Reklam

2022 KPSS Şartıyla Zabıta Memuru İtfaiye Eri Alımı

Çanakkale Belediye Başkanlığı bünyesinde şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla 14 memur alınacaktır.

Reklam

2022 KPSS Şartıyla Zabıta Memuru İtfaiye Eri Alımı,  Memur Alımı açıklandı.  Zabıta Memuru 5  İtfaiye Eri 9  toplamda 14 memur Alımı Duyuruldu. BAŞVURULAR  05/12/2022 tarihinden 09/12/2022 tarihi mesai
bitimine kadar,

2022 KPSS Şartıyla Zabıta Memuru İtfaiye Eri Alımı İçin Şartlar Nelerdir?   

 

2022 KPSS Şartıyla Zabıta Memuru İtfaiye Eri Alımı

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Çanakkale Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş zabıta memuru ve itfaiye eri
kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
 BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
2022 KPSS Şartıyla Zabıta Memuru İtfaiye Eri Alımı İlan edilen itfaiye eri ve zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki
genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
• Türk Vatandaşı olmak,
• Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
• Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
• İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI 

• İlan edilen zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla
öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak ***2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından
(KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını
almış olmak,****
• 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra
Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki
özel şartlara göre, zabıta memuru ve itfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve
ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre,
kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu
arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce
yapılacaktır.
• Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
• İtfaiye Eri kadrosu için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi
olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
• 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) veya en az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
• Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak,

Reklam

  BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
2022 KPSS Şartıyla Zabıta Memuru İtfaiye Eri Alımı Başvuru sırasında;
Başvuru formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin www.canakkale.bel.tr internet
adresinden temin edilecektir.
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
• Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir
kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
• Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere
fotokopisi,
• Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
• Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
• Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir),
• KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
• Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
• Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
• Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

Advertisement. Scroll to continue reading.

 BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 05/12/2022 tarihinden 09/12/2022 tarihi mesai
bitimine kadar, İsmetpaşa Mahallesi Demircioğlu Caddesi No:132 17100 ÇANAKKALE
adresindeki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat ederek teslim
edeceklerdir.
• Boy ve kilo ölçümü sağlık personeli gözetiminde İsmetpaşa Mahallesi Demircioğlu
Caddesi No:132 17100 ÇANAKKALE adresindeki Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğünde
kurum doktoru tarafından yapılacaktır.
• Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN
İLANI
1- 2022 KPSS Şartıyla Zabıta Memuru İtfaiye Eri Alımı  T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her
bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır,
2- Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır,
3- Sınava girmeye hak kazanan adaylar, KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
başvuruların değerlendirilmesini müteakip 21/12/2022 tarihinde belediyemizin web sayfası
www.canakkale.bel.tr adresinde ilan edilecektir.
4- Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve
adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi”
gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
5- Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde
bulunulmayacaktır.
6- Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş olan
adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın
sorumluluğundadır.
7- Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın
ulaşmamasından belediyemiz sorumlu tutulmayacaktır.

6. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI
2022 KPSS Şartıyla Zabıta Memuru İtfaiye Eri Alımı İtfaiye Eri ve Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav 09/01/2023-10/01/2023
tarihleri arasında yapılacaktır. Zabıta Memuru alımı için, sözlü sınav 09/01/2023 tarihinde saat
09:00’da uygulamalı sınav aynı gün 14:00’da Çanakkale Belediyesi Spor Merkezinde
başlayacaktır. İtfaiye Eri alımı için sözlü sınav 10/01/2023 tarihinde saat 09:00 da, uygulamalı
sınav aynı gün 14:00’da Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde yapılacaktır.
Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam
edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sınav Konuları:
1- Sözlü sınav;
a)2022 KPSS Şartıyla Zabıta Memuru İtfaiye Eri Alımı  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d) Mahalli idareler ile ilgili temel mevzuat konularını kapsar.
2- Uygulamalı sınav;
• Zabıta memuru kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin
ölçülmesi ile sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde,
• İtfaiye Eri kadrosu için, kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile
araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak şekilde, yapılır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

7. SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
a) Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konularında 25’er puan
olmak üzere toplamda 100 puan ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa
geçirilir.
Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
b) Sınavda değerlendirme;
• Zabıta memuru kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %50’si, uygulamalı bölümünün
%50’si alınarak sınav puanı hesaplanır.
• İtfaiye eri kadrosu için, sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı
alınarak sınav puanı hesaplanır.
c) Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.
d) Adayların atamaya esas başarı puanı, belediyemiz tarafından yapılan sınav puanı ile
KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenir ve belediyemiz
https://www.canakkale.bel.tr/ internet adresinde ilan edilir.
e) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek
olana öncelik tanınır.
f) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl
aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri
belediyemizin internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca yazılı tebligat
yapılacaktır.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir
kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde
gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu
gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi
gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan Olunur.

Reklam

Başvuru Kılavuzu  İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Yorumlar 2

  1. Sinan yetiş says:

    Merhaba, askeri personelden kendi isteği ile sözleşmesini fesih etmiş bulunanlar başvuru yapabiliyor mu?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*