Reklam

25 Sözleşmeli Personel Alımı Duyuruldu

Abdullah Gül Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacaktır Detaylar Haber Yazımızda

Reklam

25 Sözleşmeli Personel Alımı.  Abdullah Gül Üniversitesi  2020 KPSS (B) grubunun ilgili puanının kendi arasında sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam yirmi beş (25) sözleşmeli personel alınacaktır.

25 Sözleşmeli Personel Alımı İçin Meslek Dalları Nelerdir?

Büro Personeli Personel Alımı Ön Lisans (Kadın/Erkek) 

25 Sözleşmeli Personel Alımı

Reklam

Aranan Nitelikler 

Yükseköğretim Kurumlarının Büro Yönetimi
ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici
Asistanlığı programlarının birinden mezun
olmak ve bu alanda en az iki (2) yıl deneyimi
bulunmak

Yükseköğretim Kurumlarının İktisat, İşletme,
Maliye, Kamu Yönetimi programlarının
birinden mezun olmak

Yükseköğretim Kurumlarının İktisat, İşletme,
Maliye, Kamu Yönetimi programlarının
birinden mezun olmak

Advertisement. Scroll to continue reading.

Yükseköğretim Kurumlarının İşletme ve
Uluslararası İlişkiler programlarının birinden
mezun olmak ve (C) seviyesinde geçerli
İngilizce dil notu bulunmak.

Reklam

Destek Personeli Temizlik Personel Alımı Ortaöğretim(Kadın/Erkek) 

25 Sözleşmeli Personel Alımı

Aranan Nitelikler  

Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
programından mezun olmak. Temizlik
görevini devamlı yapmasına mani olabilecek
hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
(Alınacak personel açık ve kapalı
alanlardaki temizlik hizmetlerinde
çalıştırılacaktır.

Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir
programından mezun olmak. Temizlik
görevini devamlı yapmasına mani olabilecek
hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
(Alınacak personel temizlik, park ve bahçe
hizmetlerinde çalıştırılacaktır.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı Ön Lisans(Erkek / Kadın)   

25 Sözleşmeli Personel Alımı 

Aranan Nitelikler  

Advertisement. Scroll to continue reading.

Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir
lisans programından mezun olup Özel
Güvenlik Eğitimini başarı ile tamamlamış
olmak ve özel güvenlik görevlisi kimlik kartı
geçerlilik tarihi 01.01.2023 ve sonrası
olmak

Reklam

Yükseköğretim Kurumlarının Özel Güvenlik
ve Koruma programından mezun olmak ve
özel güvenlik görevlisi kimlik kartı geçerlilik
tarihi 01.01.2023 ve sonrası olmak.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

 GENEL ŞARTLAR
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak.
3. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
4. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
5. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak,
başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
6. 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans
düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 türünde geçerli en az elli beş (55)
puanı bulunmak. Adayların KPSS puanının, başvurduğu pozisyonun KPSS puan türüne uygun
olması gerekmektedir.
7. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
8. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B
maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler.” hükmüne uygun olması.
9. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe
alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması,
işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde
hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
10. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve
Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında yapılacak
olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak

Advertisement. Scroll to continue reading.

11. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları için genel şartlara ilave olarak; *
a. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde yer alan
şartları taşımak,
b. Askerliğini yapmış ya da muaf olmak.
c. Son başvuru tarihi itibarıyla 31 (otuz bir) yaşından gün almamış olmak,
ç. Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu
olmamak,
d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak,
bedensel engeli, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engelleri ile vücutta görünecek şekilde
dövmesi bulunmamak,
e. Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak
f. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan
fazla, 15’den az olmamak. (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+10=90’dan
fazla, 80-15=65’ten az olmaması gerekmektedir.)

25 Sözleşmeli Personel Alımı İçin Başvuruda İstenilen Belgeler Nelerdir ?

1. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Abdullah Gül Üniversitesi – Kariyer Kapısı
Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet
adresi üzerinden 17.01.2022 – 31.01.2022 (23.59) tarihleri arasında alınacaktır.
2. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
3. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir.
4. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler eDevlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı temin edileceğinden adaylardan
başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut
ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları
gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.
Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak
giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden
yükleyeceklerdir.
5. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına
yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi”
alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
6. Detaylı Hizmet Dökümü (e-Devletten SGK tescil ve hizmet dökümü/barkotlu belge
oluştur seçeneği kullanılmalıdır) belgesini “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan
“belgeler” alanındaki ilgili alana pdf formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
7. Deneyim şartı istenen (B01) kodlu pozisyona müracaat eden adayların, belirtilen
alanda deneyim şartını sağladıklarını SGK dökümüyle uyumlu olacak şekilde belgelendirmeleri
ve bu belgeyi “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “belgeler” alanındaki ilgili alana pdf
formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
8. Ayrıca Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına müracaat eden adayların; özel
güvenlik görevlisi kimlik kartlarını ve Genel Şartlar Bölümünün (e) ve (f) maddelerinde belirtilen
boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık kuruluşundan alacakları belgeyi “Diğer
Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan belgeler bölümündeki ilgili alana pdf formatında mutlaka
yüklemeleri gerekmektedir.
9. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla
gerçekleştirilmiştir…”ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu
nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
10. Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara
uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden,
başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak
talebinde bulunamayacaktır.
11. Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu
kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm
haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem
başlatılacaktır
12. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik
yapma hakkına sahiptir

25 Sözleşmeli Personel Alımı İçin İletişim Bilgileri

Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak Personel Daire Başkanlığına https://personel.agu.edu.tr
internet adresinde yer alan iletişim kanalları ile aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabilir.
Telefon: 0352 224 88 00 Dâhili: 8808, 8805, 8803, e-Posta: [email protected] Abdullah Gül Üniversitesi
Sümer Kampüsü 38080, Kayseri, Türkiye

Başvuru Başlangıç Tarihi : 17 Ocak 2022
Son Başvuru Tarihi : 31 ocak  2022

BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 

Web Sitemizin  İçinde Benzer Personel Alımı İlanlarına Bakmak İçin Tıklayınız. 

Web Sitemizin  İçinde Benzer Memur İlanlarına Bakmak İçin Tıklayınız. 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*