Reklam

Adana Büyükşehir Belediyesi 80 Memur Alımı

KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla 80 memur alınacaktır.

Reklam

Adana Büyükşehir Belediyesi 80 Memur Alımı, T.C. Resmî Gazete,  yayınına göre Devlet Memurları, Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere 80 Memur Alımı,  Başvurular 18.07.2022 – 22.07.2022 tarihleri arasında mesai
bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.30-17.00 arasında) 

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ KAMUPERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Adana Büyükşehir Belediyesi 80 Memur Alımı, İçin Meslek Nitelikleri Nelerdir?

Adana Büyükşehir Belediyesi 80 Memur Alımı

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Adana Büyükşehir Belediyesi 80 Memur Alımı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak
başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1.Adana Büyükşehir Belediyesi 80 Memur Alımı, BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.
maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan
dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine
karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına
fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
2.Adana Büyükşehir Belediyesi 80 Memur Alımı, BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
a) İlan edilen unvanlar için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili
olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan
türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış
olmamak.
c) Adana Büyükşehir Belediyesi 80 Memur Alımı, İtfaiye eri kadrolarına başvuracaklar için 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen
şartların yanı sıra Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesinde yer alan özel şartlara göre İtfaiye
Eri kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında
(+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve Kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d) İtfaiye Eri unvanı için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e) İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi
fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
f) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun nitelik
kısmında belirtilen en az (B) veya (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

3) BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 

Adana Büyükşehir Belediyesi 80 Memur Alımı, Başvurular 18.07.2022 – 22.07.2022 tarihleri arasında mesai
bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.30-17.00 arasında)
Başvuru sırasında;
Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemiz https://www.adana.bel.tr/ resmi internet adresinden temin
edilecektir, Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
a) Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya E-devlet üzerinden alınacak
barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla
suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,
e) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g) 2 adet fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce
tasdik edilebilir.)
i) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.(Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir
kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
İtfaiye Eri kadrosu hariç olmak üzere belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta
yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar belediyemize
ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 

Adana Büyükşehir Belediyesi 80 Memur Alımı, Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 18.07.2022 – 22.07.2022 tarihleri arasında mesai
bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.30-17.00 arasında) Reşatbey Mahallesi Atatürk Caddesi
Seyhan/Adana adresine müracaatlarını yapabileceklerdir.
a) Elektronik ortamda belediyemiz [email protected] e-posta adresine gönderilecektir.
b) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu Adana Büyükşehir Belediyesi (Reşatbey Mah. Atatürk Cad.
Seyhan/Adana) adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
c) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
İtfaiye Eri kadrosuna başvurular
d) Başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere
Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvuru
sürecini tamamlayacaklardır.
e) Duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

5) BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI 

1) Adana Büyükşehir Belediyesi 80 Memur Alımı, Belediyemiz, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adayları
KPSS puanlarına göre sıralayarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro
sayısının beş katı oranında adayı; itfaiye eri kadroları için sözlü ve uygulamalı sınava, memur kadroları
için sözlü sınava çağıracaktır.
2) Adana Büyükşehir Belediyesi 80 Memur Alımı, Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylarda sınava çağrılacaktır. Sınava
katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sınav yeri ve zamanı başvurularının değerlendirilmesine
müteakip 08/08/2022 tarihinde belediyemizin https://www.adana.bel.tr/ resmi internet sayfasından ve
Belediyemiz ilan panosunda ilan edilecektir.
3) Başvurusu kabul edilip sınava çağrılan adaylara, kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu
“Sınav Giriş Belgesi” posta yolu ile gönderilecektir, bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. (Başvuru
formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın
sorumluluğundadır.)
4) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
5) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın ulaşmamasından
Belediyemiz sorumlu tutulamayacaktır.
6) Adana Büyükşehir Belediyesi 80 Memur Alımı, SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Adana Büyükşehir Belediyesi 80 Memur Alımı, Sözlü ve uygulamalı sınav 22/08/2022 – 26/08/2022 tarihileri arasında yapılacak olan sözlü sınav
Reşatbey Mahallesi Atatürk Caddesi Seyhan/ADANA adresinde, 22/08/2022 – 26/08/2022 tarihleri arasında
yapılacak olan uygulamalı sınav ise Serinevler Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzeri No:18
Yüreğir/ADANA adresinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00’da başlayacaktır. Sözlü ve / veya uygulamalı
sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine
binaen katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sözlü Sınav Konuları:
1- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
2- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
3- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
4- Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi
ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.
Uygulamalı Sınav:
İtfaiye eri kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile araç
kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılır.
7. Adana Büyükşehir Belediyesi 80 Memur Alımı, SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
İtfaiye Eri Kadrosu Sınavında Değerlendirme:
a) Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere
toplamda 100 puan ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı
tutanağa geçirilir.
b) Sınavda değerlendirme;
● İtfaiye eri kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı
alınarak sınav puanı hesaplanır.
c) Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
d) Adayların atamaya esas başarı puanı,belediye tarafından yapılan yazılı ve uygulamalı sınav sonucu
hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve
Belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.
Memur kadroları sınavında değerlendirme;
e) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve
uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamada 100 tam puan üzerinden
yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının
en az 60 olması şarttır.
f) Adayların atamaya esas başarı puanı: belediye tarafından yapılan yazılı sınav puanı ile KPSS
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan
edilecektir.
İtfaiye eri ve diğer memur kadrolarına başvuran Adayların atanmaya esas başarı puanlarının
aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere
atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl
ve yedek aday listeleri Belediyenin https://www.adana.bel.tr/ internet adresinde ilan edilecek ve listede
yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük
bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp
almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği
sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit
edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve
haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde
yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye
yazılı olarak bilgi verilir.
İlan Olunur.
ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI  

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

 

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Adana Büyükşehir Belediyesi 80 Memur Alımı,  BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ. 

 

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ KAMUPERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*