Reklam

2022 MSÜ Askeri Öğrenci Sınavı Kılavuzu Yayınlandı

27 Mart 2022 tarihinde yapılacak 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınav Yapılacaktır.

Reklam

2022 MSÜ Askeri Öğrenci Sınavı Milli Savunma Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında 29 Aralık 2021 tarihinde
imzalanan Protokol uyarınca, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Milli Savunma Bakanlığınca 2’nci Seçim Aşamalarına çağrılacak askeri öğrenci adaylarını tespit etmek amacına yönelik sınav, ÖSYM tarafından yapılacak ve değerlendirilecektir 

2022 MSÜ Askeri Öğrenci Sınavı İçin Şartlar Nelerdir?

BAŞVURU VE GİRİŞ KOŞULLARI NEDİR?

Adayların, sınava başvuru işlemini yapmadan önce Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulan başvuru
koşullarını dikkatlice incelemeleri, tüm koşullarını taşıdıkları takdirde sınava başvuru işlemini yapmaları ve
sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlamaları gerekmektedir. Başvuru koşullarından herhangi birine
durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, sınava alınmış olsalar bile bu durumdan doğabilecek hiçbir
haktan yararlanamayacaklardır.

Adayların sınava başvurabilmeleri için aşağıdaki koşulları sağlamaları gerekmektedir:
1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak (Çifte vatandaşlığı olan adaylar sınava başvurabilirler
ancak, Harp Okulları/Astsubay Meslek Yüksekokullarından mezun olacakları tarihe kadar diğer
vatandaşlıklarından vazgeçmeleri gerekeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.).

2) Harp Okullarına (HO) kadın ve erkek, Astsubay Meslek Yüksekokullarına (Asb. MYO)
sadece erkek öğrenci alınacaktır.

3) Gün ve aya bakılmaksızın Harp Okulları için en fazla 20 (yirmi) yaşında olmak (01 Ocak
2002 ve sonrası doğumlu), Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 (yirmibir) yaşında olmak. (01
Ocak 2001 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilecektir.
Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Harp Okulları için 20, Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21
ve daha küçük olmalıdır. Kadın öğrenciler, sadece Harp Okullarına (HO) alınacağından kadın
öğrencilerin, en fazla 20 (yirmi) yaşında olmaları (2002 ve sonrası doğumlu) gerekmektedir. 

4) Lise ve dengi okullarda öğrenciliği devam edenler için 2022 yılında Harp Okulları ve
Astsubay Meslek Yüksekokullarının kesin kayıt işlemlerinin son tarihine kadar mezun olmak veya dönemine bakılmaksızın 2020 ve 2021 yılında mezun olmak (Daha önceki yıllarda mezun olanlar başvuramazlar.).
Lise ve dengi okulların tamamından bu maddede belirtilen tarihlerde mezun olan/mezun olabilecek
tüm adayların başvuru yapmalarında herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

2019 yılı ve öncesi bir ortaöğretim kurumundan mezun olanların başvuru yapmaları sistem
tarafından engellenecektir (MEB e-Okulda birden fazla ortaöğretim bilgisi olup bunlardan herhangi biri 2019
ve öncesi mezun durumda olanlar dâhil).

Reklam

5) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına başvuru için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme
Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 27 Mart 2022 tarihinde yapılacak 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri
Öğrenci Aday Belirleme Sınavına (2022-MSÜ) katılmış ve bu sınavdan Milli Savunma Bakanlığınca
belirlenecek olan çağrı taban puanı almış olmak.

6) ÖSYM Başkanlığınca yapılacak 2022 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme
Sınavına (2022-MSÜ) katılan adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini, Milli
Savunma Bakanlığı tarafından adaylara duyurulacak tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr
internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir (Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden
tercihini yapmayan adaylar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmayacaklardır.).

7) Aday yerleştirme işlemlerine esas olmak üzere;
a) Harp Okulları için ÖSYM Başkanlığınca yapılacak olan 2022-YKS TYT (2021-YKS TYT
sınavına girmiş, 200 ve üzerinde puan almış adaylar, 2022-YKS TYT oturumuna katılmayabilirler, ancak
MSÜ teklifi doğrultusunda MSB’nin bir taban puan belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.) ile 2022-
YKS Alan Yeterlilik Testlerine (AYT) katılmış, 2022-YKS Sayısal, Eşit Ağırlık ve Sözel Puan türünden
MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığınca belirlenmiş taban puan türünü almış olmak,
b) Astsubay Meslek Yüksekokulları için ÖSYM Başkanlığınca yapılacak olan 2022-YKS
Temel Yeterlilik Testi (TYT)’ne katılmış (2021-YKS TYT sınavına girmiş, 200 ve üzerinde puan almış adaylar,
2022-YKS TYT oturumuna katılmayabilirler ancak MSÜ teklifi doğrultusunda MSB’nin bir taban puan
belirleyeceğini göz önünde bulundurmalıdırlar.) ve MSÜ’nün teklifi doğrultusunda Milli Savunma
Bakanlığınca belirlenecek 2022-YKS TYT taban puanı almış olmak,
c) MSB tarafından belirlenecek olan taban puanı alamamış olan adayların, 2’nci seçim
aşamalarına katılmış ve başarılı olmuş olsalar dahi taban puanını alamadıkları okul türü için askeri öğrenci
adaylıkları sonlandırılır,
ç) Ayrıca MSB tarafından Harp Okulları adaylarına YKS Başarı Sıralamaları için bir alt sınır
koyulabilecek, bahse konu alt sınırın koyulması durumunda adayların alt sınırın altında kaldıkları okul için
adaylıkları sonlandırılabilecektir.

8) Kendisinin, annesinin, babasının, kardeşlerinin ve velisinin;
a) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör
örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisakı bulunmamak,
b) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu
imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin
propagandasını yapmamış olmak,
c) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş ve askerliğin şeref ve
haysiyeti ile bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunmamış olmak,
ç) Toplumca tasvip edilmeyen ve uygun görülmeyen kazanç yollarında çalışmamış ve halen
çalışmamakta olmak,
d) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii,
ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas
gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç olmak üzere
kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birinden
mahkûmiyeti bulunmamak,
e) Yapılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda ilgili mevzuatlara göre
şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunmamak.

9) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına
çevrilmiş veya ertelenmiş hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adlî sicilden çıkartılmış olsa bile bir cürümden
hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

Reklam

10) Bir askeri okuldan çıkmış veya çıkarılmamış, sivil okullardan ise çıkarılmamış olmak,

11) Evli, hamile, çocuklu olmamak, daha önceden evlenmemiş olmak,

12) Herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamamış/yaşamıyor

olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmemiş olmak,

13) “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık
Yeteneği Yönetmeliği”nde belirtilen askerî okullara girecek öğrenci adaylarına ilişkin sağlık kriterlerine sahip
olmak,

14) Harp Okulları Kanunu ve Yönetmeliği ile Astsubay Meslek Yüksekokulları Kanunu ve
yönetmeliğinde belirtilen “Giriş Şartlarını” taşımak,

 

15) Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılacak olan sınav, mülakat ve diğer
seçim işlemleri sonundaki değerlendirme sıralamasında önceden belirlenen kontenjan içinde bulunmak

16) “Askerî Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksekokullarda

Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak
Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelik”te belirtilen yüklenme ve kefalet
senetlerini düzenlemek,

17) İlgili askeri okulda katıldıkları intibak eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamak.

2022 MSÜ Askeri Öğrenci Sınavı İçin İstenilen Nitelikler Nelerdir?  

Erkek Askeri Öğrenci adayları için asgari boy sınırı 165 cm; Kadın Askeri Öğrenci adayları için
asgari boy sınırı 160 cm olarak uygulanacaktır. Hava Harp Okulu adayları için uygulanacak boy-kilo
sınırları 165 cm-190 cm (dâhil) arasında olacaktır. Boy sınırının altında kalan adayların fiziki
değerlendirme (2. Seçim Aşamaları) aşamasında adaylıkları sonlandırılacaktır.
DİKKAT: Harp Okulları için 2022-YKS Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile Alan Yeterlilik Testlerine (AYT);
Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2022-YKS Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeyen veya 2021-
TYT puanını kullanmak için 2022-YKS’ye başvuru yapmayan adaylar, hiçbir surette askeri okullara
yerleştirilmeyecektir.

2022 MSÜ Askeri Öğrenci Sınavı Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılır ?

Sınava girecek adaylar, 2022-MSÜ Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin
http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet
aracılığıyla (ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil
Uygulaması aracılığıyla yapacaklardır.
Tüm adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir.
Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr
internet adresinden ulaşabileceklerdir. Adaylar, sahip olduğu HES kodunun ÖSYM sistemine kaydını ÖSYM
Aday İşlemleri Sisteminde (https://ais.osym.gov.tr) “PROFİLİM” alanında bulunan “HES KODU
BİLGİLERİM” sayfasından yapacaklardır. Bu sınav için kullanılacak olan HES kodunun geçerlilik bitiş
tarihinin, bu sınavın yapılacağı günden bir gün sonrası veya daha ileri tarihli olması gerekmektedir.

Başvuruların Nasıl/Nereye Yapılacağının Belirlenmesi

 Fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı olan adaylar:
 ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde hiçbir kaydı olmayan adaylardan İçişleri Bakanlığı Nüfus
ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti
Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin e-Devlet şifreleriyle
“e-Devlet Kapısı” uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt
olabileceklerdir. Bu durumdaki adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olduktan sonra
MEB e-okul sisteminde de ortaöğretim bilgileri bulunuyor ise bir başvuru merkezine
gitmeksizin 2022-MSÜ başvurularını, başvuru süresi içinde (13 Ocak-9 Şubat 2022) bireysel
olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil
Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını
tamamlayabileceklerdir.
 Hem ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde kaydı olan hem de İçişleri Bakanlığı Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti
Kimlik Kartı edinen adaylardan, ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli veya geçersiz bir
fotoğrafı (*) bulunanlar da sistemde ortaöğretim eğitim bilgisi bulunuyor ise bir başvuru
merkezine gitmeksizin 2022-MSÜ başvurularını, sınava başvuru süresi içinde (13 Ocak-9
Şubat 2022) bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday
İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabilecekler ve süresi içinde sınav ücretini
ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir. Bu durumdaki adayların ÖSYM Aday

İşlemleri Sistemi’ndeki fotoğrafları, sınava başvuru esnasında Türkiye Cumhuriyeti Kimlik
Kartı’ndaki fotoğraflarıyla otomatik olarak güncellenecektir.
Fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı olan adaylar, istedikleri takdirde sınava başvuru süresi içinde bir başvuru
merkezinden de 2022-MSÜ başvurularını yapabileceklerdir.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı olmayan veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartında
fotoğrafı olmayan adaylar

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

 İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmemiş veya T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan
adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı* ve ortaöğretim eğitim bilgisi
bulunanlar bir başvuru merkezine gitmeksizin 2022-MSÜ başvurularını, sınava başvuru
süresi içinde (13 Ocak-9 Şubat 2022) bireysel olarak internet aracılığıyla
(https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla
yapabilecekler ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir.
 İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden
Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmemiş veya T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan
adaylardan ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde de geçerli bir fotoğrafı bulunmayanlar, MEB
e-okul sisteminde ortaöğretim bilgileri bulunuyor olsa da 2022-MSÜ başvurularını, sınava
başvuru süresi içinde (13 Ocak-9 Şubat 2022) bir başvuru merkezinden yapacaklar ve
süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir.
T.C. Kimlik Kartı’nı henüz edinmemiş veya T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı olmayan adaylar, sınava
başvuru süresi içinde Nüfus Müdürlüklerinden fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’nı edindikleri
takdirde sistemdeki fotoğraflarını, başvuru merkezine gitmeksizin sistem üzerinden Türkiye
Cumhuriyeti Kimlik Kartı’ndaki fotoğraflarıyla kendileri güncelleyerek sınava başvuru süresi içinde
2022-MSÜ başvurularını yapabileceklerdir.
 Ortaöğretim bilgisi MEB e-okul sistemine dâhil olmayan adaylardan ÖSYM arşivinde de ortaöğretim
bilgisi bulunmayan veya sistemdeki ortaöğretim bilgisinde değişiklik/düzeltme olan adaylar, sınava
başvurularını, sınava başvuru süresi içinde (13 Ocak-9 Şubat 2022) bir başvuru merkezinden
yapacaklar ve süresi içinde sınav ücretini ödeyerek başvurularını tamamlayabileceklerdir.
* Geçerli fotoğraf: TC Kimlik Kartı fotoğrafı veya son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru
merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır. 

DİKKAT: Milli Savunma Bakanlığı tarafından adaylara her türlü çağrı faaliyetleri bu alanda
belirtilen telefon numaralarından yapılacaktır. Bu alanda birden fazla telefon numarası
belirtilmesi ve belirtilen telefon numaralarında herhangi bir değişiklik olması halinde aday
tarafından ivedilikle MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına FAX ile (0-312-3194367) bildirmesi
gerekmektedir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

2022 MSÜ Askeri Öğrenci Sınavı

SINAVIN KAPSAMI
Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test
uygulanacaktır. Test; tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kâğıdına
işaretleyeceklerdir. Sınav süresi 135 dakikadır.
Testin alt testleri ve soru sayıları aşağıdaki gibi olacaktır:

 

2022 MSÜ Askeri Öğrenci Sınavı

ADAYIN SINAVA GİRERKEN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER NELERDİR?

1) 2022-MSÜ SINAVA GİRİŞ BELGESİ  Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta
içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden
edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı
yer alacaktır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava
giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı
geçersiz sayılır.
Adaylar, Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak
zorundadır. Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına
alınmayacaklardır. Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin
yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir.
Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir
yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini
kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.
Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü
adaya kolaylık sağlayacaktır.
Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adaylar için
Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.

 

ADAYLARIN SINAVA GİRERKEN YANINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ GEREÇ VE EŞYALAR NELERDİR?

Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;
 Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saati ve her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan
bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla;
anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan
boncuklu/boncuksuz toplu iğne, kağıt/madeni para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit
tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı
cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla
(şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,

 Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar
özelliği bulunan cihazlarla,
 Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah ve benzeri teçhizatla,
 Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete
vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,
 Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim
maddeleriyle,
 Kutu/şişe içerisinde ilaçla
gelmeleri kesinlikle yasaktır.

2022 MSÜ Askeri Öğrenci Sınavı Uygulanması

Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri
ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında
sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.
DİKKAT: Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına; sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra
sınav salonlarına alınmayacaklardır.

SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR 

* Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM
cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para
yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak
isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz
önünde bulundurmalıdır.
Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak
adaylar hariç)
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak
adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
İş Bankası’nın tüm şubeleri, mobil bankacılık ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar
dahil)
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve
ATM’den ücret yatırılmaz.)
Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER”
alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

2022 MSÜ Askeri Öğrenci Sınavı Başvuru Tarihi ve Zamanı

: 13 Ocak-9 Şubat 2022 (Sınav ücreti ödeme için son gün, 10 Şubat 2022)
SINAV TARİHİ : 27 Mart 2022
SINAV SAATİ VE SÜRESİ : 10.15, 135 dakika
SINAV ÜCRETİ : 130,00 TL
GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 22 Şubat  

 Gelişmelerden Haberdar Olmak İçin https://www.tsk.tr/ veya https://www.kamu724.com/askeri-personel/

BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*