Reklam

Afyonkarahisar Kılıçarslan Belediye İşçi Alımı

Kılıçarslan Belediye Başkanlığı ve bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 7 Sürekli işçi Alımı Açıklandı.

Reklam

Afyonkarahisar Kılıçarslan Belediye İşçi Alımı Belediye işçi alımı Sürekli işçi Alımı yapılacağı Duyuruldu.  

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını Aşağıdaki ilan yazımız içindeki  linkten üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir

Afyonkarahisar Kılıçarslan Belediye İşçi Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

Afyonkarahisar Kılıçarslan Belediye İşçi Alımı

Afyonkarahisar Kılıçarslan Belediye İşçi Alımı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)üzerinden sürekli işçi alınacaktır. Aranan şartlar ve sayılar
aşağıda belirtilmiştir.
Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartlara durumu uyan adayların,
ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını esube.iskur.gov.tr internet adresinden
“İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir./ www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.
Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular, takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

1. İlan edilen kadrolara yapılacak sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazanan adaylar, 657 Sayılı Kanunun 4/D Maddesi ve 4857
sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş
Kurumu (İŞKUR) üzerinden yukarıda belirtilen tabloda belirtilen unvanlarda noter kurası yöntemiyle “sürekli işçi” alınacaktır.
2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul
edilmeyecektir.
3. KILIÇARSLAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ALINACAK OLAN SÜREKLİ İŞÇİ NOTER KURASI USULÜNE TABİ
TALEPLERDEN: Afyonkarahisar Kılıçarslan Belediye İşçi Alımı Temizlik İşçisi (Elle-Cadde, Sokak, Park vb.) mesleğindeki personellere ilişkin başvuru listesi, İŞKUR tarafından Kılıçarslan
Belediyesi’ne gönderilmesine müteakip Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’nun gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer
aldığı listeler esas alınmak suretiyle noter huzurunda kura ile belirlenecek olup boş kadronun 4 (dört) katı asıl ve 4 (Dört) katı yedek adayın
isimlerini kapsayan liste oluşturulacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Kılıçarslan Belediyesi web sayfasında (www.kilicarslan.bel.tr) ilan
edilecektir.
4. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup
tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve
şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri
Kılıçarslan Belediyesi web sayfasında (www.kilicarslan.bel.tr) ilan edilecektir.
5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’nci maddesinde belirtilen “işe
göndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki hüküm mezkür yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
6. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Kılıçarslan Belediyesi web sayfasından (www.kilicarslan.bel.tr) takip etmeleri önem arz
etmektedir.
7. Noter Kurası sonucuna göre Kılıçarslan Belediyesi alımı için alınacak olan sürekli işçilerin görev yerleri Kılıçarslan Belediyesi
tarafından belirlenecektir.
8. Noter Kurası sonucuna göre Kılıçarslan Belediyesi alınacak olan sürekli işçilerin görev yerleri Kılıçarslan Belediyesi tarafından
belirlenecektir.
9. Alınacak işçilerin ücretleri asgari ücret üzerinden ödenecektir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI
1. Afyonkarahisar Kılıçarslan Belediye İşçi Alımı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), ve (7) numaralı alt bentlerinde
belirtilen şartları taşımak
2. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
4. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.
5. Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel (ruhsal ve fiziksel) sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir.
Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 9.maddesinde “Talebin

Advertisement. Scroll to continue reading.

ilanından itibaren, adaylara (…)(1) beş günlük başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Ek cümle: 3/4/2015-2015/7525 K.; Değişik üçüncü cümle: 24/4/2017- 2017/10092 K.)
7. Başvuran adaylar Kılıçarslan Belediyesi nde diğer çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.
8. 18 yaşını tamamlamış olmak, 46 yaşından gün almamış olmak.
9. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, muaf olmak veya tecilli olmak)
10. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı
suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

Reklam

ÖZEL ŞARTLAR
1. Afyonkarahisar Kılıçarslan Belediye İşçi Alımı Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya
müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak
2. En az öğrenim seviyesi:İlköğretim-En çok öğrenim seviyesi:Ortaöğretim (Lise ve Dengi)okullardan mezun olmak.
3. MEB veya Üniversite onaylı Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Her Türlü Çöp ve Atık Maddeler İle İlgili İşler Sertifikasına sahip olmak.
4. MEB veya Üniversite onaylı Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elle Taşıma Sertifikasına sahip olmak.
5. MEB veya Üniversite onaylı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sertifikasına sahip olmak.
6. MEB veya Üniversite onaylı Hijyen ve Sanitasyon Sertifikasına sahip olmak.

A) KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMİ, KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
1.Afyonkarahisar Kılıçarslan Belediye İşçi Alımı  Kura işlemini 06/10/2022 tarihinde Perşembe günü saat 10:00’da Kılıçarslan Belediye Başkanlığı’nda yapılması planlanmış olup,
herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Kılıçarslan Belediyesi web sayfasından(www.kilicarslan.bel.tr) duyurulacaktır.
2.Sözlü Mülakat 10/10/2022 tarihinde Pazartesi günü saat 10:00’da Kılıçarslan Belediye Başkanlığı’nda yapılması planlanmış olup,
herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Kılıçarslan Belediyesi web sayfasında (www.kilicarslan.bel.tr) duyurulacaktır.

B) KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMİ SONUCUNDA SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ASİL ADAYLARDAN İSTENEN
BELGELER, TESLİM TARİHİ VE YERİ
1. Afyonkarahisar Kılıçarslan Belediye İşçi Alımı  Başvuru Dilekçesi
2. Nüfus Cüzdan aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi
3. Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
4. Son bir ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
6. Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
7. SGK’ den emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (E-devlet çıktısı)
8.MEB veya Üniversite onaylı Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Her Türlü Çöp ve Atık Maddeler İle İlgili İşler Sertifikasına sahip olmak.
9.MEB veya Üniversite onaylı Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Elle Taşıma Sertifikasına sahip olmak.
10.MEB veya Üniversite onaylı İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Sertifikasına sahip olmak.
11.MEB veya Üniversite onaylı Hijyen ve Sanitasyon Sertifikasına sahip olmak.
12. Kılıçarslan Belediye Başkanlığı Yazı işleri servisine 04/10/2022 – 05/10/2022 tarihleri arasında yukarıda belirtilen ve Belediye
Başkanlığınca adaylardan istenen başvuru belgeleri şahsen teslim edilecektir. Posta, kargo ve kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
Ancak fiilen askerlik, doğum vb. mazereti olan personeller durumlarını resmi olarak belgelendirmek şartıyla belgelerini noter vekâletiyle yakınları
aracılığıyla teslim edebileceklerdir. Belirtilen tarihlerde adaylardan istenecek evrakların Belediyeye teslim edilmemesi veya evrakların eksik teslim
edilmesi halinde adayların isimleri nihai listede çıksa bile kuraya katılamayacaktır.

C) ATAMA İŞLEMLERİ
KILIÇARSLAN BELEDİYESİ ADI’NAALINACAK ADAYLARDAN
1. Noter kurası/Sözlü Mülakat ile atanmaya hak kazananlar için yapılan belge kontrolü sonucunda noter kurası sonucuna göre işe alınması
uygun görülen asıl adaylar istenilen belgeleri şahsen Kılıçarslan Belediyesi (Cumhuriyet Mahallesi Zafer Caddesi No:106 Kılıçarslan Kasabası
Sinanpaşa/ Afyonkarahisar teslim edecektir. Posta,kargo ve kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik, doğum vb.
mazereti olan personeller durumlarını resmi olarak belgelendirmek şartıyla belgelerini noter vekâletiyle yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.
2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup
3
tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve
şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
3. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.
4.Doğum, hastalık vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni
mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları gerekmektedir.
5.Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

İŞKUR ÜZERİNDEN İLANA NASIL BAŞVURU YAPILABİLİR ? 

İŞKUR İş İlanı Linki: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

Reklam

Yukarıda verilen iş ilanı linkine tıklayarak KILIÇASLAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI  üst satıra ara kısmına tıklayınız. Çıkan ilanlara e- devlet şifresini ve ya  şifrenizi girerekten başvuru yapabilirsiniz 

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Afyonkarahisar Kılıçarslan Belediye İşçi Alımı

Afyonkarahisar Kılıçarslan Belediye İşçi Alımı,  Başvuru Kılavuzuna Detaylı Bakmak İçin Tıklayınız.   

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

 WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ KAMUPERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*