Reklam

Afet ve Acil Durum Yönetimi Personel Alımı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Personel Alımı Olacağı İlanı Açıklandı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

Afet ve Acil Durum Yönetimi Personel Alımı, Yapılacaktır.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir ? 

1. GENEL AÇIKLAMALAR

Başkanlığımız merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde giriş (sözlü) sınavı ile
genel idare hizmetleri sınıfına dahil 8 (sekiz) adet kadroya Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçi
Yardımcısı alımı yapılacaktır.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Personel Alımı

2. SINAVA KATILMA ŞARTLARI

2.1. Genel Şartlar
2.1.1 Afet ve Acil Durum Yönetimi Personel Alımı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
2.1.2. 2023 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak.
(01.01.1988 tarihinden sonra doğmuş olmak.)
2.1.3. Erkek adaylar için giriş sınavı tarihinde askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş
bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
2.1.4. Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye elverişli olmak.
2.1.5. Görevin devamlı olarak yapılmasına engel bir sağlık problemi bulunmamak.
2.1.6. Süresi içerisinde ve usulüne uygun olarak giriş sınavına başvuruda bulunmuş olmak.
2.2. Özel Şartlar
2.2.1. Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
a. Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Kamu Yönetimi ile Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi öğrenim dallarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
b. ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP29
puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
2.2.2. Hukuk
a. Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Hukuk öğrenim dalından veya buna denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak.
b. ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP4 puan
türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.
2.2.3. Maliye
a. Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren Maliye öğrenim dalından veya buna denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak.
b. ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP19
puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak. Afet ve Acil Durum Yönetimi Personel Alımı

Reklam

3. GİRİŞ SINAVI BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

3.1. Afet ve Acil Durum Yönetimi Personel Alımı Adaylar başvurularını, 16 Ocak 2023 saat 10:00 – 23 Ocak 2023 saat 17:00 arasında e-Devlet
üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.
3.2. Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.
3.3. Son başvuru tarihinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle
değişiklik yapılmayacaktır.
3.4. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından
adayın kendisi sorumlu olacaktır.
3.5. Sınav modülünde adayların mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde
hata/eksik olan veya mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların sınav modülünde ilgili kutucuğu
işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, onaylı diploma örneği veya mezuniyet
belgelerini de yüklemeleri gerekmektedir.
3.6. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup ilanda aranılan öğrenim
durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi ile birlikte “Denklik
Gösterir Belgelerini” sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
3.7. Adayların KPSS sonuç bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya
KPSS sonuç bilgileri gelmeyen adayların sınav modülünde ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini
manuel olarak girmeleri gerekmekte olup bu durumda olan adayların KPSS sonuç belgelerini
yüklemeleri gerekmektedir.
3.8. Erkek adayların askerlik bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya
askerlik bilgileri gelmeyen adayların sınav modülünde ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini
manuel olarak girmeleri gerekmekte olup bu durumda olan adayların askerlik durum belgelerini
yüklemeleri gerekmektedir.
3.9 Biyometrik fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş olması gerekmektedir).
3.10. Adli sicil bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgisi otomatik gelmeyen adayların e-Devlet
üzerinden alınan adli sicil belgelerini sınav modülüne yüklemeleri gerekmektedir.
3.11. Fotoğraflı özgeçmiş belgesi.
3.12. Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye elverişli olduğuna
dair beyan.
3.13. Görevin devamlı olarak yapılmasına engel bir sağlık problemi olmadığına dair beyan.
3.14. Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının
tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Personel Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.

4. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLAN EDİLMESİ VE İTİRAZ

4.1. Afet ve Acil Durum Yönetimi Personel Alımı Başkanlıkça, süresi içinde yapılan başvurular belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların
belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecektir. Her öğrenim dalı için ayrı ayrı
olmak üzere, ilan edilen boş pozisyon sayısının 4 (dört) katı aday KPSS puan sıralaması esas alınarak
belirlenecektir. KPSS puan türü esas alınarak yapılan sıralamaya göre en son adayın aldığı puanla eşit
puana sahip diğer adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.
4.2. Başvuru sonuçları Başkanlık internet sitesinde (www.afad.gov.tr) yapılacak duyurudan sonra
adaylar tarafından Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat
yapılmayacaktır.
4.3. Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede giriş sınavına katılma
şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar sınava alınmayacaktır.
4.4. Giriş sınav başvurusu ile ilgili itirazlar başvuru sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi)
gün içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir.
Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır. Afet ve Acil Durum Yönetimi Personel Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.

5. GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE KONULARI

5.1. Afet ve Acil Durum Yönetimi Personel Alımı Giriş sınavı sözlü olarak 20 – 21 Şubat 2023 tarihlerinde Başkanlık hizmet binasında yapılacaktır.
5.2. Adaylar, giriş sınavına katılacakları gün ve saate ilişkin bilgilerini Başkanlık internet sitesinde
(www.afad.gov.tr) yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir.
Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.
5.3. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları ve onaylı kimlik
belgelerinden (T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi
birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar
sınava alınmayacak olup bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde
bulunamayacaklardır.
5.4. Giriş sınavında adaylar;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),
d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
e) Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan),
yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.
5.5. Başkanlık gerekli görmesi halinde giriş sınav tarihinde değişiklik yapmaya yetkilidir. Sınav
tarihine ilişkin yapılan değişiklikler Başkanlığın resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak olup
adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.
5.6. Adaylara sınav konularına ilişkin bilgi düzeyinin ölçülmesinde lisans eğitimine ait mesleki bilgileri
içeren 25 puan değerinde bir adet, Başkanlığın görev alanına ilişkin 25 puan değerinde bir adet soru
olmak üzere toplam iki soru yöneltilecektir.
5.7. Adayların sınav konularına ilişkin bilgi düzeyinin değerlendirilmesinde kullanılacak sorular; lisans
eğitimine ait mesleki bilgiler ile Başkanlığın görev alanına ilişkin “4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili,
İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile ilgili İkinci Bölüm maddeleri, 7269 sayılı
Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun,
7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu, Afet ve Acil Durum Müdahale Hizmetleri Yönetmeliği, Afet ve Acil
Durum Harcamaları Yönetmeliği” konularından oluşacaktır. Afet ve Acil Durum Yönetimi Personel Alımı

Reklam

6. GİRİŞ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İTİRAZ

6.1. Afet ve Acil Durum Yönetimi Personel Alımı Giriş sınavında değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınav Kurulu üyeleri
tarafından her adaya ayrı ayrı verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların başarı
puanları belirlenecektir.
6.2. Adayların başarılı sayılabilmeleri için her bir üyeden en az 60 (altmış) puan almak kaydı ile başarı
puanlarının en az 70 (yetmiş) olması gerekmektedir.
6.3. Adaylar, giriş sınav sonuçlarını Başkanlığımızın internet adresinde yapılacak duyurudan sonra
Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat
yapılmayacaktır.
6.4. Giriş sınav sonuçları ile ilgili itirazlar sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün
içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate
alınmayacak, itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak bildirilecektir. Süresi içinde
yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır. Afet ve Acil Durum Yönetimi Personel Alımı

7. YERLEŞTİRME SONUÇLARI VE ATAMA İŞLEMLERİ

7.1. Afet ve Acil Durum Yönetimi Personel Alımı 70 (yetmiş) ve üzerinde puan alarak başarılı olan adaylar, başarı puanı en yüksek olan adaydan
başlanarak öğrenim dallarına göre sıralanacaktır. Başarı puanı aynı olan adaylarda KPSS puanı daha
yüksek olan adaya sıralamada öncelik verilecektir.
7.2. Başarı puanları esas alınarak öğrenim dallarına göre en yüksek puan alan adaydan başlamak
üzere ilan edilen kadro sayısı kadar asıl aday ve ilan edilen kadronun yarısı oranında yedek aday
belirlenecektir.
7.3. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını Başkanlığımızın internet adresinde yapılacak duyurudan sonra
Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat
yapılmayacaktır.
7.4. Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için
kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.
7.5. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan süresi içerisinde göreve başlamayan veya ataması
yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine sınav sonucunun ilanından itibaren 3 (üç)
ay içerisinde yedek adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak
atama yapılacaktır. Yedek adayların hakları, daha sonra yapılacak sınavlar için kazanılmış hak veya
herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir.
7.6. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan, başvuru şartlarını taşıyan ve ilan edilecek süre
içinde istenilen belgeleri teslim edenler Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçi Yardımcısı kadrolarına
atanacaktır. İstenilen belgeler şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa teslim edilecek, postadaki
gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
7.7. Bildirilen süre içerisinde geçerli bir mazereti olmadığı halde belgelerini teslim etmeyen adayların
atama işlemleri yapılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.
7.8. Afet ve Acil Durum Yönetimi Personel Alımı, Atanma hakkından feragat eden adayların atamaları yapılmayacaktır.
7.9. Ataması yapıldığı halde belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içinde
göreve başlamayan adaylar ile başvuru şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların atamaları
iptal edilecektir, bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak teşkil etmeyecektir. Afet ve Acil Durum Yönetimi Personel Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.

8. DİĞER HUSUSLAR

8.1. Afet ve Acil Durum Yönetimi Personel Alımı Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Ataması yapılmış olanların ise atamaları
iptal edilecek ve bu kişiler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili
hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
8.2. Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarla ilgili
belge talep edebilecektir.
8.3. Bu ilanda belirtilmeyen hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 375 sayılı
Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanacaktır. Afet ve Acil Durum Yönetimi Personel Alımı

9. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Personel Alımı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığı
www.afad.gov.tr
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:159 Çankaya/ANKARA
Tel: 0312 258 22 49 – 0312 258 22 42 – 0312 258 22 44 Afet ve Acil Durum Yönetimi Personel Alımı

Reklam

Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman Yardımcısı Alımı,

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar *** 

   WEB SİTEMİZDEKİ YENİ GÜNCEL 

İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*