Reklam

4/B Sözleşmeli Personel ve 4/D Sürekli İşçi Alımı

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin Ankara ili ve ilçelerindeki; Çubuk, Şereflikoçhisar, Esenboğa, Cinnah, Bilkent, Ulus, Etlik, Ovacık 165 personel Alımı Yapılacaktır.

Reklam

4/B Sözleşmeli Personel ve 4/D Sürekli İşçi Alımı, 165 personel Alımı 3 sürekli işçi Alımı, Ankara ili ve ilçelerindeki; Çubuk, Şereflikoçhisar, Esenboğa,
Cinnah, Bilkent, Ulus, Etlik, Ovacık Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ Çalışmak İçin 165 sürekli işçi alımları yapılacağı Duyuruldu.

4/B Sözleşmeli Personel ve 4/D Sürekli İşçi Alımı, İçin Şartlar Nelerdir? 

1) “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” ile “657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.
maddesinin B fıkrasına göre, 2020 KPSS puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen
pozisyonlara toplam 165 (yüz altmış beş) adet “Sözleşmeli Personel”, Alımı

4) Alım Yapılacak 4/B ve 4/D Kadroları için Genel Açıklama ve Şartlar   

162 personel Alımı Şartları

 

4B Sözleşmeli Personel ve 4D Sürekli İşçi Alımı

4B Sözleşmeli Personel ve 4D Sürekli İşçi Alımı

4B Sözleşmeli Personel ve 4D Sürekli İşçi Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.

4B Sözleşmeli Personel ve 4D Sürekli İşçi Alımı
a) Üniversitemize şahsen gelerek veya posta / e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
b) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir.
c) Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
d) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
e) Adayın, 657 Sayılı Kanun’un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile ilgili herhangi bir engeli olmadığını
sağlık raporuyla belgelemesi gerekmektedir.
f) İlana başvurular, atama sonuçları, itirazlar ve sonuçları, yedek listeler vb. tüm duyurular
https://aybu.edu.tr/pdb internet adresimizden yapılacağı ve ayrıca herhangi yazılı/sözlü tebligat
yapılmayacağı için adayların;
 Linki verilen internet sitemizi düzenli takip etmeleri,
 Başvuru ve atanma esnasında doğru, hatasız ve eksiksiz veri/bilgi/belge/beyan sunmaları,
 Sundukları belgelerin tamamının okunaklı olması, üzerinde silinti ve kazıntı olmaması,
 Başvurularını hatasız, eksiksiz ve süresi içinde tamamlamaları gerekmektedir.
 Yaptığı hatalı, eksik ve gecikmeli işlemlerde sorumluluk adaya aittir.
g) İlan şartlarına uygun olmayan, eksik, gerçeğe aykırı bilgi/belge/beyanla yapılan başvurular ile atama
esnasında istenilen belgelerin asıllarını teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
h) Yanlış, yanıltıcı, gerçeğe aykırı bilgi/belge/beyanda bulunduğu sonradan tespit edilen adayların
ataması yapılmış ise iptal edilecek, haklarında yasal işlem başlatılacak ve Üniversitemiz tarafından
kendilerine herhangi bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
i) Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler, atama aşamasında fiziksel olarak
da istenecektir. Ayrıca gerektiğinde ilanın herhangi bir aşamasında da teyit ve kontrol amaçlı
bilgi/belge istenilebilecektir.
j) Atanma hakkı kazanan ancak istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen, işe başlamayan,
atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayan, arşiv araştırması olumsuz
sonuçlananların yerine; atanma şartlarını taşıyan yedeklerin atamaları yedek listedeki sırayla internet
sitemizden ilan edilerek yapılacaktır.
k) Atanmaya hak kazanan adaylardan; doğum, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak
olanların, bu durumlarını belgelendirerek Üniversitemize yazılı olarak başvurmaları halinde diğer
atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip en
geç 30 gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.
l) Asıl ya da yedek listedeyken atanma sırası kendisine gelen adayın işe başlamaktan vazgeçmesi
durumunda, “Feragat Dilekçesi” doldurarak AİBS’ye yüklemesi gerekmektedir.
m) Üniversitemiz gerekli durumlarda ilan metninde ve ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik
yapma hakkına sahiptir.
n) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
o) Başvuru yapan adaylar ilan metnindeki tüm şartları kabul etmiş sayılır.

Reklam

 

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINA AİT AÇIKLAMALAR

5) Açıklama ve Şartlar:
a) Başvuracak adayların; 4. maddedeki şartlar ile aşağıda belirtilen şartları ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olması gerekmektedir.
b) İlana 01.01.1987 tarihi ve sonrası doğumlular başvurabilecektir.
c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
d) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
e) Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme
dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı
feshetmemiş olmak.
f) KPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunlarında KPSS-P3, Ön lisans mezunlarında KPSS-P93,
Ortaöğretim mezunlarında KPSS-P94 puanı esas alınacaktır. Kişinin başvurduğu pozisyon için aranan
mezuniyet düzeyine göre KPSS puan türüne sahip olması gerekmektedir.)
g) İlan edilen pozisyonların kadro sayısının 5 (beş) katı kadar YEDEK aday belirlenecektir.

6) Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı 

a) Başvurular sadece internet üzerinden https://aybu.edu.tr/pdb adresindeki ilgili duyuru metninde linki
bulunan AİBS (AYBÜ İlan Bilgi Sistemi) üzerinden kabul edilecektir.
b) Başvurular 01.08.2022 tarihinde başlayacak 15.08.2022 tarihi mesai bitiminde sona erecektir.
c) Başvuruda istenilen tüm belgeler AİBS’ye pdf olarak yüklenecektir.
d) Adayların AİBS’de yer alan başvuru bilgilerini doldurmaları, istenilen belgeleri sistemdeki uyarılar
doğrultusunda ilgili alanlara yüklemeleri ve en altta yer alan “Başvurumu Tamamla ve Gönder” butonuyla
başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.
e) Sistem üzerinden tamamlanmayan, taslak durumunda kalan başvurular kabul edilmeyecektir.
7) Başvuruda İstenilen Belgeler:
*** Aşağıdaki tüm belgelerin okunaklı ve net olması, üzerlerinde silinti ve kazıntı olmaması gereklidir.
a) Mezuniyet Belgesi: E-devletten alınan barkotlu belge.
b) Nüfus Kayıt Örneği: E-devletten alınan barkotlu belge.
c) KPSS Sonuç Belgesi: ÖSYM internet sitesinden alınan barkotlu belge.
d) İş Talep Başvuru ve Beyan Formu: AYBÜ Personel Daire Başkanlığı İnternet Sitesi Formlar
menüsünden indirilip ıslak imzalı şekilde imzalandıktan sonra tekrar sisteme yüklenecektir.
e) SGK Hizmet Dökümü ve/veya Çalışma Belgesi:
 Eğer ilanın açıklamasında tecrübe şartı bulunuyorsa ve adayın SGK Hizmet Dökümünde tecrübe
istenilen pozisyonda çalıştığına dair Meslek Kodu varsa sadece e-devlet barkotlu “SGK Hizmet
Dökümü”nü sisteme yüklemesi yeterlidir.
 Eğer aday, tecrübe istenilen pozisyonda çalışmış olmasına rağmen SGK Hizmet Dökümü’nde ilgili
pozisyonda çalıştığına dair Meslek Kodu bulunmuyor veya Meslek Kodu işyeri kaynaklı hatalı
girildiyse; hem “SGK Hizmet Dökümü”nü hem de bu dökümün işyeri unvan listesinde ismi yazan (ilgili
pozisyonda çalıştığı) işyerinden alınmış olan ıslak imzalı ve kaşeli ya da elektronik imzalı “Çalışma
Belgesi”ni yani iki belgeyi de sisteme yüklemesi gereklidir.
f) Sertifika: Eğer ilanın açıklamasında sertifika isteniyorsa ilanın yayımlanma tarihinden önce alınmış ilgili
sertifika/sertifikalar
g) Yabancı Dil Belgesi: Eğer ilanın açıklamasında dil puanı isteniyorsa; ÖSYM internet sitesinden alınan
barkotlu belge.
h) Sürücü Belgesi: Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesinin fotokopisi
i) Beden Kitle Endeksini Gösteren Belge: Güvenlik görevlisi pozisyonu için; başvuru tarihleri içinde
sağlık kuruluşlarından alınan, boy-kilo durumu ile beden kitle endeksi tam ve net olarak yazılı olan belge
(Obezite İzlem Raporu olarak istenebilir)
j) Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı: Güvenlik görevlisi pozisyonuna başvuranlar için; son başvuru
tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış olması gereklidir.
 Teslim edilen tüm belgelerin ilgili kurumlardan doğrulaması tarafımızca yapılacaktır.
8) Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçlar:
a) Tüm atamalar KPSS puan sıralamasıyla olacaktır.
b) Başvuru sonrasında mülakat, yazılı veya sözlü sınav yapılmayacaktır.
c) Adayın KPSS puanının yüksek olması tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen şartlara
sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
d) Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde
doğum tarihi önce olan (yaşça büyük olan) adaya öncelik tanınır.
e) Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri ve işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların
teslim edileceği yer ve zaman bilgisi en geç 07.09.2022 tarihinde https://aybu.edu.tr/pdb internet
adresinden açıklanacaktır.
f) Atanmaya hak kazananların listesinde ismi bulunan adayların, liste internet sitesinde ilan edildiği
tarihten 7 (yedi) gün içinde göreve başlayıp başlamayacağını dilekçe ile AYBÜ Personel Daire
Başkanlığına bildirmesi gerekmektedir. Bildirimde bulunmayan aday, atanma hakkından vazgeçmiş
sayılacaktır. (Aynı şart yedek listeye sıra geldiğinde de geçerlidir.)
9) İtirazlar:
a) Sonuçların üniversitemizin internet sitesinde ilan edilmesinden itibaren 3 gün içerisinde sonuçlara
itiraz edilebilecektir.
b) İtirazda bulunmak isteyen aday, AYBÜ Personel Daire Başkanlığı İnternet Sitesi Formlar
menüsünden indireceği “İtiraz Dilekçesi”ni bilgisayarda doldurup çıktı alacak, ıslak imzayla imzaladığı
itiraz dilekçesini taratarak başvuruda beyan ettiği e-posta adresi üzerinden [email protected]
resmi e-posta adresimize gönderecektir.
c) Telefonla yapılan veya “b” maddesine uygun olmayan tüm itirazlar geçersiz sayılacaktır.
d) Yapılan itirazlar 3 iş günü içerisinde “Başvuru Değerlendirme ve İtiraz İnceleme Komisyonu”
tarafından incelenip, itiraza ilişkin sonuçlar üniversitemiz internet sitesinden ilan edilecektir. Ayrıca
herhangi başka bir tebligat yapılmayacaktır.
10) Asıl Olarak Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan Aşağıdaki Belgeler İstenecektir:
a) Özgeçmiş
b) Askerlik Durum Belgesi: E-devlet barkotlu çıktı
c) Adli Sicil Belgesi: E-devletten Resmi Kurum / Devlet Memuriyeti seçeneği kullanılmalı
d) Detaylı Hizmet Dökümü: E-devletten SGK tescil ve hizmet dökümü / barkotlu belge oluştur seçeneği
kullanılmalı
e) Vesikalık Fotoğraf: 4 adet fotoğraf
f) Sağlık Raporu: Göreve asaleten atanma aşamasında atanmaya hak kazanan; güvenlik, temizlik ve
ağır işlerde çalışacak adaylardan tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanesinden rapor diğer
adaylardan ise görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir hastalığının bulunmadığına
dair tek hekim raporu istenecektir.
g) Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi: Atama başvurusu sırasında doldurulacaktır.

 

4/D SÜREKLİ İŞÇİ ALIMINA AİT AÇIKLAMALAR   

3 sürekli işçi Alımı Şartları

4/B Sözleşmeli Personel ve 4/D Sürekli İşçi Alımı

Adayların başvurularını üniversitemize değil, Ankara İş-Kur İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr
adresinden yapmaları gerekmektedir.
12) Açıklama ve Şartlar:
a) Başvuracak adayların; 4. maddedeki şartlar ile aşağıda belirtilen şartları ve 2527 sayılı Türk Soylu
Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya
İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun Hükümleri şartlarını taşıyor olması ve Türk vatandaşı
olması gerekmektedir.
b) İlana başvuracakların 01.01.1987 tarihi ve sonrası doğumlu ve de 18 yaşını doldurmuş olması
gerekmektedir.
c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkûm olmamak.
d) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak.
e) Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmiş
olmamak.
f) Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.
g) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
h) Askerlik ile ilişiği olmamak. (Askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.)
i) Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular https://aybu.edu.tr/pdb internet adresinden ilan edilecek
olup, kuraya katılacak ve kura sonucu yerleştirilen adaylara ayrıca herhangi bir yazılı veya sözlü tebligat
yapılmayacağı için internet adresini takip etmek adayın sorumluluğundadır.
j) Mesleki tecrübenin belgelenmesi gerekmekte olup, mesleki tecrübenin belirlenmesinde başvurulan
mesleki alanda sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süreleri dikkate
alınacaktır.
13) Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi:
a) Başvurular; Türkiye İş Kurumu (İş-Kur) internet sitesi üzerinden 01.08.2022 tarihinden itibaren 5 (beş)
gün süre ile online yapılacaktır.
b) Başvuruların tamamı İŞKUR’a yapılacak olup kura çekimi için başvuru listeleri İŞKUR tarafından
Üniversitemize gönderilecektir.
c) İş-Kur’a online başvurular dışında Üniversitemize bizzat gelerek veya kargo, posta ya da e-posta yolu
vb. ile yapılan hiçbir başvuru kabul edilmeyecektir.
d) Kadro ve pozisyonlardaki talepler Ankara İli düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibarıyla Ankara’da
ikamet edenlerin başvuruları dikkate alınacaktır.
e) Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
14) Noter Kura İşlemleri:
a) Noter kura çekimi 16.08.2022 günü saat 14:00’da Üniversitemiz Esenboğa Yerleşkesi C Blok Konferans
Salonunda gerçekleştirilecektir.
b) Adaylar istemeleri halinde bizzat gelerek veya https://aybu.edu.tr/pdb ilan edilecek linkteki kurumsal
Youtube kanalı üzerinden kura çekimini canlı olarak izleyebilecektir.
c) Noter tarafından, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında
yedek aday belirlenecektir.
d) Kura sonucu belirlenen adaylar, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı resmi
internet sitesinden (https://aybu.edu.tr/pdb) yayımlanacaktır. Ayrıca yazılı vb. tebligatta
bulunulmayacaktır.
15) Sözlü Mülakat İşlemleri:
a) Belirlenen asil adaylar, başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen
evraklarını Üniversitemiz internet sitesinde ilan edilecek tarihe kadar Sınav Kurullarına teslim
edeceklerdir.
b) Evrak İnceleme Komisyonu tarafından teslim edilen belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları
taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai listede yer alan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri
https://aybu.edu.tr/pdb internet adresinden ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat
yapılmayacaktır.
c) Sözlü sınav; adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerden, yürütmekle
yükümlü olacakları mesleki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak
yapılacaktır.
d) Sınav Kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak
suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden
değerlendirilecek, bu puan adayın atanmaya esas puanı ve başarı sıralaması için kullanılacaktır.
e) Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde sınav kurulu
veya kurullarınca alınan diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim
düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olana öncelik verilerek en
yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.
f) Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asil ve aynı
sayıda yedek aday belirlenecektir.
g) Yapılan sözlü sınav sonucunda asil ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Üniversitemiz internet
sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
16) Belge Teslimi:
Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri
ve diğer bilgilendirme işlemleri https://aybu.edu.tr/pdb internet adresimizdeki Duyurular kısmından daha
sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.
17) Başvuruların Değerlendirilmesi, Sonuçları ve İşe Başlama:
a) Sözlü sınav sonucunda göreve başlamaya hak kazanan asil ve yedek adayların sonuçları
https://aybu.edu.tr/pdb internet adresimizdeki Duyurular kısmından ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir
tebligat yapılmayacaktır.
b) Deneme süresi 2 (iki) ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir

4/B Sözleşmeli Personel ve 4/D Sürekli İşçi Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*