Reklam

Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçisi Alımı

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ DENETÇİSİ KADROSUNA NAKLEN ALIM İLANI DUYURDU.

Reklam
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçisi Alımı  7 (yedi) adet Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçisi Alımı Yapılacağı Açıklandı. Başvurularını, 20 Şubat 2023 saat 10:00 – 24 Şubat 2023 saat 17:00 arasında
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçisi Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçisi Alımı

 

 • İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından:
 • AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ DENETÇİSİ KADROSUNA NAKLEN ALIM İLANI
 • GENEL AÇIKLAMALAR
 • 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun’un Geçici 8 inci maddesi uyarınca giriş (sözlü) sınavı ile naklen 7 (yedi) adet Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçisi alımı yapılacaktır.

 

 • BAŞVURU ŞARTLARI

 • Kanun maddesinin yürürlüğe girdiği 30.11.2022 tarihi itibarıyla genel bütçe ve özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutularak müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör kadrolarında yardımcılık veya stajyerlikte geçen süreler dâhil en az beş yıl görev yapmış olmak.

 

 • BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

 • Adaylar başvurularını, 20 Şubat 2023 saat 10:00 – 24 Şubat 2023 saat 17:00 arasında e-Devlet üzerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı/Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.
 • Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.
 • Son başvuru tarihinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
 • Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
 • Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir.

 

 • BAŞVURU BELGELERİ

 • Kurumlarınca onaylı, müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör kadrolarında yardımcılık veya stajyerlikte geçen sürelerini, derece ve kademelerini ve hizmette geçen diğer süreleri gösterir hizmet belgesi.
 • Fotoğraflı özgeçmiş
 • Adli sicil bilgileri otomatik olarak
 • Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya ve her türlü vasıta ile seyahat etmeye elverişli olduğuna dair beyan.
 • Görevin devamlı olarak yapılmasına engel bir sağlık problemi olmadığına dair
 • Adayların lisans bilgileri otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde hata/eksik olan veya mezuniyet bilgileri gelmeyen adayların sınav modülünde ilgili kutucuğu işaretleyip güncel bilgilerini manuel olarak girmeleri, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini yüklemeleri
 • Biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olması gerekmektedir).

 

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam
 • BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLAN EDİLMESİ VE İTİRAZ
 • Başkanlıkça, süresi içinde yapılan başvurular belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecektir. Başvuru şartlarını taşıyan ve eksiksiz belge ile başvuran adaylar giriş sınavına çağrılacaktır.
 • Başvuru sonuçları Başkanlık internet sitesinde (www.afad.gov.tr) yapılacak duyurudan sonra adaylar tarafından Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.
 • Başvurusu kabul edilmiş olanlardan daha sonra yapılan incelemede giriş sınavına katılma şartlarını taşımadığı anlaşılan adaylar sınava alınmayacaktır.
 • Giriş sınav başvurusu ile ilgili itirazlar başvuru sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

 

Reklam
 • GİRİŞ SINAVININ ŞEKLİ, YERİ, TARİHİ VE KONULARI
 • Giriş (Sözlü) Sınavına girmeye hak kazanan adaylara ait günlük katılım listeleri, sınav yeri, sınav tarihleri ve ilgili diğer bilgiler Başkanlık internet sitesinde yapılacak duyurudan sonra adaylar tarafından Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.
 • Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınav yerinde hazır bulunmaları ve onaylı kimlik belgelerinden (T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi veya geçerlilik süresi bitmemiş pasaport) herhangi birini yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup, bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde bulunamayacaklardır.

 

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.
 • Giriş sınavında adaylar;
 • Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),
 • Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),
 • Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 puan),
 • Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),
 • Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
 • Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan), yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.
 • Sınav konuları;
 • 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü
 • 657 sayılı Devlet Memurları
 • ç) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu.
 • 3628 sayılı Mal Bildiriminde bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele
 • 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında
 • 2886 sayılı Devlet İhale
 • 4734 sayılı Kamu İhale

 

 • ğ) 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu.
 • 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu.
 • ı) 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile ilgili İkinci Bölüm maddeleri.
 • 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair
 • 7126 sayılı Sivil Savunma
 • Afet ve Acil Durum Harcamaları Yönetmeliği.
 • Açıklamalı Afet Yönetimi Terimleri Sözlüğü. (www.afad.gtr internet adresinden erişim sağlanabilmektedir.)
 • Başkanlık gerekli görmesi halinde giriş sınav tarihinde değişiklik yapmaya yetkilidir. Sınav tarihine ilişkin yapılan değişiklikler Başkanlık resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.

 

 • GİRİŞ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İTİRAZ
 • Giriş sınavında değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacaktır. Sınav Kurulu üyeleri tarafından her adaya ayrı ayrı verilen puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların başarı puanları belirlenecektir.
 • Adayların giriş sınavında başarılı sayılabilmeleri için başarı puanlarının en az 70 (yetmiş) olması
 • Adaylar, giriş sınav sonuçlarını Başkanlık internet sitesinde yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebileceklerdir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
 • Giriş sınav sonuçları ile ilgili itirazlar sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa yapılacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak, itiraz üzerine yapılan inceleme sonucu ilgililere yazılı olarak Süresi içinde yapılmayan itirazlar işleme alınmayacaktır.

 

 • YERLEŞTİRME SONUÇLARI VE ATAMA İŞLEMLERİ
 • 70 (yetmiş) ve üzerinde puan alarak başarılı olan adaylar, başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanarak sıralanacaktır. Başarı puanı aynı olan adaylarda müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör kadrolarında yardımcılık veya stajyerlikte geçen süreleri fazla olan adaya sıralamada öncelik
 • Giriş sınav puanları esas alınarak en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere 7 (yedi) asıl aday ve 7 (yedi) yedek aday
 • Adaylar, yerleştirme sonuçlarını Başkanlığımızın internet adresinde yapılacak duyurudan sonra Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
 • Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil

 

Reklam
 • Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan süresi içinde göreve başlamayan veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine 30.11.2023 tarihine kadar yedek adaylardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere atama yapılacaktır. Yedek adayların hakları, daha sonra yapılacak sınavlar için kazanılmış hak veya herhangi bir öncelik teşkil
 • Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan, sınava başvuru şartlarını taşıyan ve ilan edilecek süre içinde istenilen belgeleri teslim edenler Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçi kadrolarına atanacaktır. İstenilen belgeler şahsen veya posta yoluyla Başkanlığa teslim edilecek, postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
 • Bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde belgelerini teslim etmeyen adayların atama işlemleri yapılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak teşkil
 • Atanma hakkından feragat eden adayların ataması yapılmayacaktır.
 • Ataması yapıldığı halde belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içinde göreve başlamayan adaylar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların atamaları iptal Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak teşkil etmeyecektir.

 

 • DİĞER HUSUSLAR
 • Sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecek ve bu kişiler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
 • Başkanlık sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından beyan edilen hususlarla ilgili belge talep
 • Bu ilanda belirtilmeyen hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri uygulanacaktır.
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçi kadrolarına atananların, yardımcılık veya stajyerlik kadrolarında geçirdikleri süreler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçi Yardımcısı kadrolarında; müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör unvanlı kadrolarda geçirdikleri süreler Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçisi kadrolarında geçirilmiş sayılır.

 

 • İLETİŞİM BİLGİLERİ
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Dairesi Başkanlığı www.afad.gov.tr
 • Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:159 Çankaya/ANKARA Tel: 0 (312) 258 26 29 – 0 (312) 258 26 51
 • Kamuoyuna ilanen duyurulur.  
 • Afet ve Acil Durum Yönetimi Denetçisi Alımı
 • Başvuru Kılavuzuna Bakmak  İçin TIKLAYINIZ.    

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*