Reklam

2022 KPSS Uşak Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Uşak Üniversitemize bağlı birimlere 12 sözleşmeli personel alınacaktır

Reklam

2022 KPSS Uşak Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı  Kamu Üniversitesine Faklı Meslek Dalında 12 sözleşmeli personel Alımı Yapılacağı Duyuruldu.  Başvurular 29.12.2022- 12.01.2023 tarihleri arasında alınacaktır.

2022 KPSS Uşak Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

2022 KPSS Uşak Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

I- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; Kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
4- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
5- Askerlik durumu itibariyle; askerlik ile ilişiği bulunmamak,
6- 657 sayılı Kanunu’nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini
devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili özrü bulunmamak,
7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler,
8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak,
9- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonrası olmalıdır.
10- Başvuracak adayların çalışma sürelerini Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü ile
belgelendirmeleri gerekmektedir.
11- Başvurularda ‘’Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar
Hakkında Yönetmelik’’ hükümleri uygulanır.
12- Yapılacak görev gereği kampüs dışında, mesai saatleri dışında ve hafta sonları
çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)
13- Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla
kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
14- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
15- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
16- Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P3 puanı esas alınacaktır. Ön
lisans mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Orta Öğretim
Mezunları için 2022 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
17-Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik
yapma hakkına sahiptir
18- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

Reklam

II- BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER:
1- Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Uşak Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe
Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi
üzerinden 29.12.2022- 12.01.2023 tarihleri arasında alınacaktır.
2- Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
3- Süresi içinde yapılmayan ve eksik başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.
4- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla
başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
5- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit
edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak,
atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
6- Adayların verdikleri beyanlar ile sunduğu başvuru belgelerinin sorumluluğu
kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm
haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem
başlatılacaktır.
7- İş tecrübesi şartı bulunan Unvanlar için “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan
belgeler alanından kurum ve meslek unvanlarını gösterir barkodlu SGK Hizmet Dökümü
belgelerini yüklemeleri gerekmektedir.
8- Sertifika / Belge istenen Unvanlar için “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan
belgeler alanından aranılan belgelerini ilgili doküman alanına mutlaka yüklemeleri
gerekmektedir.
9- Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına
yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi”
alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI 

Advertisement. Scroll to continue reading.

1- Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan
sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ile işe başlamaları için
gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Uşak Üniversitesi resmi internet
sayfasında (https://usak.edu.tr ) son başvuru tarihini takip eden 1 (bir) ay içinde yayımlanacaktır.
2- Her unvan için asıl aday sayısının on katı kadar yedek aday belirlenecek olup asıl
kazanan adaylardan süresi içerisinde başvurmayan, feragat eden, ataması yapılmayan veya aranan
şartları taşımadığı tespit edilen adayların yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme
yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit
olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav
sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabilecektir.
3- Sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4- İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgiler Uşak
Üniversitesi resmi internet sayfasında yayımlanacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
5- KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek
başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar
değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile
bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir
hak iddia edemeyecektir.
6- Belirtilen süreler içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar
haklarını kaybederler.
7- Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi
bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi
fesih edilir.
8- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

İLETİŞİM:
Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak Personel Daire Başkanlığı https://pdb.usak.edu.tr
internet adresinde yer alan iletişim kanalları ile aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabilir.
Telefon: 0276 221 22 05 e-Posta: [email protected] 

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

DİĞER HUSUSLAR
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka
bir kuruma naklen tayini mümkün değildi.

Reklam

2022 KPSS Uşak Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*