Reklam

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Alımı

İstihdam edilmek ve ücretleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere aşağıda belirtilen unvanlarda 54 (ellidört) adet sözleşmeli personel alınacaktır

Reklam

 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Alımı, 54 (ellidört) adet sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu. 

 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Alımı

 Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Alımı

 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Alımı

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 

1- Başvurular, Adaylar tarafından ilanın resmî gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati
bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru şeklinde yapılacaktır.
2- Başvurular Şahsen yapılacağından başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacak olup, eksik belge ile başvuru
yapılmamalıdır. İlan şartlarına uygun olmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. İlanda belirtilen süreler içinde
yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
3- 4-B Sözleşmeli Personel Başvuru Formu Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi http://www.ibu.edu.tr web
adresinden temin edilecektir.
4- Posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1- Öğrenim belgesi fotokopisi,
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3- KPSS Sonuç Belgesi Fotokopisi,
4- 1 adet fotoğraf,
5- Başvurulan unvanda eğitim belgesi, sertifika ve sağlık raporu vb. istenmiş ise fotokopisi.

Reklam

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak ve göreve
başlamasına engel hali bulunmamak,
2) 657 sayılı Kanunu’nun 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
3) 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3
puanına, Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanına ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanına sahip olmak, Tüm KPSS puan türlerinden 50 ve üzeri puan almış olmak.
4) Başvurulacak unvanın aranan nitelikler ile Genel ve Özel Şart olarak belirtilen şartları birlikte taşıyor olmak,
5) İlan edilen unvanlarda aranan niteliklerdeki; özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, sürücü belgesi, sertifika vb.
diğer belgelere ilan başvuru tarihinin son günü itibarıyla sahip olmak.
6) Erkek adaylar için Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş
ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş olmak,
7) Başvuru Tarihinin son günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
8) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
9) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
10) “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b)
fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde,
fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında
yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu olmamak.
11) Adaylarla atanmaya hak kazanmaları halinde hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları
yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
12) “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” ve “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması
Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında ilgisine göre güvenlik
soruşturması veya arşiv araştırması yapılacak olup sonucuna istinaden işlem yürütülecektir.
13) Başvuran adaylar Üniversitenin tüm yerleşkelerinde ihtiyaç bulunan birimlerinde ve ilçelerinde
görevlendirilecektir.
14) Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi
veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi ıslak imzalı olarak eklenecektir.
SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer
alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması gerekir.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR 

1) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Alımı 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesindeki şartları taşımak.
2) Yapılacak görev gereği nöbet, vardiya, mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli
olmamak.
3) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık,
körlük, topallık, işitme kaybı, yüz çehresinde sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller
bulunmamak. (Atama halinde Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmek gerekir.)
4) Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.
5) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına
sahip olmak.
6) Erkek adaylar için Askerliğini yapmış olmak.
7) Erkek adaylar için en az 170 cm. boyunda olmak. Boyun son iki rakamına göre (+ -) 15 Kg. ağırlığa sahip olmak
ve bunu sağlık kurumlarından belgelendirmek. (örneğin 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+15=85’dan
fazla, 70-15= 55’ten az olmaması gerekmektedir.)
8) Bayan adaylar için en az 160 cm. boyunda olmak. Boyun son iki rakamına göre (+ -) 15 Kg. ağırlığa sahip
olmak ve bunu sağlık kurumlarından belgelendirmek. (örneğin 160 cm boyunda olan bir adayın kilosunun
60+15=75’dan fazla, 60-15= 45’ten az olmaması gerekmektedir.)
9) Koruma ve Güvenlik Görevlisi İlanı için (Erkek-Bayan) boy, kilo ve boy-kilo endeksini gösterir Sağlık
Kuruluşu onaylı sağlık raporu başvuru esnasında ibraz edilecektir.

DESTEK PERSONELİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR 

Reklam

1) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Alımı Temizlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak (Atama halinde Sağlık Kurulu Raporu ile
belgelendirmek gerekir.)
2) Erkek adaylar için Askerliğini yapmış olmak.
3) Üniversitemiz Rektörlüğü ve Bağlı birimlerinde temizlik (sınıf, ofis, toplantı salonu, laboratuvar, ortak alan,
tuvalet, park, bahçe, yol, kaldırım ve çevrenin temizliği), dış alan çevre bakımı (çiçek dikimi, ağaç dikimi çalı ve
otların budanması, bahçelerin ve yeşil alanların bakımı, çimlerin biçilmesi, sulanması), yük taşıma (masa, sıra,
dolap, büro malzemesi, kırtasiye, demirbaş), yük indirme ve bindirme ile idarenin vereceği diğer görevlerde
çalıştırılacaktır.
4) Bu pozisyonda idarenin ihtiyaç duyması durumunda vardiya sistemi uygulanır.
5) Rektörlük tarafından ihtiyaca binaen Üniversiteye bağlı il merkezi ve ilçelerdeki birimlerde İdari ve Mali İşler
Daire Başkanlığı Temizlik Birimine bağlı olarak görevlendirilecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI 

Reklam

1) Başvurulan pozisyonlardan Büro Personeli, Destek Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Hemşire, Sağlık
Teknikeri, Tekniker ve Teknisyen unvanları için değerlendirme 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınarak
başvuru bitiş tarihinden itibaren Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 10 (on) iş günü
içinde http://www.ibu.edu.tr web adresinden sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ile işe başlamaları
için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman ilan edilecektir.
2) Her kadro için 10 (on) yedek aday belirlenecek olup, asil adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan
şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine atanmaya hak kazanan yedekler sırası ile aynı web adresinden ilan
edilecektir.
3) Başvurulan pozisyonlardan Sınava tabi olan “Çözümleyici, Sistem Programcısı” ve “Programcı” unvanları için
istenilen şartları taşıyanların 2020 KPSS P3 Puan sırası esas alınarak başvuru bitiş tarihinden itibaren Komisyon
tarafından değerlendirildikten sonra her unvan için 10 (on) katı aday (son sıradaki aday ile aynı puanı alanlar da
dâhil) yazılı ve/veya sözlü sınava katılacakların listesi http://www.ibu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.
4) Sözleşme yapmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde
istenilen belgeleri tamamlayarak, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya
posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Bu süre
içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar, haklarını kaybederler.
5) Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar için yapılacak olan güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması
sonucunun olumlu olması halinde kendileriyle sözleşme yapılacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Alımı Çözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcı Unvanları için Sınav konuları uzmanlık konularına uygun olarak
başvurduğu pozisyonun gerektirdiği özel şartlarında belirtilen tüm konuları ve hususları kapsayacaktır. Yazılı ve
sözlü/uygulamalı sınav tarihi ve yeri başvuru bitiş tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içinde
http://www.ibu.edu.tr web adresinden ilan edilecektir. Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınava ilişkin gerekli görülen
bilgiler ve sınavlara ilişkin sonuçlar http://www.ibu.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ
mahiyetinde sayılacaktır.

SINAVA ESAS KADROLARA YERLEŞECEK ADAYLARIN DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN
İLANI
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Alımı Çözümleyici, Sistem Programcısı ve Programcı Unvanları için Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav sonucunda 100
tam puan üzerinden her bir sınav için 50 puan ve üzeri alanlar başarılı sayılacaktır. Yazılı sınavdan 50 ve üzeri
puan alanlar sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Atanmaya hak kazananların sıralaması yazılı ve
sözlü/uygulamalı sınav başarı sıralamasına göre gerçekleştirilecek olup; kontenjan sayısının 5 (beş) katına kadar
yedek belirlenecektir. Asil kazananların atanmak üzere başvuru yapmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit
edilmesi halinde, ilan edilen yedek kazananlar sırasıyla çağırılacaktır. Ataması yapılacak adayların listesi, işe
başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgiler http://www.ibu.edu.tr adresinde
yayınlanacak olup; İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

DİĞER HUSUSLAR
1) Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Alımı İlanda bulunmayan durumlar için genel mevzuat hükümleri geçerlidir,
2) Adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde sırasıyla diploma notu yüksek olan, mezuniyet tarihi önce olan
ve bunların da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan tercih edilecektir.
3) Sözleşme yapmaya hak kazanan adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile
ilgili bilgilerin http://www. ibu.edu.tr web adresinden takip edilmesi gerekmektedir,
4) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz
etmeyenlerin Başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, haklarında yasal işlem
yapılacaktır,
5) Öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar
“MEB’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak” niteliğine sahip olarak değerlendirilecektir.
6) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 inci maddesinin (c) bendi kapsamında başvuracak
adayların (“Çözümleyici, Sistem Programcısı” ve “Programcı” unvanlarına başvuracak adaylar) 2020 KPSSP3
puan sırasına konulmak kaydıyla ilan edilen her bir unvan için 10 (on) katı adayın yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav
başarı sıralaması esas alınacaktır.
7) Adaylar Kurumumuz ilanına başvuruda bulunarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK)
kapsamında; Kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasına muvafakat vermiş sayılırlar.
8) “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar
hakkında güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılacak olup güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması
sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir.
9) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli
olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan
niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak
feshedilir.
10) Üniversitenin Bolu ili dışında teşkilatı bulunmadığından Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.
11) Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Alımı , Başvuru Kılavuzuna Detaylı Bakmak İçin Tıklayınız.  

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ KAMUPERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*