Reklam

AÇSH Bakanlığına Müfettiş Yardımcısı Alımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında istihdam edilmek üzere 20) Aile ve Sosyal Hizmetler Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

Reklam

AÇSH Bakanlığına Müfettiş Yardımcısı Alımı, 20 Müfettiş Yardımcısı sınav ile Alım Yapılacağı Duyuruldu,  Başvurular, 14/11/2022 tarihinden 25/11/2022 Cuma günü saat 23.59’ Kadar 

AÇSH Bakanlığına Müfettiş Yardımcısı Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

AÇSH Bakanlığına Müfettiş Yardımcısı Alımı

1. GİRİŞ SINAVINA GİRİŞ ŞARTLARI
AÇSH Bakanlığına Müfettiş Yardımcısı Alımı Aile ve Sosyal Hizmetler Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına başvuracak adayların;
1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşıması,
1.2. Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile Sosyal
Hizmet, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi, Psikoloji veya Sosyoloji
alanlarında en az dört yıl lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ya
da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.
1.3. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 ve 2022 yıllarında
yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) birinden Hukuk, Siyasal Bilgiler,
İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları için KPSS P-48 puan türünden
80 (seksen) ve üzerinde, Sosyal Hizmet, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi,
Psikoloji veya Sosyoloji alanlarında en az dört yıl lisans eğitimi veren yükseköğretim
kurumlarından mezun olanlar için KPSS P-3 puan türünden 80 (seksen) ve üzerinde puan almış
olmak kaydıyla;
 Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunları
için en yüksek puanlı 340 kişi,
 Sosyal Hizmet, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi, Psikoloji veya
Sosyoloji alanlarında en az dört yıl lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından
mezun olanlar için en yüksek puanlı 60 kişi,
içerisinde yer alması (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir),
1.4. Giriş sınavının yapıldığı yılın (2023 yılında yapılacaktır.) ocak ayının birinci günü
itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olması,
1.5. Sağlık durumunun yurdun her yerinde görev yapmaya ve hür türlü iklim koşullarında
yolculuk etmeye elverişli bulunması,
Gerekmektedir.

2. GİRİŞ SINAVI BAŞVURUSU
2.1. AÇSH Bakanlığına Müfettiş Yardımcısı Alımı Giriş Sınavı için başvurular, 14/11/2022 tarihinden 25/11/2022 Cuma günü saat 23.59’a
kadar e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım
ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden
gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde
yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. Postayla ve diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
2.2. Giriş Sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit
edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi
iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
2.3. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından adayın kendisi sorumludur.
2.4. Birden fazla bölüm mezunu olan adaylar sadece bir bölüm için müracaatta bulunacaklardır.

3. GİRİŞ SINAVI ŞEKLİ VE YERİ
3.1. Giriş sınavı önce yazılı ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara’da
yapılacaktır.
3.2. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isim listesi, yazılı sınav
tarihi, saati ve yazılı sınava ilişkin diğer hususlar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi
internet sayfasında (https://www.aile.gov.tr/ ilan edilecek ve yazılı sınava katılmaya hak
kazanan adaylara başvuru sistemine kayıtlı e-posta adreslerinden bilgilendirme yapılacaktır.
Bunun dışında adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Diğer taraftan adaylar sınava ilişkin
bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
3.3. Adaylar başvuru bilgilerini, Kariyer Kapısı üzerinden çıktı olarak alacak ve başvuru
bilgileri çıktısı ile geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) göstermek
suretiyle yazılı sınava katılabileceklerdir.
3.4. Yazılı sınav yeri, tarihi ve/veya diğer hususlarda değişiklik olması halinde durum,
Bakanlık internet adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

4. YAZILI SINAV KONULARI
4.1. AÇSH Bakanlığına Müfettiş Yardımcısı Alımı Yazılı sınav aşağıda belirtilen konularda yapılır;
 Hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden
mezun olanlar için;
– Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel esaslar, idarî teşkilât ve kamu personeli
hukuku), İdari Yargı Usul Hukuku (Genel esaslar), Ceza Hukuku (Genel esaslar ve
kamu görevlileri ile ilgili suçlar), Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel esaslar), Medeni
Hukuk (Genel esaslar ve aile hukuku), Borçlar Hukuku (Genel esaslar),
– İktisat: Mikro İktisat, Makro İktisat, Güncel Ekonomik Sorunlar,
– Maliye: Genel Maliye Teorisi, Maliye Politikaları, Kamu Gelirleri, Kamu Giderleri,
Bütçe,

Advertisement. Scroll to continue reading.

– Kamu Yönetimi: Siyaset Bilimi, Türk Siyasal Hayatı, Uluslararası Kuruluşlar,
– Muhasebe: Genel Muhasebe.
 Sosyal Hizmet, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Çocuk Gelişimi, Psikoloji veya
Sosyoloji alanlarında en az dört yıl lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından
mezun olanlar için;
– T.C. Anayasası, İdare Hukuku (Genel esaslar, idarî teşkilât ve kamu personeli hukuku),
Ceza Hukuku (Genel hükümler ve kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı
suçlar), Medeni Hukuk (Aile Hukuku), Borçlar Hukuku (Genel esaslar),
– Yürürlükte bulunan; 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, 5395 sayılı Çocuk Koruma
Kanunu, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair
Kanun, 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve
Dayanışmayı Teşvik Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Bakanlık
teşkilatı ile ilgili hükümleri,
– Psikolojiye Giriş, Sosyolojiye Giriş, Türkiye’nin Toplumsal ve Ekonomik Yapısı,
Çocuk, Kadın ve İnsan Hakları ve Hukuku, Gelişim Psikolojisi, Gelişim Kuramları,
Öğrenme Psikolojisi.
4.2. Öğrenim dalları itibariyle belirtilen konu başlıkları, yazılı sınavın genel çerçevesini belirlemekte olup
bu husus, her konu başlığından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.

Reklam

5.DEĞERLENDİRME
5.AÇSH Bakanlığına Müfettiş Yardımcısı Alımı1. Yazılı sınav kâğıtlarının değerlendirilmesinde tam puan 100’dür. Yazılı sınavda başarılı
sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekir. Yazılı sınavın değerlendirilmesinde, en yüksek
puandan başlamak üzere 70 ve üzerinde puan alanlar başarı sırasına konulur. Bunlardan en
yüksek puandan başlayarak giriş sınavı ilanında belirtilen kadro sayısının dört katına kadar
aday yazılı sınavı kazanmış sayılır. Yazılı sınavı son sırada kazanan aday ile puanı eşit olan
diğer adaylar da sözlü sınava alınır.
5.2. Yazılı sınavın sonucu, liste olarak veya her adayın kendi sınav sonucunu görebileceği
şekilde Bakanlığın resmi internet sitesinde duyurulur. Sözlü sınava gireceklerin başvuru
sistemine kayıtlı adreslerine, sınavın yeri, günü ve saati, sınav tarihinden en az on beş gün önce
yazılı olarak bildirilir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden
görüntüleyebilecektir.
5.3. Sözlü sınavdan önce adaylardan, sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir
durumu olmadığına, sabıka kaydı bulunmadığına ve erkek adayların askerlikle ilişiği
olmadığına dair yazılı beyan istenir. Aksi takdirde adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.
5.4. Sözlü sınav adaylara bildirilen yer, tarih ve saatte başlar.
5.5. Sözlü sınavda her aday için, giriş sınav kurulu başkan ve üyeleri tarafından 100 tam puan
üzerinden not verilir.
5.6. Sözlü sınavda adaylar; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme,
ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe
uygunluğu, özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel
ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.

5.7. Adaylar, komisyon tarafından 5.6.’da sayılan “sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi”
hususunda elli puan, diğer hususların her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Mülakatta başarılı sayılmak için, giriş sınav kurulu başkanı
ve üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70
olması şarttır.
5.8. Adayın giriş sınavı notu; yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasıdır. Başarı
sırası bu nota göre tespit edilir. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavında başarılı sayılmak için
yazılı ve sözlü sınavlardan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır.
5.9. Giriş sınavı notunun eşitliği halinde, yazılı sınav notu yüksek olan aday öncelik kazanır.
Bu halde de eşitlik devam ediyorsa giriş sınavına esas KPSS puanı esas alınır. Sınavda başarı
gösterenlerin sayısı ilan edilen boş kadro sayısından fazla olursa ilan edilen kadro sayısı kadar
aday asıl olarak, ilan edilen kadro sayısının yarısını geçmemek üzere diğer adaylardan ise
başarı sıralamasına göre yedek aday belirlenebilir. Yedek adayların isimleri ayrı bir listede ilan
edilir.
5.10. Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının
dışında kalan adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

6. SINAV SONUÇLARININ İLANI VE ATAMA
6. AÇSH Bakanlığına Müfettiş Yardımcısı Alımı 1. Giriş sınav sonucu, liste halinde veya her adayın kendi sınav sonucunu görebileceği şekilde
Bakanlığın resmi internet sitesinde (www.aile.gov.tr/duyurular) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar
sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
6.2. Giriş sınav sonucuna itiraz, sonuçların açıklanmasından itibaren beş iş günü içinde
Başkanlığa bir dilekçe ile yapılır. İtirazlar, giriş sınav kurulunca itirazın yapıldığı tarihten
itibaren en geç beş iş günü içinde incelenir. Giriş sınav kurulu, inceleme sonucunu bir tutanağa
bağlayıp Başkanlığa sunar. Karar, tutanağın Başkanlığa sunulduğu tarihten itibaren ilgiliye
yedi iş günü içerisinde bildirilir.
6.3. Başkanlıkça, başarılı olan adaylara başvuru sisteminde belirttikleri adreslerine taahhütlü
posta ile tebligat yapılacaktır.

Reklam

7. DİĞER HUSUSLAR
7.1. Giriş sınavını asıl olarak kazanıp atandığı halde, kanuni süresi içinde göreve başlamayanlar
için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Bunların yerine, kanuni sürenin bitiminden
itibaren altı ay içinde yedek olarak sınavı kazanan adaylar arasından başarı sırasına göre atama
yapılabilir.
7.2. Elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan Aile ve Sosyal Hizmetler
Bakanlığı sorumlu değildir.
7.3. Başkanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav
duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda Müfettiş Yardımcısı alma hakkına sahiptir.

8. BİLGİ ALMA
Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numarasından, Bakanlık web sayfasından
(http://www.aile.gov.tr) veya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş
Başkanlığından (İzmir Cad. No:41 Kızılay 06420 Çankaya/ANKARA) temin edilebilir.
İletişim: 0 (312) 408 75 00
E-Posta: [email protected]
İlan olunur. 

Reklam

AÇSH Bakanlığına Müfettiş Yardımcısı Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.   

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*