Reklam

2022 Son Dakika Noter Ücreti

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden 2022 yılı noterlik ücret tarifesi değişiklik Duyuruldu

Reklam

2022 Son Dakika Noter Ücreti,  Resmi Gazete İlana 02.04.2022 tarihli İlanına göre Ücret Tarifesi Belirlendi. 

2022 noter ücretleri ne kadar? 

2022 Son Dakika Noter Ücreti

Madde 1 – Noterler, yaptıkları işlemlerden Harçlar Kanunu’na göre aldıkları harçların
yüzde otuzu oranında noter ücreti alırlar. 

Bu ücret, bir noterlik işleminde 8,66 TL’den az olamaz.
Bu suretle hesaplanan ücret miktarlarında (0,5 KR’nin) yarım kuruşun altındaki değerler
dikkate alınmaz.

 

2022 noter ücretleri Düzenleme ücreti 

Madde 2 – Noterler, yaptıkları vasiyetname ve vakıf senedi düzenlemesinden 391,91 TL
düzenleme ücreti alırlar. 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Bu işlemlerden vazgeçme veya bunların feshi, iptali ve değiştirilmesi yukarıda belirtilen
ücretin üçte biri oranında ücrete tabidir. Düzenleme ücreti alınması gereken bir işlemde hesap
edilecek noter ücreti ile düzenleme ücretinden hangisi fazla ise o ücret alınır.

Reklam

 

2022 Son Dakika Noter Ücreti,  Yazı ücreti 

Madde 3 – Noterler, her ne suretle olursa olsun yazdıkları kağıtların dairede kalan nüshası
ile iş sahibine verilen asıl ve örneklerinin her sayfasından 11,88 TL yazı ücreti alırlar.
Yukarıdaki fıkrada gösterilen kağıtların örneklerinin iş sahibinin istek ve onayı üzerine,
noterlik dairesinde fotokopi yoluyla çıkartılması halinde, bu örneklerin her sayfası da aynı ücrete
tabidir.
Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemleri noter yazdığı
takdirde, yukarıdaki fıkra hükmü gereğince yazı ücreti alınır.
Tanıklık ve onama şerhlerinden yazı ücreti alınmaz.

2022 Son Dakika Noter Ücreti, Çevirme ücreti 

Madde 4 – 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 103 üncü maddesi hükmü uyarınca, noter
tarafından bir dilden diğer dile, bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların her
sayfasından 98,31 TL çevirme ücreti alınır.
Bir dilden diğer dile veya bir yazıdan diğer yazıya çevrilen veya çevirtilen kağıtların 10
veya daha az satırı içeren sayfalarından birinci fıkrada gösterilenin yarısı kadar ücret alınır.

2022 Son Dakika Noter Ücreti, Karşılaştırma ücreti 

Madde 5 – Dışarıda yazılıp onama veya tebliğ için noterliğe getirilen kağıtların
karşılaştırılmasından (asıllar hariç) sayfa başına 11,88 TL ücret alınır.
Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf tutulan işlemlerden de bu ücret
aynen alınır.

2022 Son Dakika Noter Ücreti, Tescil ücreti 

Madde 6 – Kanun uyarınca tescili gereken işlemlere ait kağıtlardan, işlem başına maktu
olarak 3,71 TL tescil ücreti alınır.

2022 Son Dakika Noter Ücreti Emanetlerin saklanması ücreti 

Madde 7 – Noterler, saklayacakları emanetler için (emanet ister eşya, isterse kıymetli
evrak olsun) maktu olarak yıllık 27,44 TL ücret alırlar. Tutanakta yazılı emanetler birden fazla
olsa dahi, tek saklama ücreti alınır.
Emanetlerin saklanması ayrıca gideri gerektirmekte ise noter, birinci fıkra uyarınca
alacağı ücretten başka, bu sebeple yapacağı gerçek gideri de ilgilisinden alır. Emanetler birden
fazla kişilere ait ise, emanetlerin miktarına ve kapladığı yere göre, gider aralarında paylaştırılır.
Saklama süresi kanunca belirtilmiş olan hallerde ücret, belirtilen süre için peşin olarak
alınır. Saklama süresi kanunca belli olmayan emanetlerin ücreti, her yıl peşin olarak alınır.
Noterin değişmesi halinde, ayrılan noter, aldığı saklama ücretinden geriye kalan süreye ait
tutarı yeni notere devreder.
Harç, damga vergisi ve resimden muaf işlemlerle kamulaştırma tebliğlerinde noter ücreti
Madde 8 – Noterler, özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu
belirtilen, ancak değer içeren işlemlerden, harç alınmış olsa idi alınması gereken harcın % 30’u
oranında noter ücreti alırlar. Değer içermeyen bu çeşit işlemler dolayısıyla noterler onadıkları her
imza için 9,95 TL ücret alırlar.
Özel kanunlarında harç, damga vergisi ve resimden muaf olduğu belirtilen ve imza
onaylamasını gerektirmeyen protesto, ihtarname, ihbarname işlemlerinde ilgilisine tebliğ edilecek
her nüsha için 9,95 TL ücret alınır.
Kamulaştırma Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak kamulaştırma tebliğlerinde ilgilisine
tebliğ edilecek her nüsha için 9,95 TL ücret alınır.

2022 Son Dakika Noter Ücreti, Defter onaylama ücreti 

Madde 9 – Defterlerin açılış onaylamasından, yüz sayfaya kadar olanlardan (yüz sayfa
dahil) 3,71 TL, yüz sayfadan yukarı her yüz sayfadan da 1,39 TL onaylama ücreti alınır. Yüz
sayfadan fazla olan defterlerin küsuratı elli sayfaya kadar olursa ücret alınmaz. Elli ve daha fazla
olursa 1,39 TL ücret alınır.
Ara ve kapanış onaylamalarında maktu olarak 1,39 TL ücret alınır.
Özel kanunlarına göre harç, damga vergisi ve resimden muaf olanlara ait defterlerin
onaylamasından da, yukarıdaki fıkralar uyarınca ücret alınır.

2022 Son Dakika Noter Ücreti, Bildirim yazı ücreti 

Madde 10 – Noterler, kanunda öngörülen bildirim yükümlülükleri doğrultusunda
yazacakları her yazı için 3,71 TL bildirim yazı ücreti alırlar.

Reklam

2022 Son Dakika Noter Ücreti, Yol ödeneği 

Madde 11 – Noterler ve imzaya yetkili vekilleri, noterlik dairesi dışında iş yapmak veya
Noterlik Kanunu’nun 55 inci maddesi hükmü uyarınca evrak ve defterleri götürmek için daireden
ayrıldıklarında gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 47,06 TL yol ödeneği alırlar.
Noterlik dairesi dışında piyango, özel ve resmî kuruluşların kur’a, seçim ve
toplantılarında hazır bulunarak; tutanak düzenlemeleri halinde, noterler ve imzaya yetkili vekilleri
gerekli yol giderlerinden başka her işten, her gün için 431,14 TL yol ödeneği alırlar. 

2022 Son Dakika Noter Ücreti, Aracılık ücreti 

Madde 12- Aracı noter, işin gerektirdiği her türlü giderden başka, her işlem için maktu
olarak 2,65 TL aracılık ücreti alır.
Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi işlemlerinden
alınacak ücret
Madde 13 – Terk eden eşin ortak konuta davet edilmesi ve mirasçılık belgesi verilmesi
işlemlerinde, noter ücreti ile yazı ücreti bu Tarifenin 1 inci ve 3 üncü maddelerinde yer alan
hükümler doğrultusunda alınır.
Elektronik İşlemler
Madde 14 – Noterlik işlemlerinin elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile yapılması
halinde de bu Tarife hükümlerine göre ücret alınır.

2022 Son Dakika Noter Ücreti Elektronik Tespit Ücreti 

Madde 15 – Elektronik ortamdaki durum, görüntü, işlem veya benzeri her türlü verinin
tespiti işlemlerinde, noter ücreti ile hazırlanacak tutanak için yazı ücreti bu Tarifenin 1 inci ve
3 üncü maddelerinde yer alan hükümler doğrultusunda alınır.
Tespiti yapılan verinin 100 KB a kadar olan kısmı için 5,30 TL, sonraki her 100 KB için
ise 2,65 TL ücret alınır.

2022 Son Dakika Noter Ücreti  Yürürlük tarihi 

Madde 16- Bu Tarife, 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun değişik 112 nci maddesi uyarınca
hazırlanmış olup, yayımlanma tarihinden itibaren uygulanır.  

2022 noter araç satış ücreti ne kadar? 

Bu yıl içerisinde Noter Ücreti  Araç satış ücretleri ve plaka değişikliği işlemleri için devir sırasında noterde herhangi bir ek ücret ödenmemektedir. Yeni yapılan düzenleme doğrultusunda araç plakası değişse de değişmese de devir ücreti aynıdır. 2022 Noter araç satış fiyatları şu şekildedir.

Araç Plakası Değiştirme: 275,00 TL

Sıfır Araç Tescili: 207,00 TL

Aracın Plakası Değiştirme: 275,00 TL

Advertisement. Scroll to continue reading.

Noterden Genel Vekalet Ücreti: 550,00 – 1.900,00 TL

Noterden Muhasebe Vekalet Ücreti: 192,00 TL

Diploma Noter Onayı Ücreti: 136,00 TL – 176,00 TL

Standart 1 Sayfa Tercüme Onay Ücreti: 203,00 TL

Advertisement. Scroll to continue reading.

Araç Satışı İçin Noterden Vekaletname Verme Ücreti: 192,00 TL

Reklam

Noter Avukata Vekaletname Verme Ücreti: 192,00 TL

Diploma Noter Onayı Ücreti: 70,00 – 92,00 TL

Resmi Gazete İlana Bakmak İçin Tıklayınız.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam
*