Reklam

2022 KPSSP3 Memur ve Zabıta Memuru Alımı

Antalya ili Akseki Belediye Başkanlığına VHKİ Memuru Zabıta Memuru Alımı Yapılacağı Açıklandı.

Reklam

2022 KPSSP3 Memur ve Zabıta Memuru Alımı , Antalya ili Akseki Belediye Başkanlığına Veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve Zabıta Memuru Alımı Yapılacağı Duyuruldu.

2022 KPSSP3 Memur ve Zabıta Memuru Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

2022 KPSSP3 Memur ve Zabıta Memuru Alımı

Antalya iliAkseki Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere;“Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair
Sınav ve Atama Yönetmeliği” ve “Belediye Zabıta Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda
unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları
taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla alınacaktır.

Reklam

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması
gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1.BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlan edilen boş memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip
olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış
yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak.
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

2.BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI 

a) İlan edilen unvanlar için, mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak Lisans 2022-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS)
girmiş olmak ve alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari
KPSS puanını almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.
c) Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için;657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A)
fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan
özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme
aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en
az 1.60 metre boyunda olmak, 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan
fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.
d) Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için,sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını
doldurmamış olmak.
e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun
nitelik kısmında belirtilen(B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Reklam

3.BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
2022 KPSSP3 Memur ve Zabıta Memuru Alımı Başvuru sırasında adaylar;
Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından
(http://www.akseki.bel.tr) temin edeceklerdir .Başvuru formuna aşağıdaki belgeler
eklenecektir.
1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere
fotokopisi,
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden
alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce
tasdik edilebilir),
3
3. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı
ibrazedilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
4. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
5. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
7. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
Belediyemizce tasdik edilebilir),
8. Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak).
9. Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca
bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
Zabıta memuru kadroları hariç olmak üzere belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik
ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen
belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir (Aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilecektir.)

Advertisement. Scroll to continue reading.

4.BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 

2022 KPSSP3 Memur ve Zabıta Memuru Alımı Adaylar, yapılacak sözlü sınav ve uygulamalı sınava katılabilmeleri için;
1. Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 09.01.2023 – 13.01.2023 tarihleri arasındasaat
17:00’a kadar (Sadece mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında)Boğaz Mahallesi
Rasih Kaplan Cad. No : 39 Belediye Hizmet Binası Akseki / ANTALYA adresinde
Akseki Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüneşahsen veya iadeli
taahhütlü posta yolu ile müracaatlarını yapabileceklerdir.(Geciken postalardan
belediyemiz sorumlu olmayacaktır.)
2. Elektronik ortamda yapılan başvurulara istenilen belgeler eklenerek, başvuru tarihleri
içerisinde Belediyemizin [email protected] mail adresine
gönderilebilecektir.
3. Zabıta memuru kadrolarına başvurularsadece şahsen yapılacak olup, adaylar
yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Akseki Belediyesi
Boğaz Mahallesi Rasih Kaplan Cad. No : 39 Belediye Hizmet Binası Akseki /
ANTALYA adresine istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek başvurularını
yapacaklardır.Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Adayların boy ve kilo ölçümleri şahsen başvuru sırasında Belediyemizce yapılacaktır.
6. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular
dikkate alınmayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

5.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE BAŞVURUSU KABUL
EDİLENLERİN İLANI:
1.2022 KPSSP3 Memur ve Zabıta Memuru Alımı  BelediyemizceT.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle
adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama
yapılacak her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında adayı; memur kadroları için
sözlü sınava,zabıta memuru kadroları içinsözlü ve uygulamalı sınava çağırılacaktır.
2. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
3. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların
değerlendirilmesini müteakip 25.01.2023tarihindeBelediyemizin (http://www.akseki.bel.tr) resmi
internet sayfasından ilan edilecektir.
4. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların
kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir. Bu
belge sınava girişte ibraz edilecektir.
5. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
6. Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim bilgileri
bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan adres
tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın
sorumluluğundadır.
7. Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın
ulaşmamasından Belediyemiz sorumlu tutulmayacaktır.

6.SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
2022 KPSSP3 Memur ve Zabıta Memuru Alımı Sözlü ve Uygulamalı Sınav 08.02.2023 tarihinde saat 10.00’ da başlamak üzere
AksekiBelediyesi Hizmet Binasında yapılacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde
bitirilemez ise, ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav Konuları:
a)Sözlü Sınav;
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
ç) Mahalli İdarelerle İlgili Temel Mevzuatkonularıile,
kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinikapsar.
b)Uygulamalı sınav;Zabıta Memuru kadrosu için,kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve
yeteneğin ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde
yapılır.

Reklam

7.SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ- SINAV SONUÇLARINAİTİRAZ:
2022 KPSSP3 Memur ve Zabıta Memuru Alımı Memur kadrosu sınavında değerlendirme:
Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 15’er
puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40
puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için
sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS
puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet
adresinde (http://www.akseki.bel.tr) ilan edilecektir.
Zabıta memuru sınavında değerlendirme;
Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er
puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı sınav ise 100 tam puan üzerinden
yapılır.
Sınavda değerlendirme; Sözlü sınavın %50 si, uygulamalı sınavın % 50 si alınarak
sınav puanı hesaplanacaktır. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı, Belediyemiz tarafından yapılan sözlü ve uygulamalı
sınav sonucu hesaplanan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak
suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde (http://www.akseki.bel.tr)ilan
edilecektir.
Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek
olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro
sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenebilecektir. Asıl ve
yedek aday listeleri Belediyenin internet adresinden(http://www.akseki.bel.tr)ilan edilecek ve
listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin
bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir
şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları
yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal
edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet
adresinde(http://www.akseki.bel.tr)ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz
edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı
olarak bilgi verilir.
İlan Olunur.
AKSEKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI  

2022 KPSSP3 Memur ve Zabıta Memuru Alımı

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.   

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Yorumlar 1

  1. murat says:

    en az ilkokul mezununun milletvekili seçildiği ülkemde yüksek lisans mezununun iş bulamaması ne kadar acı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*