Reklam

Akdeniz Üniversitesi 183 Personel Alımı

KPSS (B) grubu (*Eczacı hariç) puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 183 (yüzseksenüç) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

Akdeniz Üniversitesi 183 Personel Alımı,  Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 183 sözleşmeli personel alınacaktır.  4/B) PERSONEL ALIM İLANI  Başvurular 29.07.2022 tarihinden 15 (onbeş) gün içinde (mesai sonuna kadar adaylar başvuru Yapabilirler.

Akdeniz Üniversitesi 183 Personel Alımı, İçin Meslek Dalları Nelerdir?  

Akdeniz Üniversitesi 183 Personel Alımı

Akdeniz Üniversitesi 183 Personel Alımı, HEMŞİRE, FİZYOTERAPİST, DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (Odyoloji) SAĞLIK TEKNİKERİ (Anestezi) SAĞLIK
TEKNİKERİ (İlk ve Acil Yardım) SAĞLIKTEKNİKERİ (Diyaliz) SAĞLIKTEKNİKERİ (Yaşlı Bakım) SAĞLIK
TEKNİKERİ (Tıbbi Görüntüleme)  SAĞLIK TEKNİKERİ (Radyoterapi) SAĞLIKTEKNİKERİ (EMG) BÜRO PERSONELİ DESTEKPERSONELİ(Şoför) (Erkek) PERSONELİ(Garson) (Erkek) PERSONELİ(Garson) (kadın) DESTEK
PERSONELİ(Garson) (Kadın) DESTEKPERSONELİ(Temizlik Hizmetleri) (Erkek)  DESTEKPERSONELİ (Temizlik Hizmetleri) (Kadın) TEKNİKER (İklimlendirme) TEKNİKER (Gaz ve Tesisatı) TEKNİKER (Biyomedikal) TEKNİKER
(Kaynak TEKNİSYEN (Erkek) TEKNİSYEN (Erkek) KORUMA VE GÜVENLİKGÖREVLİSİ (Erkek) KORUMA VE GÜVENLİKGÖREVLİSİ (Erkek) DESTEK PERSONELİ(Matbaa Ustası) (Erkek) ÜRO PERSONELİ(Erkek) 

 

 

Akdeniz Üniversitesi 183 Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?  

A- GENEL ŞARTLAR
1)Akdeniz Üniversitesi 183 Personel Alımı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2) Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartlarıtaşımak.
3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
4) 657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl
hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak.
5) Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (P93), Ortaöğretim mezunları için 2020
KPSS (P94) puanı esas alınacaktır. Adaylar için KPSS Puan Türü ve Asgari Puan Şartları ilan metninde mevcuttur.
6) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
7) Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu’nun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı
hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinden Bakanlar Kurulu kararı
ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı fesh etmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1(bir) yıl geçmedikçe
kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme uygun
olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
8) Başvuracak adayların başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu
belgelendirmeleri gerekmektedir.
9) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
10) *“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” 1 sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli
personel unvanları arasında bulunduğundan eczacılar için KPSS şartı aranmamakta olup başvuruda bulunan aday sayısının
kadro sayısından fazla olması halinde adaylar lisans diploması puan üstünlüğü (diploma puanları eşit olduğu takdirde
mezuniyet tarihi önce olan adaya hak verilecektir) ile alınacaktır.
11) Rektörlüğümüz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 

1)Akdeniz Üniversitesi 183 Personel Alımı,  Başvurular şahsen yapılacaktır.
2) İsteklilerin; ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içinde (mesai sonuna kadar)
http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresinde bulunan Sözleşmeli Personel Başvuru Formunu eksiksiz doldurarak, istenilen belgelerle birlikte;
İBP1 BÜRO PERSONELİ
(Erkek)2020 KPSS (P94) 1
-2020 KPSS (P94) puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
-Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir
alanından mezun olmak.
-01/01/1982 ve sonrası doğumlu olmak.
-İhtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin diğer birimlerinde merkez
ve taşra teşkilatındaki tüm yerleşkelerde görevlendirilecektir.
-Muhasebe Uygulamaları Eğitimi, Ön Büro Elemanı Eğitimi, Halkla
İlişkiler Eğitimi, Bilgi İşlem Eğitimi, Veri Hazırlama ve Kontrol
İşletmeni Eğitimi, Temel Haberleşme konularından en az üçünden
eğitim almış olduğunu belgelemek.
İBP2 BÜRO PERSONELİ
(Erkek)2020 KPSS(P94) 1
-2020 KPSS (P94) puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
-Ortaöğretim kurumlarının (lise ve dengi) herhangi bir
alanından mezun olmak.
-01/01/1982 ve sonrası doğumlu olmak.
-İhtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin diğer birimlerinde merkez
ve taşra teşkilatındaki tüm yerleşkelerde görevlendirilecektir.
-Grafik ve Tasarım ve çizim konusunda deneyimli, 3 DS Max,
Blender 3D, K-3D, Art of Illusio, FreeCAD, Wings3D, Sculptris
programlarından en az birinden eğitim almış olduğunu belgelemek.
TOPLAM 47 GENEL TOPLAM 183

Reklam

a) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (Hastane) yer alan pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların Sağlık
Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Müdürlüğü Evrak Kayıt Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
b) Diş Hekimliği Fakültesinde yer alan pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların Diş Hekimliği Fakültesi Evrak Kayıt
Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
c) Ziraat Fakültesinde yer alan pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların Ziraat Fakültesi Evrak Kayıt Birimine şahsen
müracaat etmeleri gerekmektedir.
d) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında yer alan pozisyonlara başvuruda
bulunacak adayların Rektörlük Evrak Kayıt Birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
3) Müracaat evrakları teslim alınırken kontrol edilmeyecek olup teslim edilen belgelerdeki sorumluluk tamamen müracaat
sahibine aittir.
4) Posta, e-posta veya benzeri ile yapılan başvurular ve eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul
edilmeyecektir.
5) Her aday yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecek olup birden fazla pozisyon için başvuruda bulunan adayların bütün
başvuruları geçersiz sayılacaktır.
6) İlanda yer alan şartları taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

C- İSTENİLEN BELGELER

1. Akdeniz Üniversitesi 183 Personel Alımı, Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (http://personel.akdeniz.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)
2. KPSS Sonuç Belgesi (ÖSYM barkodlu çıktı)
3. Mezuniyet Belgesi (e-Devlet barkodlu çıktı veya diploma onaylı sureti)
4. Nüfus Kayıt Örneği (e-Devlet barkodlu çıktı)
5. Fotoğraf (1 Adet)
6. Adli Sicil Kaydı Belgesi (e-Devlet resmi kurum-devlet memuriyeti seçenekleri ile barkodlu çıktı)
7. Erkek adaylar için Askerlik durumunu gösteren belge. (e-Devlet barkodlu çıktı)
8. Belge ve sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti (e-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge
de kabul edilecektir.)
9. İş Deneyimi istenilen pozisyonlar için onaylı görev belgesi.

D- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI 

1) Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın lisans mezunları için 2020 KPSS (P3), ön lisans mezunları için
2020 KPSS (P93) ve lise mezunları için 2020 KPSS (P94) puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazanan asıl
ve yedek aday listesi ile işe başlaması için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman Üniversitemiz
Personel Daire Başkanlığının http://personel.akdeniz.edu.tr/ web adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde
olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2) Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasına göre yapılacak olup, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma
tarihi itibariyle önce mezun olmuş olan, bununda aynı olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir.
3) Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde
yerine ilan edilen yedek adaylardan (Her kadro sayısı için 1 (bir) yedek aday belirlenecek olup) puan sırasına göre çağırılarak
atama yapılacaktır.
4) Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asıl adayların taşıdığı şartları yerine getirmelidir.
5) Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları
yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte
tazmin edilecektir.
6) Asıl veya yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar hakkında atama işlemlerine esas olmak üzere, 7/4/2021 tarihli ve 7315
sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’nun 3’üncü maddesi gereği arşiv araştırması yapılacaktır.
7) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Akdeniz Üniversitesi 183 Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*