Reklam

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı, Yapılacağı Açıklandı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı, Yapılacaktır.

Afyon Kocatepe Üniversitesine bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/d maddesi ve 4857 sayılı
İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)üzerinden sürekli işçi alınacaktır. Aranan şartlar ve sayılar aşağıda belirtilmiştir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı, Alınacak Meslek Dalları

  • Hayvan Bakıcısı,
  • Tarım İşçisi,

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı, Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartlara durumu uyan adayların,
ilanın Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını esube.iskur.gov.tr internet adresinden
“İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. / www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.
Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular, takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

ÇALIŞMA YERİ: Afyon Kocatepe Üniversitesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı

AÇIKLAMALAR

1. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı, İlan edilen kadrolara yapılacak sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazanan adaylar, 657 Sayılı Kanunun 4/D Maddesi ve 4857
sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yukarıda belirtilen tabloda belirtilen unvanlarda noter kurası yöntemiyle “sürekli işçi” alınacaktır.
2. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilir.
3. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİALINACAK OLAN SÜREKLİ İŞÇİ NOTER KURASI USULÜNE TABİ
TALEPLERDEN; Hayvan Bakıcısı ve Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri) mesleklerindeki personellere ilişkin başvuru listesi, İŞKUR
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı, tarafından Afyon Kocatepe Üniversitesine gönderilmesine müteakip Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’nun gönderdiği ve talep şartlarına
uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle noter huzurunda kura ile belirlenecek olup boş kadronun 4
(dört) katı asıl ve 4 (Dört) katı yedek adayın isimlerini kapsayan liste oluşturulacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Afyon
Kocatepe Üniversitesi web sayfasında (www.aku.edu.tr) ilan edilecektir.
5. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup
tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği
kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Afyon Kocatepe Üniversitesi web sayfasında (www.aku.edu.tr) ilan edilecektir.
6. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’nci maddesinde belirtilen “işe
göndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki hüküm mezkur yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
7. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Afyon Kocatepe Üniversitesi web sayfasından (www.aku.edu.tr ) takip etmeleri önem arz
etmektedir.
8. Noter Kurası sonucuna göre alınacak olan sürekli işçilerin görev yerleri Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından belirlenecektir.
9. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı, Alınacak işçilerin ücretleri asgari ücret üzerinden ödenecektir.

Reklam

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1.Afyon Kocatepe Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı,  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen
şartları taşımak
2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
3. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.
4. Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel (ruhsal ve fiziksel) sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir.
Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
5. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 9.maddesinde “Talebin ilanından
itibaren, adaylara (…)(1) beş günlük başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Ek cümle: 3/4/2015-2015/7525 K.; Değişik üçüncü cümle:
24/4/2017-2017/10092 K.)
6. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı, Başvuran adaylar Afyon Kocatepe Üniversitesinde diğer çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.
7. 18 yaşını tamamlamış olmak, 31 yaşından gün almamış olmak.
8. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, muaf olmak veya tecilli olmak)
9. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı
suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

ÖZEL ŞARTLAR

Hayvan Bakıcısı
1. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve
görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.
2. En az öğrenim seviyesi: Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak
En çok öğrenim seviyesi: Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak

Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri)

1. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve
görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.
2. En az öğrenim seviyesi: Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak
En çok öğrenim seviyesi: Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak
A) KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMİ, KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
1. Kura işlemi 07/07/2022 tarihinde Perşembe günü saat 15.00’da Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Atatürk Kongre
Merkezinde yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Afyon Kocatepe Üniversitesi web
sayfasından (www.aku.edu.tr) duyurulacaktır.
2. Kura çekimi Üniversitemiz Youtube kanalından yayınlanacak olup, istekli adaylar kura çekimini online izleyebileceklerdir.
B) KURA İŞLEMİ SONUCUNDA SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ASİL ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER, TESLİM TARİHİ VE YERİ
1. Başvuru Dilekçesi
2. Nüfus Cüzdan aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi
3. Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
4. Son bir ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
6. Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
7. SGK’ den emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (E-devlet çıktısı)
C) SÖZLÜ SINAV

Reklam

Sözlü Sınavın 19/07/2022 tarihinde Salı günü saat 10.00’daAfyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Personel Daire
Başkanlığı eğitim odasında yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Afyon Kocatepe Üniversitesi
web sayfasından www.aku.edu.tr duyurulacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Ç) ATAMA İŞLEMLERİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ’NEALINACAK ADAYLARDAN
1. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı, Noter kurası/Sözlü Sınav ile atanmaya hak kazananlar için yapılan belge kontrolü sonucunda noter kurası sonucuna göre işe alınması uygun
görülen asıl adaylar istenilen belgeleri şahsen Belirtilen Adres yer veya Kuruma teslim edecektir. Posta, kargo ve kurye ile yapılacak başvurular
dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik, doğum vb. mazereti olan personeller durumlarını resmi olarak belgelendirmek şartıyla belgelerini
noter vekâletiyle yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.
2. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı, Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine
yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını
taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
3. Deneme süresi ( deneme süresi iki aydır), bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.
4. Doğum, hastalık vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin
sona ermesini takiben 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları gerekmektedir.
5. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı İçin İŞKUR Üzerinden Başvuru Yapabilirsiniz ?  

“İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. / BAŞVURULAR: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx  adresinden yapmaları gerekmektedir.

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı

 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Lütfen Tıklayınız. 

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

 WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.

 

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*