Reklam

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Alımı

Başvuru Yeri: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 17 sözleşmeli personel alımı duyuruldu.

Reklam

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Alımı Faklı Meslek Dalında 17 adet sözleşmeli personel alınacaktır. Başvurular 27 Aralık 10 Ocak 2023 Tarihinde Arasında.

 

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Alımı İçin Şatlar Nelerdir? 

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Alımı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Alımı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Alımı

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.

Başvuru Yeri: Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih
ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2 nci maddenin (b) ve (c) fıkrasına göre KPSS (B)
grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 17 adet sözleşmeli personel
alınacaktır. Tüm başvurular e-devlet şifresi kullanılmak suretiyle https://personelilan.mgu.edu.tr adresi
üzerinden elektronik olarak yapılacak olup şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul
edilmeyecektir.

Reklam

TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI
1. Üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar,
salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma
armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek,
2. Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana taşımak,
3. Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Tuvaletleri sürekli olarak
temiz tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak kontrol formunu paraflamak. Lavaboları
sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek,
4. Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, mobilya taşınması,
sökülmesi ve kurulması işlerini yapmak,
5. Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı,
budama, sulama işlemlerini yürütmek,
6. Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak,
7. Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek,
8. Görevlendirildikleri birimlerde veya ihtiyaç halinde ortak alanlarda görev tanımlarına uygun olarak
birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek,
9. Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve
malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun yerlerde ve
yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI 

Advertisement. Scroll to continue reading.

1. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. maddesindeki şartları taşımak.
2. Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
3. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
4. Güvenlik görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporunda
psikiyatri muayenesi ve kanaati mutlaka yer alacak şekilde sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.
5. Adayların yirmi dört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekânlarda çalışmasına engel
durumu bulunmamak.
6. İlana son başvuru tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak diğer bir ifade ile 31 (otuzbir)
yaşından gün almamış olmak.
7. 170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15
den fazla, 13 den az olmamak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
3. “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci
maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket
etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek
taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının
sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu olmamak.
4. Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
5. Adayların ilgili 2022 KPSS(B) grubu puan türüne sahip olması gerekmektedir.
6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
7. Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde
tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
8. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen
adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
9. Başvuran adaylar Üniversitenin ihtiyaç bulunan birimlerinde görevlendirilecektir.
10. 2022 KPSS sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve lise
düzeyi için KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının başvurduğu ilan kodunda aranan
öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN BELGELER 

1. Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde
yapılabilecektir.
2. Başvurular Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ( http://www.mgu.edu.tr) web adresinde
bulunan başvuru formunu eksiksiz doldurularak “ https://personelilan.mgu.edu.tr” internet adresi
üzerinden e-devlet şifresi ile başvurular alınacaktır.
3. 1 (Bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır).
4. T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
5. Erkek adaylar için askerlik Durum Belgesi. (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)
6. Adli Sicil Belgesi. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
7. Geçerliliği Dolmamış Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosu
için)
8. Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla güvenlik görevlisi pozisyonu için beden kitle
endeksini gösterir belgenin (resmi veya özel sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi
içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ile beden kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.)
9. Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacaktır. İlgili pozisyon
için istenen KPSS puan türü ve yılı uygun olmayan adaylar başvuru yapamayacaktır.
10. Programcı pozisyonu için Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az (D) seviyesinde veya eşdeğerliği
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) kabul edilen sınavlardan bu seviyede muadili puan
alınan Yabancı Dil Sınavı sonuç Belgesi.
11. Lise ve dengi mezuniyet belgelerinin başvuru sistemine yüklenmesi gerekmektedir. Yükseköğretim
Mezuniyet Belgeleri ise YÖKSİS kayıtlarından çekilecektir. YÖKSİS kayıtlarında yer almayan
Yükseköğretim Mezuniyet Belgeleri için adaylar mezun olduğu Üniversite ile iletişime geçerek
mezuniyet kayıtlarını YÖKSİS’e eklettirdikten sonra başvuru yapabileceklerdir.
12. Başvuru süresi içerisinde ilan edilen pozisyonlar için herhangi bir ön değerlendirme
yapılmayacaktır. İlan süresi bitimi itibariyle her bir pozisyon için KPSS puanı en yüksek adaydan
başlanarak başvurular kontrol edilecek ve kontenjan dâhilinde ASIL ve YEDEK listesi belirlenecektir.
13. Kontenjan dahilinde belirlenen ASIL ve YEDEK dışında kalan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.
14. İlana başvuru süresinde aday mevcut başvurusunda güncelleme yapılabilecek olup tüm sorumluluk
başvuran adaya ait olup Üniversitemiz sorumlu değildir. (Yanlış/Eksik belge yükleme, farklı
mezuniyetle başvurma, yanlış pozisyona başvurma vb.)
15. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
16. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile
başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları
yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
17. Adayların verdikleri beyanlar ile sunduğu başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir.
Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek
olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
18. Başvuru dilekçesine https://www.mgu.edu.tr/tr/faculty/personel-daire-baskanligi/pages/formlar413.html internet adresinden ulaşılabilir.
19. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına
sahiptir.

Reklam

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI 

1. Başvuru sonunda Mimar, Büro Personeli, Tekniker, Teknisyen, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve
Destek Personeli pozisyonları için yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan
sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ile işe başlamaları için gerekli
belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi resmi
internet sayfasında (https://mgu.edu.tr) adresinden yayımlanacaktır.
2. Programcı pozisyonu için KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla, alım yapılacak boş
bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar belirlenen adaylara Üniversitemiz tarafından
yazılı ve/veya sözlü sınav yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan aday listesi, sınavın şekli ve tarihine
ilişkin hususlar başvuru bitim tarihi itibariyle 15 (onbeş) iş günü içerisinde Üniversitemiz internet
adresinden (https://mgu.edu.tr) yayımlanacaktır.
3. Mimar, Büro Personeli, Tekniker, Teknisyen, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli
( Temizlik) pozisyonları için her kadronun 3 (katı) kadar yedek aday belirlenecektir. Her asıl kazanan
adaylardan süresi içerisinde başvurmayan, feragat eden, ataması yapılmayan veya aranan şartları
taşımadığı tespit edilen adayların yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların
puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük
olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere https://www.mgu.edu.tr
ve http://personelilan.mgu.edu.tr adresi üzerinden ulaşabilecektir.
4. Sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
5. İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgiler Ankara Müzik ve Güzel
Sanatlar Üniversitesi resmi internet sayfasında yayımlanacak olup adaylara ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
6. KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak
kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye
alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki
tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia
edemeyecektir.
7. Belirtilen süreler içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını
kaybederler.
8. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir.
9. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
10. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması
yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden işlem yürütülecektir.
11.Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma
naklen tayin hakkı bulunmamaktadır.
Bilgi İçin:
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı,
Adres: Yukarı Dikmen Mahallesi Neşet Ertaş Cadde Turan Güneş Bulvarı 06550 Oran/ Çankaya/
ANKARA
Tel: 0312 486 15 75 veya 0312 486 16 45 e-mail: [email protected]  

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Reklam

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*