Reklam

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Personel Alımı

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN: SÖZLEŞMELİ 18 PERSONEL ALIM İLANINI DUYURULDU.

Reklam

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Personel Alımı  Faklı Meslek Dalında 18 sözleşmeli personel alınacaktır.  Başvuru Başlayış Tarihi : 09.01.2023 Başvuru Bitiş Tarihi : 23.01.2023 (Mesai Sonu)

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

Üniversitemize bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek-2’inci maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Personel Alımı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Personel Alımı

I-   GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Reklam

2-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak, 3-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 • Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir (1) yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,

 

ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

 • Askerlik durumu itibariyle;
 1. Askerlik ile ilişiği bulunmamak,
 2. Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
 3. Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfta geçirmiş olmak,
 • 657 sayılı Kanunu’nun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özrü bulunmamak,

7-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir (1) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler,

 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 • Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince arşiv araştırmasının/güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması,
 • Yapılacak görev gereği kampüs dışında, mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak, 11-Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri

bir (1) ay içerisinde feshedilecektir,

Reklam
 • Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlar aranır,
 • Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır. Ön Lisans mezunları için 2022 KPSS

(B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır, 14-Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik”

hükümleri uygulanır,

 • Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar,
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli pozisyonları için atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alınan sağlık kurulu (Heyet) raporu istenecektir,
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Destek Personeli pozisyonları haricindeki atanmaya hak kazanan tüm adaylardan tam teşekküllü Devlet Hastanelerinin uzman hekimlerinden alınan Görevini Devamlı Yapmasına Engel Olabilecek Akıl Hastalığı ve Ruhsal Bozukluğu Bulunmadığına dair rapor istenecektir.

 

II-   BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ:

 

 1. Başvuru Yeri/Adresi:

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Personel Daire Başkanlığı, Kestel Mahallesi Üniversite Caddesi No: 80 Alanya/ANTALYA

Reklam

https://www.alanya.edu.tr/ 

Başvuru Başlayış Tarihi : 09.01.2023
Başvuru Bitiş Tarihi : 23.01.2023 (Mesai Sonu)

Advertisement. Scroll to continue reading.

b)   Başvuru Tarihi ve Şekli:

Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren on beş (15) gündür. Adaylar, başvurularını Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na Üniversitemiz web sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen veya kargo yolu ile yapmaları gerekmektedir (e-posta yolu ile başvuranların başvuruları kabul edilmeyecektir). Başvurularda yaşanabilecek gecikmelerden ve eksikliklerden Üniversitemiz sorumlu olmayacak ve tebligat yapılmayacaktır. Adaylar sadece tek bir unvan için unvan kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapılması halinde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

c)   Müracaat İçin İstenen Belgeler:

1-2022 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi, (Sorgulama Kodu Net ve Okunur Olmalıdır.)

 • Başvuru Formu, (Fotoğraflı ve Islak İmzalı), (Unvan Kodu ve Unvan Belirtilmek Zorundadır), (Üniversitemiz Web Sayfasından Temin )
 • Diploma veya Mezuniyet Belgesi, Aslı veya Noter Onaylısı, (Sorgulama Kodu Net ve Okunur Olan E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi, (Net ve Okunur Olmalıdır.)
 • Fotoğraf (2 Adet), (Son 6 Ay İçinde Çekilmiş Olmalıdır.)
 • Askerlik Durum Belgesi, (Erkekler Adaylar İçin), (Sorgulama Kodu Net ve Okunur Olan E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.)
 • Barkotlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümü / İşyeri Unvan Listesi (Sorgulama Kodu Net ve Okunur Olan E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul )
 • Deneyim İstenen Pozisyonlar İçin Çalıştığına Dair Belge. (Çalışılan Kurumun Antetli Kâğıdında Kaşeli, Islak İmzalı ve Çalıştığı Unvan Belirtilmelidir. Barkotlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümündeki Meslek Kodu ile Çalışma Belgesindeki Meslek Kodları Aynı Olmalıdır.)
 • Adli Sicil Kaydı, (Sorgulama Kodu Net ve Okunur Olan E-Devlet Üzerinden Alınan Belge Kabul Edilecektir.) 10-Başvurulacak unvandaki aranılan nitelikler bölümündeki
 • KVKK Mevzuatı Uyarınca Sözleşmeli Personel-Sürekli İşçi Adayı Açık Rıza (Islak İmzalı Olacak Şekilde), (Personel Daire Başkanlığı Web Sayfasından Temin Edilecektir.)
 • KVKK Mevzuatı Uyarınca Sözleşmeli Personel-Sürekli İşçi Adayı Aydınlatma (Her Sayfası Islak İmzalı Olacak Şekilde), (Personel Daire Başkanlığı Web Sayfasından Temin Edilecektir.)
 • Sertifika İstenen Pozisyonlar İçin İlan Tarihinden Sonra Alınan Sertifikalar Kabul

III-    BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:

 

Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedek aday listeleri ile istenilen belgeler Üniversitemiz web (www.alanya.edu.tr) adresinden başvuruların sona ermesinden itibaren beş (5) iş günü içinde ilan edilecektir. Kazanan adaylar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren beş (5) iş günü içerisinde istenilen belgeleri Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim edeceklerdir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar haklarını kaybedecektir.

Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlan Metni İçin Tıklayınız.

Başvuru Formu için Tıklayınız.

KVKK Mevzuatı Uyarınca Sözleşmeli Personel-Sürekli İşçi Adayı Açık Rıza Metni Tıklayınız.

KVKK Mevzuatı Uyarınca Sözleşmeli Personel-Sürekli İşçi Adayı Aydınlatma Metni Tıklayınız.

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*