Reklam

Abdullah Gül Üniversitesi Personel Alımı

2020 KPSS (B) grubunun ilgili puanının kendi arasında sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam sekiz (8) sözleşmeli personel alınacaktır

Reklam

Abdullah Gül Üniversitesi Personel Alımı, Devlet Memurları Kanunu’nun
4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak
üzere 8) sözleşmeli personel alınacaktır,  30.05.2022–13.06.2022 (23.59) tarihleri arasında alınacaktır.

Abdullah Gül Üniversitesi Personel Alımı,  İçin Meslek Dalları Nelerdir? 

Abdullah Gül Üniversitesi Personel Alımı

Abdullah Gül Üniversitesi Personel Alımı,  İçin Şartlar Nelerdir?

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
A. Abdullah Gül Üniversitesi Personel Alımı, GENEL ŞARTLAR:
1.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2.Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak.
3.Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
4.KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
5.Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden ve bölümlerden
mezun olmak, cinsiyet kriterlerini sağlamak ve başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri
taşımak ve belgelendirmek.
6.2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans
düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 türünde geçerli en az altmış beş (65)
puanı bulunmak. Adayların KPSS puanının, başvurduğu pozisyonun KPSS puan türüne uygun
olması gerekmektedir.
7.Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
8.Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B
maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler.” hükmüne uygun olması.
9.Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe
alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması,
işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde
hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
10. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik
Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar
hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
11. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları için genel şartlara ilave olarak; *
a.5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde yer alan
şartları taşımak,
b.Askerliğini yapmış ya da muaf olmak.
c.Son başvuru tarihi itibarıyla 31 (otuz bir) yaşından gün almamış olmak,
ç. Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu
olmamak,
d.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak,
bedensel engeli, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engelleri ile vücutta görünecek şekilde
dövmesi bulunmamak,
e.Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak
f. Kilosu, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamına göre; 10 kg’dan fazla,
15 kg’dan daha az olmamak. (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+10=90’dan
fazla, 80-15=65’ten az olmaması gerekmektedir.)

Abdullah Gül Üniversitesi Personel Alımı, BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER 

1.Abdullah Gül Üniversitesi Personel Alımı, Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Abdullah Gül Üniversitesi – Kariyer Kapısı
Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet
adresi üzerinden 30.05.2022–13.06.2022 (23.59) tarihleri arasında alınacaktır.
2.Abdullah Gül Üniversitesi Personel Alımı, Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
3.Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir.
4.Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet
üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı temin edileceğinden adaylardan başvuru
aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise
başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları
gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.
Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak
giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden
yükleyeceklerdir.
5.Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına
yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi”
alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
6.Başvuru tarihi itibariye alınacak olan güncel, detaylı Hizmet Dökümü (e-Devletten SGK
tescil ve hizmet dökümü/barkotlu belge oluştur seçeneği kullanılmalıdır) belgesini “Diğer
Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “belgeler” alanındaki ilgili alana pdf formatında mutlaka
yüklemeleri gerekmektedir.
7.Abdullah Gül Üniversitesi Personel Alımı, Ayrıca Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına müracaat eden adayların; her iki
yüzü de görünecek şekilde özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını ve Genel Şartlar Bölümünün
(e) ve (f) maddelerinde belirtilen boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık kuruluşundan
alacakları belgeyi “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan belgeler bölümündeki ilgili alana
pdf formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
8.Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla
gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu
nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
9.Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun
olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden,
başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak
talebinde bulunamayacaktır.
10. Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu
kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm
haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem
başlatılacaktır
11. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik
yapma hakkına sahiptir

C. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
1.Abdullah Gül Üniversitesi Personel Alımı, Üniversitemiz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup
olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda
belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.
2.Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2020 KPSS (B)
grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas
alınmak suretiyle ilan edilen unvanların nitelik kodlu pozisyon adedi kadar asıl ve asıl aday
sayısının beş (5) katı kadar yedek aday (yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip
eden 1 yıl için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak teşkil etmez.) belirlenecektir.
3.Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile asıl adayların işe başlamaları için
gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Kariyer Kapısı Platformu ile
Abdullah Gül Üniversitesi resmi internet sayfasında www.agu.edu.tr son başvuru tarihini takip
eden on beş (15) gün içinde yayımlanacak olup sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından
ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4.Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak
başvurmayan, belgelerini teslim edip göreve başlamayan, feragat eden veya aranan şartları
taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son
adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde
doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin
bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.
5 Abdullah Gül Üniversitesi Personel Alımı, .KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek
başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar
değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile
bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir
hak iddia edemeyecektir.
6.Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz, sözleşme
yapılmış olsa dahi feshedilir.
7.Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet
sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri
bir (1) ay içerisinde feshedilecektir.
8.İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
Ç. Abdullah Gül Üniversitesi Personel Alımı,  DİĞER HUSUSLAR:
1.Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin
başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.
2.Üniversitemiz hizmet ihtiyacı durumunda personelin görev yerini/birimini değiştirebilir.
D. Abdullah Gül Üniversitesi Personel Alımı, İLETİŞİM:
Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak Personel Daire Başkanlığına
https://personel.agu.edu.tr internet adresinde yer alan iletişim kanalları ile aşağıdaki iletişim
bilgilerinden ulaşılabilir.
Telefon: 0352 224 88 00 Dâhili: 8808, 8807, 8805, 8803, e-Posta: [email protected]

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Abdullah Gül Üniversitesi Personel Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ   

Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Advertisement. Scroll to continue reading.

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

Reklam

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR. 

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*