Reklam

2022 KPSS Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Alımı

Üniversitemizin İstanbul Hamidiye Külliyesi’nde ve Ankara Gülhane Külliyesi’nde bulunan birimlerde istihdam edilmek üzere,14 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Reklam

2022 KPSS Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Alımı Faklı Meslek Dallarında 14 (On Dört) adet sözleşmeli personel alınacaktır. Başvurular 26 Aralık 09 Ocak 2023 Tarihine Kadar Başvurular Alınacaktır.

2022 KPSS Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

2022 KPSS Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Alımı 2022 KPSS Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Alımı

2022 KPSS Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Alımı

2022 KPSS Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Alımı

 Üniversitemizin İstanbul Hamidiye Külliyesi’nde ve Ankara Gülhane Külliyesi’nde bulunan birimlerde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle toplam 14 (On Dört) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

GENEL ve ARANAN ŞARTLAR

 1. Başvuru yapacak adaylarda 657 sayılı Kanun’un maddesinde aşağıda belirtilen genel şartlar ile aranan şartları sağlamalıdır.
  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
  2. Bu Kanun’un maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak.
  3. Kamu haklarından mahrum
  4. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
  5. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış olmak veya askerlik durumu ertelenmiş olmak.
  6. 657 sayılı Kanun’un maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak.
  7. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu
  8. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış
  9. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.

 

Reklam

10.  Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylar için aranan şartlar;

 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un maddesindeki şartları taşımak.
 • Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli
 • Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak.
 • Güvenlik görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını sağlık kurulu raporunda psikiyatri muayenesi ve kanaati mutlaka yer alacak

şekilde sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.

 • Adayların yirmi dört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekânlarda çalışmasına engel durumu

 

Advertisement. Scroll to continue reading.
 • İlana son başvuru tarihi itibari ile 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak diğer bir ifade ile 36 (otuz altı) yaşından gün almamış olmak.
 • Kadın adaylar için 155 cm erkek adaylar için 165 cm’den kısa

11.  Destek Personeli kadrosuna başvuracak adaylar için aranan şartlar ile yapılacak iş ve görevler;

 • Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
 • Kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak,
 • Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak,
 • Pencere çerçeveleri, masa, raf, aydınlatma armatürleri, kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek,
 • Günlük olarak tuvaletleri sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak,
 • Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek,
 • Aynaları ve muslukları ve pencere camlarını silmek,
 • Pencere kenarı, kalorifer üstü ve benzeri yerlerin tozunu almak,
 • Tuvaletleri temiz tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak ve kontrol formunu paraflamak,
 • Malzeme, demirbaş, makine-teçhizat eşya veya yükleri taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini yapmak,
 • Çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama işlemlerini yürütmek,
 • Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek ve/veya içecek servisi yapmak,
 • Görevlendirildikleri birimler ile ortak alanlarda yapılacak görev tanımlarına uygun olarak yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yürütmek.

 

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 2. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
 3. Başvuran adaylarda, ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) P94, ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) P93 lisans mezunları için 2022 KPSS (B) P3

puanı esas alınacaktır

 1. Başvurularda “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri uygulanır.
 2. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına

 

G)   DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

 

Reklam
Reklam
 • Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri
 • İdare ihtiyaca bağlı olarak görev yaptığı il içinde veya eğitim öğretimin verildiği farklı birim veya kurum içi görevlendirme yapma hakkına
 • Adayların şartlarda belirtilen belge ve sertifikaların geçerlilik süresi dolmamış olması, ilgili belge ve sertifikaların tanzim tarihleri veya düzenlenme tarihlerinin olması, üzerinde yanıltıcı bilgi eksikliği olmaması ve ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihinden önce sahip olması

 

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Başvuru yapmak isteyen adayların; http://www.sbu.edu.tr adresimizde bulunan Başvuru Talep Formu’nu bilgisayar ortamında doldurup, çıktısını alarak istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi izleyen 15. gün mesai bitimine (17:00) kadar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı (Hamidiye Külliyesi, Tıbbiye Cad. No:38 Selimiye, Üsküdar, İstanbul) adresine veya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğüne (Ankara Gülhane Külliyesi Emrah Mah. 06018 Etlik/Keçiören/Ankara) şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 • Adaylar sadece tek bir unvan için ilan numarası belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla ilan numarası ile başvuru yapıldığı takdirde bütün başvuruları

geçersiz sayılacaktır.

 • Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya başvurulan pozisyonun şartını taşımadığı sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal
 • Adayların yapacağı başvurularda başvuru formunun doğruluğu tamamen adayın sorumluluğundadır, istenilen belgeler, başvuru formu veya istenilen belgelerdeki gerekli olan yerlerde imza vb. eksikliklerden Üniversitemiz sorumlu değildir.

 

İSTENİLEN BELGELER

 

 1. Başvuru Talep Formu (http://www.sbu.edu.tr) adresinden alınacaktır.
 2. 2022 KPSS Sınav Sonuç
 3. Aslını başvuru sırasında ibraz edilmek şartı ile Nüfus Cüzdanı veya C. Kimlik Kartı fotokopisi.
 4. İkametgâh Belgesi (E-devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul )
 5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Noter Onaylısı (E- devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir). (Diploma fotokopisi verilecek ise diplomanın aslı ya da noter onaylısı başvuru sırasında ibraz )
 6. Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul )
 7. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için) (E-devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul )
 8. Belgeler ve sertifikalar (Aslı veya E-Devlet üzerinden alınmış karekodlu belge kabul )
 9. SGK Hizmet Dökümü.
 10. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için aslını başvuru sırasında ibraz edilmek şartı ile geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı
 11. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmadığını belgelendirmek için sağlık kurulu raporunda psikiyatri muayenesi mutlaka yer alacak şekilde tam teşekküllü devlet hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu. (Başvuru Sırasında İstenmeyecek Olup, Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenecektir.)
 12. Koruma ve Güvenlik Görevlisi için görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı, bedensel engeli, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığına dair sağlık beyanı.(Beyan formuna https://www.sbu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir)
 13. Temizlik Personeli için temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmadığına dair sağlık beyanı. (Beyan formuna https://www.sedu.tr/ adresinden ulaşılabilir)
 14. İlanda belirtilen kadrolara başvuracak adaylar için tam teşekküllü devlet hastanelerinden veya devlet üniversitelerine bağlı hastanelerden alınacak

sağlık raporu. (Başvuru Sırasında İstenmeyecek Olup, Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenecektir.)

 1. Son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf (2 Adet)

 

BAŞVURU DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇ DUYURULMASI

 1. Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asil ve asil adayların 2 katı kadar yedek aday listeleri, Üniversitemiz (http://www.sbu.edu.tr) internet adresinden ilan
 2. Atanmaya hak kazanan adaylardan başvuran olmadığı, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edildiği veya feragat ettiği kadro için yedek adaylardan KPSS 2022 (B) grubu başarı puanı dikkate alınarak sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.KPSS’ de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmayacak olup pozisyon için belirtilen genel ve aranan şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. Eksik veya yanlış beyanda bulunan veya yapmış olduğu beyanı belgelendiremeyen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir, bu kişilere Üniversitemiz tarafından bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Başvuru ilanı detayları için tıklayınız…

Başvuru formu için tıklayınız…

Advertisement. Scroll to continue reading.

Başvuru kılavuzu için tıklayınız…

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Sağlık Beyanı için tıklayınız…

Destek Personeli Sağlık Beyanı için tıklayınız…

 Başvuru Kılavuzunu  İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.      

 

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*