Reklam

Abdullah Gül Üniversitesi Destek Personeli Alımı

2020 KPSS (B) grubunun ilgili puanının kendi arasında sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonda toplam üç (3) sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

Abdullah Gül Üniversitesi Destek Personeli Alımı, Destek Personeli (Temizlik)  (3) sözleşmeli Personel Alımı Yapacağı Açıklandı. BAŞVURULAR 24.10.2022–07.11.2022 (23.59) tarihleri arasında alınacaktır. 

Abdullah Gül Üniversitesi Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

Abdullah Gül Üniversitesi Destek Personeli Alımı

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
A. GENEL ŞARTLAR:
1. Abdullah Gül Üniversitesi Destek Personeli Alımı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
3. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
4. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
5. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden ve bölümlerden mezun olmak, cinsiyet
kriterlerini sağlamak ve başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
6. 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93
ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 türünde geçerli en az altmış beş (65) puanı bulunmak. (Adayların KPSS
puanının, başvurduğu pozisyonun KPSS puan türüne uygun olması gerekmektedir.)
7. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
8. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek
taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması ve hali hazırda herhangi bir kamu kurumda sözleşmeli
pozisyonda (657 S.K. 4/B maddesi kapsamında) çalışmıyor olmak.
9. Abdullah Gül Üniversitesi Destek Personeli Alımı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe alınması açısından gerekli
olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan
niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak
feshedilir.
10. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması
Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu
olumlu olmak.

BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER 

1. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Abdullah Gül Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya
“Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 24.10.2022–07.11.2022 (23.59)
tarihleri arasında alınacaktır. 

Reklam

2. Abdullah Gül Üniversitesi Destek Personeli Alımı Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili
kurumların web servisleri aracılığı temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler
istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan
gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adaylardan istenecek belgeler
ayrıca yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel
olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden
yükleyeceklerdir.
4. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin
denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer
Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
5. Başvuru tarihi itibariye alınacak olan güncel, detaylı Hizmet Dökümü (e-Devletten SGK tescil ve hizmet
dökümü/barkotlu belge oluştur seçeneği kullanılmalıdır) belgesini “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan
“belgeler” alanındaki ilgili alana pdf formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
6. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen
hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp
tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
7. Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından,
istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu
hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
8. Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı
veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge
beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
9. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

C. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
1. Abdullah Gül Üniversitesi Destek Personeli Alımı Üniversitemiz tarafından; süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen
şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların
başvuruları kabul edilecektir.
2. Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2020 KPSS (B) grubunun ilgili puan
türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların
nitelik kodlu pozisyon adedi kadar asıl ve asıl aday sayısının on (10) katı kadar yedek aday (yedek listede yer alan
adayların hakları ilan tarihini takip eden 1 yıl için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak teşkil
etmez.) belirlenecektir.
3. Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile asıl adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin
teslim edileceği yer ve zaman, Kariyer Kapısı Platformu ile Abdullah Gül Üniversitesi resmi internet sayfasında
(www.agu.edu.tr) son başvuru tarihini takip eden on beş (15) gün içinde yayımlanacak olup sonuç ilanları tebliğ
mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4. Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvurmayan, belgelerini teslim
edip göreve başlamayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine Abdullah Gül
Üniversitesi resmi internet sayfası www.agu.edu.tr adresinde duyurulan yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme
yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde
doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacağından, adaylar yerleştirme
duyurularına ilişkin bilgilere, Abdullah Gül Üniversitesi resmi internet sayfasını takip ederek www.agu.edu.tr
internet adresi üzerinden ulaşabilecektir.
5. KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz.
Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak,
yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan

Advertisement. Scroll to continue reading.

adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
6. Abdullah Gül Üniversitesi Destek Personeli Alımı Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz, sözleşme yapılmış olsa dahi feshedilir.
7. Süreç sonunda ilan edilen pozisyonda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup
sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir (1) ay içerisinde feshedilecektir.
8. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Reklam

 DİĞER HUSUSLAR:
1. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini
mümkün değildir.
2. Üniversitemiz hizmet ihtiyacı durumunda personelin görev yerini/birimini değiştirebilir.

-İLETİŞİM:
Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak Personel Daire Başkanlığına https://personel.agu.edu.tr internet adresinde
yer alan iletişim kanalları ile aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabilir.
Telefon: 0352 224 88 00 Dâhili: 8808, 8807, 8805, 8803, e-Posta: [email protected]    

Abdullah Gül Üniversitesi Destek Personeli Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.

Duyuruya İlişkin Dosyaları  indirmek için tıklayınız.  

 

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

 

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*