Reklam

Aksaray İli Sarıyahşi Belediyesine Memur Alımı

KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla 3 memur alımı yapılacaktır.

Reklam

Aksaray İli Sarıyahşi Belediyesine Memur Alımı Kamu Memur Alımı Belediye Memur Alımı Yapılacağı Duyuruldu. Adayların meslek dalları Bilgisayar İşletmeni, Memur, Tekniker, Memur Alımları Yapılacaktır,

Aksaray İli Sarıyahşi Belediyesine Memur Alımı İçin Şatlar Nelerdir? 

Aksaray İli Sarıyahşi Belediyesine Memur Alımı

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda
uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
Aksaray İli Sarıyahşi Belediyesine Memur Alımı İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip
olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:
a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını
taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım
yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden asgari KPSS puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak,
c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
d) Bilgisayar İşletmeni kadrosu için, MEB onaylı Bilgisayar sertifikasına sahip olmak
veya mezun olduğu okuldan Bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.
3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Aksaray İli Sarıyahşi Belediyesine Memur Alımı Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemiz www.sariyahsi.bel.tr internet
adresinden temin edilecektir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
• Nüfus cüzdanı aslı ve onaylı fotokopisi,
• Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet
üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir.)
• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya Noter onaylı sureti (Aslı
ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)
• KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
• Sürücü belgesinin aslı ve onaylı sureti
• 3 Adet Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
• Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe, (Her aday eğitim durumuna göre ilan
edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)
• Bilgisayar İşletmeni kadrosu için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni
sertifikası ve onaylı örneği veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair belge.
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan
başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz
edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)

Reklam

4) BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ  

Aksaray İli Sarıyahşi Belediyesine Memur Alımı Sözlü sınava katılabilmek için;
Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile 18.10.2022 – 20.10.2022 tarihleri
arasında mesai bitimine kadar (mesai saatleri içerisinde 09:00-12:00 / 13:00-17:00) şahsen veya
iadeli taahhütlü posta yoluyla Sarıyahşi Belediye Başkanlığına (Şafaktepe Mahallesi Cumhuriyet
Bulvarı No:56 Sarıyahşi/Aksaray ) başvuru yapabileceklerdir.
Adaylar başvuru belgelerini:
• Elektronik ortamda başvuru belgelerini başvuru tarihleri içerisinde Belediyemiz
[email protected] e-posta adresine,
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
Belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI:
Aksaray İli Sarıyahşi Belediyesine Memur Alımı  T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş
kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır,
• Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır,
• Sınava girmeye hak kazanan adaylar KPSS puanları ile 25/10/2022 tarihinde
Belediyemiz web sayfası http://www.sariyahsi.bel.tr adresinde ilan edilecek olup, adaylar sınav
giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir.
• Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara
herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
6) SINAV YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
Sözlü sınav 31/10/2022 tarihinde Sarıyahşi Belediye Başkanlığında yapılacaktır.
(Şafaktepe Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı No:56 Sarıyahşi/Aksaray )
Sözlü sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınav Konuları:
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
• Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
• Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat, konuları ile
Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
7) SINAV DEĞERLENDİRME – SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ:
Aksaray İli Sarıyahşi Belediyesine Memur Alımı Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlke ve İnkılâpları
Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile İlgili Temel Mevzuat
konularında 15’ er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin
ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı
sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması
şarttır.
Adayların atamaya esas başvuru puanı; belediye tarafından yapılan sözlü puanı ile KPSS
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet sitesinden
ilan edilecektir.
Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana
öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar
asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
belediyenin internet adresinden (www.sariyahsi.bel.tr) ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca
yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan olunur.    

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

Aksaray İli Sarıyahşi Belediyesine Memur Alımı Başvuru Kılavuzuna Bakmak 

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ KAMUPERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam
Reklam
Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*