Reklam

2022 KPSS Tapu ve Kadastro 59 Personel Alımı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Hizmet Birimlerine 59 Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacağı Açıklandı.

Reklam

2022 KPSS Tapu ve Kadastro 59 Personel Alımı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 59 Personel Alımı Yapılacağı Duyuruldu. Başvurular, 26/12/2022 tarihinden 31/12/2022 tarihi saat: 23:59′ 

2022 KPSS Tapu ve Kadastro 59 Personel Alımı, İçin Meslek Dalları Nelerdir? 

SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ – ÖNLİSANS – ERKEK/KADIN

2022 KPSS Tapu ve Kadastro 59 Personel Alımı 

SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ – LİSE – ERKEK/KADIN

2022 KPSS Tapu ve Kadastro 59 Personel Alımı

2022 KPSS Tapu ve Kadastro 59 Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?  

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra hizmet birimlerinde çalıştırılmak
amacıyla, ekli listede yerleştirileceği bölgesi, ili ve birimi belirtilen 59 (ellidokuz) Sözleşmeli
Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü
maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre KPSS (B) grubu puan
sıralaması esas alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

POZİSYONLAR VE ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
A-GENEL ŞARTLAR 

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.
2) Başvuru yapılacak unvan ile aynı unvanda Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli
olarak çalışmıyor olmak.
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler,
hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların
sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR 

a) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm
olmamak.
2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine,
özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı
madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel
dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam
etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
b) Ön lisans mezunları için; 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P93),
ortaöğretim mezunları için ise; 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P94) puan türünden
geçerli bir KPSS puanı almış olmak.
c) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
ç) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik
kartına sahip olmak. (Özel güvenlik görevlisi kartına sahip olmayan adayların başvurusu kesinlikle
geçersiz sayılacaktır.)
d) İlanda belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 31 yaşından gün
almamış olmak.
e) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,
f) Erkeklerde 175 cm, kadınlarda 165 cm’den kısa boylu olmamak.

Adayın boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten
fazla olmamalıdır. (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93 kg’dan fazla
olmaması gerekmektedir.
Adayın kilosu, boyunun son iki rakamından çıkarıldığında aradaki fark 17 kg’dan fazla
olmamalıdır. (Örneğin; 180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80-17=63’ten az olmaması
gerekmektedir.)
g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli
bulunmamak.
Atanmaya hak kazanan adaylar tarafından, (e), (f), (g) maddelerinde belirtilen hususlar tam
teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirilecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ 

1) Başvurular, 26/12/2022 tarihinden 31/12/2022 tarihi saat: 23:59′ a kadar e-devlet
üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü- Kariyer Kapısı- Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2) Başvuru esnasında, adayların KPSS puanı, eğitim, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine
dair bilgiler başvuru esnasında e-devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı temin
edileceğinden adaylardan bu aşamada belge istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata
mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları
gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.
3) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik
gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
4) Adaylar başvuru değerlendirme sonuçları ile yerleştirme süreci ve sonuç bilgilerini Kariyer
Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden takip edebilecek olup, ayrıca yazılı tebligat
yapılmayacaktır. Adayların, işlem süreci ve gelinen aşamalar ile ilgili Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü internet sayfasında (www.tkgm.gov.tr) yayımlanan duyuruları takip etmesi
gerekmektedir.

Reklam

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA 

Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların KPSS (B) grubu puanı esas alınacak ve en
yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak suretiyle, ekli listede belirtilen birimlerin
karşılarındaki ilan edilen boş kadrolara asil olarak atanmaya hak kazanan adayların yerleştirmesi
yapılacak, asil sayısının iki katı kadar da yedek sayısı belirlenecektir. Puan sıralaması sonucunda
puanların eşit olması halinde; doğum tarihi önce olan adaya, doğum tarihi de aynı olması halinde
diploma notu yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

GENEL HÜKÜMLER 

Yapılacak olan arşiv araştırması olumsuz neticelenen, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya
belge verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış
olsa dahi iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin
edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar, feragat edenler, ataması iptal edilenler veya

göreve başladıktan sonra herhangi bir nedenle kurumdan ayrılanların yerine yedek adaylardan puan
sıralamasına göre atama yapılacaktır.
İlanen duyurulur. 09/12/2022 

Advertisement. Scroll to continue reading.

İLETİŞİM
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı
Dikmen Caddesi No:14 Bakanlıklar/ANKARA
Telefon : 0 (312) 5514484 – 5514517 – 5514716
Web : https://www.tkgm.gov.tr/
e-posta : [email protected] 

Reklam

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.   

Advertisement. Scroll to continue reading.

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar *** 

   WEB SİTEMİZDEKİ YENİ GÜNCEL 

İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Yorumlar 2

  1. Çınar says:

    Engelli sınıfından alılar varmı ve yaş sınırı olmayan vaesa habeedar olmak istiyorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*