Reklam

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Alımı

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Alımı Olacağı Açıklandı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Alımı, Yapılacaktır.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI
I. SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Alımı, Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Tıp Fakültesi Hastanelerinde istihdam edilmek üzere;
Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı: “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi
İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmelik”in 8. maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam
zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü sınavla toplam 9 (Dokuz) personel alınacaktır.
KPSS Puanının Türü ve Geçerlilik Yılı: ÖSYM tarafından 2020-2021 yılında yapılan Kamu Personel
Seçme Sınavında KPSSP3 (B) puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen
adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Alımı, etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları
sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından
yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun
10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Alımı, (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla
adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.)
Adaylar, ilan edilen pozisyonların her ikisi için de başvuruda bulunabileceklerdir. Sınava alınacak
adayların listesi http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Alımı,

II. BAŞVURU İŞLEMLERİ

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Alımı, Başvuruda bulunacaklar bu ilanın Resmî Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığının (https://pbs.ankara.edu.tr/basvuru) web
sayfasından 19/07/2022-02/08/2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar sadece online başvuru
yapılacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Alımı, Adayların şahsen veya posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

Reklam

III. SINAV TARİHİ VE YERİ

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Alımı, Sözlü sınav 22/08/2022 tarihinde saat 10:00 Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Beşevler 10. Yıl
Yerleşkesi/Ankara adresinde yapılacaktır.

IV. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):
a) Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden
ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine
eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
d) Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Alımı, Ağ Yöneticisi, Sistem Yöneticisi, Kıdemli Yazılım Uzmanı, Proje Yöneticisi; kadrolarına
başvuracak adayların, Maliye Bakanlığı’nın vizesi doğrultusunda Genel Şartlar (Nitelikler)
başlığının (b) maddesinde belirtilen bölümlerden mezun olması gerekmektedir.
e) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ
sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda, son başvuru tarihi itibariyle ücret tavanı iki katını
geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip
olmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi
kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim
ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate
alınır.)
f) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi
olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
g) Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Alımı, Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme, öğrenme ve
araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme, takım çalışmasına yatkın olma
ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye
(dokümantasyon) önem vererek belgeleme yeteneklerine sahip olmak.

 

B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):
Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.
1- Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Alımı, AĞ YÖNETİCİSİ: (1 Kişi -Tam zamanlı- Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilecektir
-Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katı kadar ücret tahsisli kadro için 3 katı ücret
ödenecektir.)
a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya en az 1.000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış
kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilişim ağları yöneticisi (network admin
olarak en az 4 (dört) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek,
b) Büyük ölçekli veri merkezinde konuşlandırılmış kurumsal (enterprise) seviyedeki omurga
yönlendirici ile uç birimlerde konuşlandırılmış yönlendirici, omurga anahtar ve kenar anahtar
sistemleri için bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 3 (üç) yıllık tecrübe sahibi
olmak ve belgelemek,
c) Cisco Certified Network Professional (CCNP), CCNP Routing and Switching, CCNP Security,
CCNP Wireless, CCNP Service Provider sertifikalarından en az birine sahip olmak,
d) Güvenlik sistemleri (IDS/IPS, Firewall, Load Balancer, Antivirüs, E-mail Gateway vb.) hakkında
bilgi sahibi olmak,
e)Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Alımı,  Geniş alan ağları ve yerel alan ağları kablolaması hakkında bilgi sahibi olmak,
f) Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel
Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy ve IEEE 802.1x
teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Alımı, Altyapı donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
h) Unix ve Linux işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
i) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı Kütüphanesi
(ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,
j) Tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,
k) Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Alımı, Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip
olmak,
l) Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Alımı, Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1
(bir) uygulamada aktif rol almak.
m) Tercihen CISSP-Certified Information Systems Security Professional sertifikasına sahip olmak,
n) Tercihen CEH-Certified Ethical Hacker sertifikasına sahip olmak.

2- SİSTEM YÖNETİCİSİ: (1 Kişi-Tam zamanlı- Bilgi İşlem Daire Başkanlığında
görevlendirilecektir -Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katı kadar ücret tahsisli kadro için
3 katı ücret ödenecektir.)
a) En az 1.000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan orta ve büyük ölçekli kurum ya
da işletmelerde sistem yöneticisi veya sistem mühendisi olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak
ve belgelemek,
b) Microsoft Windows Sunucularında (2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019, 2022) bakım, izleme,
yapılandırma, sıkılaştırma, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konularında bilgi ve deneyim
sahibi olmak,
c) Linux sunucu işletim sistemlerinin (RHEL, Debian, Suse) kurulum, yapılandırma, sıkılaştırma,
izleme, başarım artırma ve sorun çözümlemeleri konularında hakkında bilgi ve deneyim sahibi
olmak,
d) Microsoft Windows sunucu işletim sistemlerinde Active Directory, WSUS, CIFS servisleri için
kurulum, yapılandırma, yönetim, izleme ve sorun çözümleme konularında bilgi ve deneyim sahibi
olmak,
e) Sunucu donanımları ve yapılandırmaları (Bant dışı yönetim (OOBM), disk teknolojileri, Ethernet,
hba, raid vb.) hakkında tecrübe sahibi olmak,
f) Sunucu sanallaştırma (VMware) ve konteyner teknolojileri hakkında bilgi ve deneyim sahibi
olmak,
g) Depolama, yedekleme ve replikasyon sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
h) Yük Dengeleme Sistemleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
i) Web ve uygulama sunucusu yazılımları (IIS, Apache) performans ve izleme konularında bilgi
sahibi olmak,
j) Açık kaynak eposta sistemleri (postfix, dovecot, policyd) ve eposta protokolleri (SPF, DKIM,
DMARC) hakkında bilgi sahibi olmak,
k) e-posta ağ geçidi yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,
l) DNS, DHCP, WSUS, File Server, Proxy, Radius servisleri hakkında bilgi ve deneyim sahibi
olmak,
m) Log yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
n) Bash, PHP, Python, Perl veya Powershell betik dilleri konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
o) ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (BGYS) standardı uygulamalarında bilgi sahibi

3- KIDEMLİ YAZILIM UZMANI: (1 Kişi-Tam zamanlı- Bilgi İşlem Daire Başkanlığında
görevlendirilecektir -Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katı kadar ücret tahsisli kadro için
3 katı ücret ödenecektir.)
a) C# programlama dili, ASP.NET MVC veya ASP.NET Core MVC, Web API, Entity Framework
gibi Microsoft teknolojileri ile uygulama geliştirme süreçlerinde en az 5 yıl uygulama geliştirmiş
olmak ve en az 2 büyük ölçekli projede çalışmış olmak
b) Javascript frameworkleri (Angular, React, VueJS vb), HTML, CSS gibi Front-End web
teknolojileri konusunda tecrübeli olmak,
c) Nesne yönelimli programla, tasarım kalıpları, SOLID prensipleri ve temiz kod yazma kavramları
hakkında bilgi sahibi olmak,
d) Yazılım yaşam döngüsünü iyi derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek,
e) İlişkisel veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak, geniş
ölçekli MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama
geliştirmiş olmak,
f) Web servisleri, SOAP, REST ve WCF konularında tecrübe sahibi olmak,
g) RabbitMQ, Apache Kafka gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı ve yönetimi konusunda
bilgi sahibi olmak,
h) Tercihen Cross-platform uygulama geliştirmeye imkan sağlayan (Flutter, ReactNative, Xamarin
vb.) framework kütüphanelerinden en az birinde tecrübe sahibi olmak.
i) Tercihen güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,
j) Test güdümlü programlama konusunda bilgi sahibi olmak,
k) Çevik yazılım geliştirme metodolojileri hakkında tecrübe sahibi olmak,
l) TFS, Azure DevOps, Git gibi versiyon kontrol sistemleri ile proje geliştirmiş ve tercihen CI-CD
(Continuous Integration-Continuous Delivery) konusunda bilgili ve tecrübeli olmak,
m) Ekip çalışmasına uygun, disiplinli, yeni teknolojileri öğrenmeye meraklı ve çözüm odaklı olmak.

 

4- YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (A): (2 Kişi-Tam zamanlı- Bilgi İşlem Daire
Başkanlığında görevlendirilecektir -Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar ücret
tahsisli kadro için 2 katı ücret ödenecektir.)
a) C# programlama dili, ASP.NET MVC veya ASP.NET Core MVC, Web API, Entity Framework
gibi Microsoft teknolojileri ile uygulama geliştirme süreçlerinde en az 3 yıl uygulama geliştirmiş
olmak ve en az 1 büyük ölçekli projede çalışmış olmak
b) Javascript frameworkleri (Angular, React, Vue vb), HTML, CSS gibi Front-End teknolojileri
konusunda tecrübeli olmak,
c) Nesne yönelimli programla, tasarım kalıpları, SOLID prensipleri ve temiz kod yazma kavramları
hakkında bilgi sahibi olmak,
d) Geniş ölçekli MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama
geliştirmiş olmak,
e) Yazılım yaşam döngüsünü iyi derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek,
f) Tercihen güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,
g) Web servisleri, SOAP, REST, WCF ve Web API konularında bilgi sahibi olmak,
h) TFS, Azure DevOps, Git gibi versiyon kontrol sistemleri ile proje geliştirme konusunda tecrübeli
olmak,
i) Ekip çalışmasına uygun, disiplinli, yeni teknolojileri öğrenmeye meraklı ve çözüm odaklı olmak,

5- GÜVENLİK UZMANI: (1 Kişi-Tam zamanlı- Bilgi İşlem Daire Başkanlığında
görevlendirilecektir -Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar ücret tahsisli kadro için
2 katı ücret ödenecektir.)
a) Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi ve ISO 27001 (Bilgi
Güvenliği Yönetimi Sistemi) konularında görevlendirilmek üzere,
b) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya en az 1.000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış
kullanıcısı bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde bilgi güvenliği uzmanı veya sistem
yöneticisi (admin) veya bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını
belgelemek,
c) Certified Ethical Hacker (CEH) veya Offensive Security Certified Professional (OSCP) eğitimi
aldığını belgelemek,
d) Bilgi Güvenliği ve SIEM (Security Information Management and Security Event Management)
konularında bilgi sahibi olmak,
e) Bilişim sistemlerine ait güvenlik sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
f) Sızma (penetration) testleri konusunda tecrübeli olmak,
g) UNIX/Linux ve Windows işletim sistemleri konusunda tecrübeli olmak,
h) Veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
i) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) eğitimi aldığını belgelemek,
j) Tercihen CISSP Eğitimini almış olmak veya sertifikasına sahip olmak,
k) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip
olmak,
l) Tercihen ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) sertifikasının başarı ile alındığı en az 1
(bir) uygulamada aktif rol almak,

6- YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (B): (1 Kişi – Tam Zamanlı – Tıp Fakültesi Hastanelerinde
görevlendirilecektir -Aylık Brüt Sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar ücret tahsisli kadro için
2 katı ücret ödenecektir.)
a) Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri alanında en az 3 yıl bilişim personeli olarak çalışmış olmak
b) Yazılım geliştirme süreçlerini iyi derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek
c) Teletıp ve e-nabız verilerinin toplanması ve gönderilmesi konusunda tecrübe edinmiş olmak,
d) Güncel SUT ve HBYS mevzuatları hakkında bilgi sahibi olmak,
e) İyi derecede SQL ve PL/SQL bilmek,
f) Uygulama sunucuları konusunda bilgi sahibi olmak,
g) Yoğun kullanıcı yükü altında çalışan sistemlerde, güvenli ve performans yazılım yazma konusunda
bilgi sahibi olmak,
h) ORACLE veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmak,
i) Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
j) Tercihen Oracle veritabanı hakkında kurulum ve data backup tecrübesi olmak,
k) Tercihen Linux İşletim Sistemi konusunda tecrübeli olmak
l) Tercihen sanallaştırma konusunda tecrübeli olmak
m) Yedekleme ve geri yükleme konusunda bilgi sahibi olmak

7- VERİ TABANI UZMANI: (1 Kişi – Tam Zamanlı – Tıp Fakültesi Hastanelerinde
görevlendirilecektir- Aylık Brüt Sözleşme ücret tavanının 2 katı kadar ücret tahsisli kadro için
2 katı ücret ödenecektir.)
a) En az 3.000 (üç bin) iç veya dış kullanıcısı bulunan orta ve büyük ölçekli kurum ya da işletmelerde veri
tabanı yöneticisi olarak en az üç (4) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,
b) Oracle veri tabanı Yönetimi konusunda uzman seviyesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c) En az 3 yıl süre ile Oracle 10g/11g/12c hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) Tercihen Oracle Certified Professional (OCP), Oracle Certified Associate (OCA) veya daha üstü
sertifikalardan herhangi birisine sahip olmak,
e) Oracle Data Appliance v.b. bütünleşik sistemler üzerinde çalışan Oracle RAC Mimarisi hakkında bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
f) Linux üzerinde Oracle RAC/Grid/ASM olarak çalışan büyük ölçekli Oracle veri tabanı yönetmiş olmak,
g) Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalleştirme hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
h) İleri derecede SQL ve PL/SQL bilmek,
i) Veri tabanı kullanıcılarının kullandığı SQL’lerin analizlerini yapıp performans ve kaynak kullanımı
düzeyinde optimizasyonlar yapabilmek,
j) Veri tabanı analiz, tasarım ve testi, çeşitli platformlardan veri aktarımı konularında tecrübeye sahip olmak,
k) Veri tabanı kurulum, uyarlama, izleme, yedek alma ve yedekten dönme süreçlerinde deneyim sahibi olmak
RMAN felaket yönetim ve iş sürekliliği politikalarına hakim olmak,
l) Oracle FRA/Redo log yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak,
m) Oracle Dataguard kurulumu, konfigürasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
n) Oracle LogMiner ayarları yapıp gerekli raporları alma konusunda bilgi sahibi olmak,
o) Kurumsal veri güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

8- PROJE YÖNETİCİSİ: (1 Kişi – Tam Zamanlı – Tıp Fakültesi Hastanelerinde
görevlendirilecektir -Aylık Brüt Sözleşme ücret tavanının 3 katı kadar ücret tahsisli kadro için
3 katı ücret ödenecektir.)
a) Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri alanında en az 5 yıl bilişim personeli olarak çalışmış olmak,
b) En az 15 kişilik hastane bilgi işlem ekibine liderlik yapmış olmak,
c) En az 3.000 aktif kullanıcıya sahip bilgi işlem merkezinde yazılım geliştirme uzmanı olarak en
az iki (2) yıl görev yapmış olmak,
d) Proje Yönetimi sertifikasına sahip olmak,
e) Bilişim alanında en az bir bilimsel projede yönetici veya araştırmacı olarak görev almış olmak,
f) Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme ve
raporlama yeteneğine sahip olmak, yazılım ekiplerini, bir projenin analiz, tasarım, geliştirme,
uygulama ve değerlendirme aşamalarında koordine edebilecek, yönetebilecek yeterlilikte olmak,
g) Çevik Yazılım Geliştirme Metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
h) Teletıp ve e-nabız verilerinin toplanması ve gönderilmesi konusunda tecrübe edinmiş olmak,
i) Güncel SUT ve HBYS mevzuatları hakkında bilgi sahibi olmak,
j) İyi derecede SQL ve/veya PL/SQL bilmek,
k) Uygulama sunucuları konusunda bilgi sahibi olmak,
l) Yoğun kullanıcı yükü altında çalışan sistemlerde, güvenli ve performans yazılım yazma
konusunda bilgi sahibi olmak,
m) Analitik düşünen ve çözüm odaklı, beşeri ilişkileri konusunda tecrübeli, takım çalışmasına yatkın,
etkili iletişim becerisine sahip olmak,
n) Yazılım test teknikleri ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
o) Yazılım geliştirme süreçlerini iyi derecede bilmek ve dokümantasyonunu yapabilmek
p) Teknik şartname yazma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
q) Tercihen Oracle veri tabanı hakkında kurulum ve veri yedekleme tecrübesi olmak,
r) Tercihen Linux İşletim Sistemi konusunda tecrübeli olmak,
s) Tercihen sanallaştırma konusunda tecrübeli olmak.

V. SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER:
1- Güncel programlama dillerinden en az iki tanesine ilişkin belge veya belgeler (Transkript belgesi de
kabul edilecektir),
2- Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ
sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda mesleki tecrübeye ilişkin kaşe ve ıslak imza ile
onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli
olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399
sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal
güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği
belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
3- Başvuruda bulunulan pozisyonda çalışıldığını gösterir belgenin kontrolü amacıyla
https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu belge,
4- Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş.
Adayların başvuruda bulundukları her bir pozisyon için istenilen belgeleri sisteme tek tek yüklemeleri
gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksiklerden adaylar sorumlu olacaktır.

VI. SINAVIN ŞEKLİ VE SINAV KONULARI
SINAVIN ŞEKLİ:
Sınav sözlü olarak mesleki bilgiyi ölçer nitelikte gerçekleştirilecektir.
SINAV KONULARI:

Özel şartlar bölümündeki konular.

VII. DEĞERLENDİRME

Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak şarttır.
Başarı sırasına göre en yüksek puan alan aday sınavı kazanmış kabul edilecektir. Sınavı kazanan adayların
gerekli şartları taşımadığının anlaşılması, atanmaktan vazgeçmesi veya atandığı halde göreve başlamaması
halinde atama yapılmak üzere asil aday sayısı kadar yedek belirlenecektir.

VIII. ATAMA İÇİN İSTENİLEN BELGELER

1- Dilekçe,
2- Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Alımı, Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı örneği, (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi
Kurumumuzca onaylanacaktır)
3- Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Alımı, Yabancı okul mezunları için denklik belgesi aslı veya onaylı örneği, (Belge aslının ibraz edilmesi
halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır)
4- Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Alımı, Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge,
5- Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Alımı, Genel Şartlar (Nitelikler) başlığının (e) maddesinde belirtilen en az iki güncel programlama dilini
bildiğini gösterir belge,
6- Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Alımı, Her bir pozisyon için Özel Şartlarda (Nitelikler) istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi
gösteren belgeler,
7- Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Alımı, KPSS sonuç belgesi internet çıktısı, (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS
puanı 70 olarak değerlendirilir)
8- Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Alımı, İngilizce Dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) alınan puanı veya bu dilde
yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi
puanı gösterir belge, (Belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir)
9- Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Alımı, T.C. Kimlik Kartı onaylı örneği, (Belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca
onaylanacaktır)
10-Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Alımı,  4 adet fotoğraf,
11- Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Alımı, Mal Bildirim Beyannamesi, (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir)
12-Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Alımı,  Beyan Formu, (Sözleşmeli Personel Bürosundan temin edilecektir)
13- Adli Sicil Kaydı (e-devlet çıktısı)
14- Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Alımı, SGK Hizmet Dökümü (e-devlet çıktısı)
Atanmaya hak kazanan aday, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 3 iş günü içerisinde istenilen
belgeleri tamamlayarak Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Sözleşmeli Personel
Şubesi Beşevler 10. Yıl Yerleşkesi / ANKARA adresine teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde
istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen aday hakkını kaybeder.

IX. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Alımı, Sınav sonuçları sınav komisyonunca Üniversitemiz http://personeldb.ankara.edu.tr adresinde ilan
edilerek duyurulacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu anlaşılanların müracaatları kabul edilmeyecek
ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Reklam

 

X. ÜCRET

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Alımı, Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine
göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının (16.277,45 TL) ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında
belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme
düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

XI. DİĞER HUSUSLAR

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Alımı, Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere T.C. Kimlik
Kartı örneği veya sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgesini yanlarında
bulunduracaklardır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Alımı, Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı, Sözleşmeli Personel Şubesi
Tel: 0 (312) 212 60 40 Dâhili: 2013 -2059 veya 2335

Advertisement. Scroll to continue reading.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*