Reklam

2022 Yurt Dışı Sözleşmeli Din Görevlisi Alımı

Sınavla sözleşmeli 120 (kadın ve erkek) din görevlisi​ alınacaktır. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

2022 Yurt Dışı Sözleşmeli Din Görevlisi Alımı, Duyuruldu. yurt dışı 120 Sözleşmeli din görevlisi Alımı, yurt dışında istihdam, edilmek üzere sınavla sözleşmeli din görevlisi (kadın ve erkek) alınacaktır Başvurularınızı 01.07.2022-05.08.2022 tarihleri arasında, Sözleşmeli Din Görevlisi,  Sınav Başvuru linki üzerinden bireysel olarak yapabilirsiniz.

 

2022 Yurt Dışı Sözleşmeli Din Görevlisi Alımı,İçin  Görev Yapılacak Ülkeler 

SÖZLEŞMELİ DİN GÖREVLİSİ
İSTİHDAM EDİLECEK ÜLKELER LİSTESİ 

1 A.B.D.
2 Almanya
3 Avustralya
4 Belçika
5 Danimarka
6 Finlandiya
7 Fransa
8 Hollanda
9 İngiltere
10 İsveç
11 İsviçre
12 İtalya
13 Kanada
14 Norveç
15 Japonya
16 Uganda
17 Nijer
18 Nijerya
19 Sudan
20 Tanzanya
21 Zimbabve
22 Güney Afrika Cumhuriyeti
23 Güney Kore
24 Kenya
25 Çad
26 Kamerun
27 Etiyopya

2022 Yurt Dışı Sözleşmeli Din Görevlisi Alımı, İçin Kadro Adedi 

 

2022 Yurt Dışı Sözleşmeli Din Görevlisi Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.

2022 Yılı Yurt Dışı Sözleşmeli Din Görevlisi Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

Adaylarda Aranan Şartlar
a) 2022 Yurt Dışı Sözleşmeli Din Görevlisi Alımı, İlgili ülke vatandaşlığına veya süresiz oturma iznine sahip olmak,
b) Lisans düzeyinde dinî yükseköğrenim mezunu olmak veya Yükseköğretim Kurulu
tarafından denkliği kabul edilen yurt dışında bir İslam ilahiyatı bölümü mezunu olmak,
(15.09.2022 tarihi itibariyle mezun olabilecek durumda olan adaylarda başvuruda
bulunabileceklerdir.) (Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış Denklik
Belgesine sahip olmak), (Adaylar ÖSYM’den eşdeğerlik belgelerini kendileri
alacaklardır.)
c)2022 Yılı Yurt Dışı Sözleşmeli Din Görevlisi Alımı İstihdam edilecek ülkede konuşulan resmî dil veya o ülkede yaygın olarak kullanılan
dillerden birisi için; sınav son başvuru tarihi itibariyle Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavından (YDS) 5 yıl içinde en az elli (50) puan almış olmak ya da uluslararası
geçerliği olan sınavlardan ÖSYM tarafından en az YDS’nin elli (50) puan dengi kabul
edilen bir belgeye sahip olmak. (Adaylar ÖSYM’den eşdeğerlik belgelerini kendileri
alacaklardır.) Ancak, görev yapacağı ülke dilinde ilk, orta veya yükseköğrenimini
tamamlayanlarda o ülkede konuşulan dillere ilişkin dil yeterlik şartı aranmaz,
d) 2022 Yurt Dışı Sözleşmeli Din Görevlisi Alımı, Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
e) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak,
f) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak,
g) Görevini yapmasına mani olabilecek akıl, ruh ve vücut sağlığı ile ilgili her hangi bir engeli
bulunmamak,
h) 2022 Yurt Dışı Sözleşmeli Din Görevlisi Alımı, İstihdam edileceği ülkede çalışmasına engel bir durumu bulunmamak,
i) Yürütülecek hizmetlerin gerekli kıldığı ölçüde Türkçe bilmek ve Türkçeyi kullanma
becerisine sahip olmak,

Reklam

j) İtikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslam törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir
olduğu şeklindeki ortak niteliği taşıyor olmak,
k) Yurt dışı hizmetinin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak,
III- Başvuru İşlemleri
a) II. Bölümde belirtilen şartları taşıyan adaylar, 01.07.2022-05.08.2022 tarihleri arasında
dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/KurumDisi/DisIliskiler/SozlesmeliDinGorevlisiBas
vuruFormu.aspx linkinden mesai bitimine kadar başvuruda bulunabileceklerdir.
1. Başvurular, Müşavirlik/Ataşelik ve İl Müftülüklerince DİBBYS (İKYS)
sorumluları tarafından kontrol edildikten sonra sistem üzerinden
onaylanacaktır.
2. Başvuru Ekranında istenilen bilgiler hatasız ve eksiksiz bir şekilde doldurulacaktır.
3. Aday Bilgi Formu (özgeçmiş) Duyurular bölümünden indirilerek adayın kendi el
yazısı ile doldurulup başvuru ekranından sisteme yüklenecektir.
4. Dinî yükseköğrenim lisans diplomasının Müşavirlikçe/Ataşelikçe o naylı sureti,
başvuru ekranından sisteme yüklenecektir.
5. Yurt Dışında lisans düzeyinde dini yükseköğrenim veren ilgili fakültelerden mezun
olanların Türkiye’de Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) alınacak olan Diplomalarının
Türkiye’deki ilahiyat fakültelerine denk olduğuna dair DENKLİK BELGESİ başvuru
ekranından sisteme yüklenecektir.
6. Görev yapacağı ülke dilinde ilk, orta veya yükseköğrenimini tamamlamayanlar için
sınava son başvuru tarihi itibariyle Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından
(YDS) 5 yıl içinde en az elli (50) puan almış olduğunu gösterir sınav sonuç belgesi ya
da uluslararası geçerliği olan sınavlardan ÖSYM tarafından en az YDS’nin elli (50)
puan dengi kabul edilen belgenin Müşavirlikçe/Ataşelikçe onaylı sureti, başvuru
ekranından sisteme yüklenecektir.
7. Görev yapacağı ülke dilinde ilk, orta veya yükseköğrenimini yurt dışında
tamamlayanlar için söz konusu diplomanın Büyükelçilik/Başkonsolosluk tarafından
onaylı sureti ve onaylı Türkçe tercümesi, başvuru ekranından sisteme yüklenecektir.
8. T.C. vatandaşları için T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi ile ilgili ülkede
süresiz oturum iznine sahip olduğuna dair Müşavirlikçe/Ataşelikçe onaylanmış belge
ve ilgili ülke yetkili makamlarınca düzenlenmiş adli sicil kaydının
Büyükelçilik/Başkonsolosluk tarafından onaylı Türkçe tercümesi, başvuru
ekranından sisteme yüklenecektir.
9. Yabancı uyruklular için kimlik kartının veya pasaportunun fotokopisi ve ilgili ülke
yetkili makamlarınca düzenlenmiş adli sicil kaydının Büyükelçilik/Başkonsolosluk
tarafından onaylı Türkçe tercümesi, başvuru ekranından sisteme yüklenecektir,
10. Hafız olduğunu beyan edenler için hafızlık belgesinin Müşavirlikçe/Ataşelikçe/ onaylı
fotokopisi, başvuru ekranından sisteme yüklenecektir.
11. Askerlik hizmetini yapanların yaptıklarına dair belge ve Müşavirlikçe/Ataşelikçe
onaylı Türkçe tercümesi, askerlikten muaf veya ertelenmiş olanların ise muaf veya
ertelenmiş olduğuna dair belge ve onaylı Türkçe tercümeleri, başvuru ekranından
sisteme yüklenecektir.
b) Başvuru işlemlerinin gerçeğe uygun, hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara
uygun olarak gerçekleştirilmesinden adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

b)2022 Yurt Dışı Sözleşmeli Din Görevlisi Alımı, Başvuru işlemlerinin gerçeğe uygun, 

hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak 

gerçekleştirilmesinden adayın kendisi sorumlu olacaktır. 

c) Başkanlığımız gerektiği durumlarda adaylardan ilave bilgi ve belge talebinde
bulunabilecektir.
IV- Sınav İşlemleri
a) 2022 Yurt Dışı Sözleşmeli Din Görevlisi Alımı, Sınav “Mesleki Ehliyet Sınavı” ve “Yurt Dışı Temsil ve Yeterlik Sınavı” olmak üzere
iki aşamalı yazılı ve/veya sözlü olarak yapılacaktır. Mesleki Ehliyet Sınavında başarılı
olan adaylar, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonunca yapılacak “Yurt Dışı Temsil
ve Yeterlik Sınavına” çağrılacaklardır.
b) Sınavlarda başarılı olabilmek için her bir sınavdan yüz tam puan üzerinden en az 70
(yetmiş) puan almak gerekecektir.
c) Mesleki Ehliyet Sınavı, yurt içinde (ihtiyaç duyulması halinde yurt dışında)
yapılabilecektir. Adaylar, Başkanlığımız web sayfası “duyurular” bölümünden sınav
yeri ve tarihini öğrenebileceklerdir. Adaylara ayrıca bir tebligatta bulunulmayacaktır.
d) Adaylar sınava gelirken sınava giriş belgeleriyle birlikte, nüfus cüzdanı veya
pasaportlarını yanlarında bulunduracaklardır.
e) İlan edilen sınav tarihlerinde sınavlara katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş
sayılacaklardır.
f) 2022 Yurt Dışı Sözleşmeli Din Görevlisi Alımı Adaylar sınav sonuçlarını T.C. kimlik numarası, ilgili ülke kimlik kartı numarası, pasaport
numarası veya başvuru numarası ile Başkanlığımız web sayfası “duyurular” bölümünden
öğrenebileceklerdir. Adaylara ayrıca bir tebligatta bulunulmayacaktır.

V- Sınav Konuları
a) Mesleki Ehliyet Sınavı Konuları
1) Kur’an-ı Kerim, (Yüzünden-40 puan, Ezber-30 puan)
2) Temel Dini Bilgiler, (Akaid, Fıkıh, Siyer ve Ahlak-30 puan)
b) Yurtdışı Temsil ve Yeterlik Sınavı Konuları
1) Temsil Kabiliyeti, (40 puan)
2) Genel Kültür, (30 puan)
3) Türkçeyi Kullanma Becerisi, (30 puan)
VI- Sınav İçin Kaynak Eserler
SN KİTAP ADI YAZAR ADI (YAYINEVİ)
1 Kur’an Yolu Türkçe Meal ve Tefsiri Komisyon (DİB Yayınları)
2 Tecvidli Kur’an Okuma Rehberi Davut KAYA (DİB Yayınları)
3 İlmihal I. ve II. Ciltler Komisyon (TDV Yayınları)
4 Hz. Muhammed ve Evrensel Mesajı Prof. Dr. İbrahim SARIÇAM (DİB Yayınları)
5 Hadis Usûlü Prof. Dr. Talat KOÇYİĞİT (TDV Yayınları)
6 Riyazü’s-Sâlihîn Ebû Zekeriyya en-Nevevî
7 Yaşayan Dünya Dinleri Komisyon (DİB Yayınları)
8 Tefsir Usûlü Prof. Dr. İsmail CERRAHOĞLU (TDV Yayınları)
9 Allah, Din, Ahlak, Diyanet, Hutbe, İmamHatip maddeleri Diyanet İslam Ansiklopedisi (TDV Yayınları)

VII- Atama İşlemleri
a) Atamalar, Yurt Dışı Temsil ve Yeterlik Sınavında başarılı olan adaylar arasından en
yüksek puandan başlanarak başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacak olup
sınavı kazanan adaylar “Yurt Dışı Sözleşmeli Din Görevlisi” statüsünde istihdam
edileceklerdir.
b) Sözleşme süresi bir yıl olup, mali yıl ile sınırlı olacaktır. Üç aylık deneme süresi sonunda
başarısız bulunanların sözleşmeleri feshedilecektir.
c) Görevlerinde başarılı olmaları halinde bu süre her defasında birer yılı geçmemek üzere
ihtiyaca göre uzatılabilecektir.
d) Atamalar, Ek-2 listede belirtilen ülkelere yapılacaktır.
e) Sınavlarda başarılı olan adayların atanacağı ülkeler ve görev yerleri, hizmetin gereğine ve
bölgelerin ihtiyaçlarına göre Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecektir.
f) Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu, olumsuz davranışları ve başarısızlıkları tespit
edilen din görevlilerinin, sürelerine bakılmaksızın görevlerine son vermeye yetkilidir.
VIII- Diğer Hususlar
a) 2022 Yılı Yurt Dışı Sözleşmeli Din Görevlisi Alımı Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi göreve başlamış
olsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir.
b) Bu duyurudaki şartlar, sadece bu sınav ve bu sınava bağlı atamalar ile ilgilidir. Bundan
sonraki sınav ve atamalar için müktesep teşkil etmez.
c) 2022 Yurt Dışı Sözleşmeli Din Görevlisi Alımı Sınav ve sonuçları ile ilgili tüm duyurular Başkanlığımız www.diyanet.gov.tr
“duyurular” bölümü ile https://disiliskiler.diyanet.gov.tr yapılacaktır. Bu adreslerden
yapılacak tüm duyurular adaylara tebligat yapılmış sayılacak ve ayrıca yazılı bir tebligat
yapılmayacaktır.

Sınav duyurusu ve eklerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz;

2022 Yurt Dışı Sözleşmeli Din Görevlisi Alımı, 2022 Yılı Yurt Dışı Sözlesmeli Din Gorevlisi Sinav, Duyurusu.pdf
Aday Bilgi Formu-Özgeçmiş.doc
2022 Sözleşmeli Din Görevlisi İstihdam Edilecek,  Ülkeler Listesi.pdf
Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma, Formu.docx
Not: Adaylar, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu eksiksiz 2 (iki) nüsha doldurmuş olarak Mesleki Ehliyet Sınavına gelirken beraberinde getireceklerdir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

İlgililere duyurulur.

2022 Yurt Dışı Sözleşmeli Din Görevlisi Alımı, İletişim
Yazışma adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No: 147/A
06800 Çankaya ANKARA
e-mail : [email protected]
Telefon : + 9 0 3 1 2 2 9 5 7 5 8 2 – 8

Reklam
Reklam

 

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

 WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*