Reklam

2022 KPSS P3 Sözleşmeli Personel Alımı

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak yerleştirme yapılacak olup aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 11 (on bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır

Reklam

2022 KPSS P3 Sözleşmeli Personel Alımı, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına 11 (on bir) adet sözleşmeli personel alımı Yapılacağı Duyuruldu.

2022 KPSS P3 Sözleşmeli Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

2022 KPSS P3 Sözleşmeli Personel Alımı

2022 KPSS P3 Sözleşmeli Personel Alımı

2022 KPSS P3 Sözleşmeli Personel Alımı

Reklam

2022 KPSS P3 Sözleşmeli Personel Alımı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve
26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” da yer alan ek 2 nci
maddenin (b) ve (c) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel
pozisyonlarından Sistem Programcısı, Çözümleyici, Programcı unvanlarına 10 (on) katına kadar aday arasından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarı
sırasına göre yerleştirme yapılacaktır. Büro Personeli ve Destek Personeli unvanlarından KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak yerleştirme yapılacak
olup aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 11 (on bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır. -Adaylar yalnızca bir kadroya başvurabilecektir.

A. GENEL ŞARTLAR 

1) 2022 KPSS P3 Sözleşmeli Personel Alımı Türk vatandaşı olmak.
2) İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen
şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine
bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenlerin hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek
taraflı feshetmeleri hâlinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
4) Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
5) Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
6) Erkek adayların askerlik ile ilişiği bulunmaması.
7) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesinin hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmasına ve görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmaması (Kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet veya Üniversite hastanesinden alınacak sağlık raporu
ile bu durumu belgelemeleri istenecektir.)

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

8) Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
9) İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.
10) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’na göre ilgili kişinin sonucunun olumlu olması.

Reklam

B. BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR 

1) 2022 KPSS P3 Sözleşmeli Personel Alımı İlan edilen unvanlar gerekli öğrenim şartını taşımak.
2) Bu öğrenimle ilgili olarak lisans ve ön lisans mezunlarından 2022 yılı KPSS puanı geçerli olmak üzere alım yapılacak unvanlar için belirtilen
puan türlerinden asgari KPSS puanını almak.

C. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 

1)2022 KPSS P3 Sözleşmeli Personel Alımı  Başvuru Formu (fotoğraflı) (Başvuru formu Başkanlığımız internet sayfasından temin edilecektir.),
2) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
3) Diploma fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınacak doğrulama kodlu mezuniyet belgesi,
4) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
5) YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
6) Sistem Programcısı, Çözümleyici, Programcı pozisyonlarına başvuracak adayların öz geçmişi,
7) Programcı pozisyonuna başvuracak adaylar için Bilgisayar Programcılığı alanına ilişkin ders aldığını gösteren transkript veya varsa bu alanda
alınmış MEB ya da Üniversite onaylı sertifika,
8) Çözümleyici ve Sistem Programcısı pozisyonuna başvuracak adaylar için Java programlama dili ile diğer programlama dillerinden bir adedi
güncel olmak üzere en az 2 (iki) programlama dilini bildiğini belgeleyen transkript veya varsa bu alanda alınmış MEB ya da Üniversite onaylı sertifika,
9) Erkek adayların e-Devlet üzerinden alacakları doğrulama kodlu askerlik durum belgesi,
10) Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir.),
11) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair sağlık raporu. (Aile hekimi, sağlık ocağı, özel hastaneden alınan raporlar
geçerli olacaktır.)

Ç. BAŞVURU ŞEKLİ YERİ VE ZAMANI  

1)  Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. Başvuru formu https://www.uak.gov.tr/ Başvurular, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı –
Personel Birimi (Üniversiteler Mahallesi 1600. Cadde No: 10 06800 Bilkent/ANKARA) adresine şahsen yapılmalıdır. Posta, faks veya internet kanalıyla
yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
2) Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapıldığı takdirde başvurular geçersiz sayılacaktır.
3) Başvuru formunu hatalı dolduranların, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

D. SONUÇ  

1)  2022 KPSS P3 Sözleşmeli Personel Alımı Sistem Programcısı, Çözümleyici ve Programcı pozisyonları için KPSS (B) grubu puanı esas alınmak kaydıyla, başarı sırasına göre alım yapılacak
her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun 10 (on) katına kadar belirlenen adaylara Başkanlığımız tarafından yazılı ve/veya sözlü
sınav yapılacaktır. Sonuncu aday ile aynı puana sahip olan adaylar da yazılı ve/veya sözlü sınava çağırılacaktır.
2) Sistem Programcısı, Çözümleyici, Programcı pozisyonlarında yazılı ve/veya sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar web sayfamızda
yayımlandıktan sonra yapılacak olan yazılı ve/veya sözlü sınav tarihleri, sınav şekli, sınav kriterleri ve sınav yeri; daha sonraki bir tarihte web sayfamızda
duyurulacaktır.
3) Büro Personeli ve Destek Personeli pozisyonları için KPSS başarı sırasına göre yerleştirme yapılacak olup her pozisyonun 4 (dört) katı kadar
yedek aday belirlenecektir.
4) Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ve işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgilerini web sayfamızdan
takip edebileceklerdir.
5) Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Personel Birimi’ne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar
atama hakkını kaybeder. (İstenilen belgeler ve gerekli bilgiler ayrıca duyurularda yayımlanacaktır.)
6) 2022 KPSS P3 Sözleşmeli Personel Alımı Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan puan üstünlüğüne
göre yerleştirme yapılacaktır.
7) 2022 KPSS P3 Sözleşmeli Personel Alımı Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
8) Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak Üniversitelerarası Kurul
Başkanlığı Personel Birimi’ne yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacaktır. Karar sonucu adaya yazılı olarak
bildirilecektir. Sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak ulaşmayan veya T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres
bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri ile e-posta ve belgegeçer (faks) ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
9) Yerleşmeye hak kazanan adaylarla, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereği sonuçlarının olumlu olması kaydıyla,
hizmet sözleşmesi imzalanacaktır.
2022 KPSS P3 Sözleşmeli Personel Alımı Detaylı Bilgi İçin:
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı
Personel Birimi
Telefon : 0312 291 82 45
Telefon : 0312 291 82 47
E-posta : [email protected]
Adres : Üniversiteler Mahallesi 1600. Cadde No: 10 06800 Bilkent/ANKARA (Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu
yerleşkesi içerisindedir.) 14718/1-1   

İlan metni için tıklayınız.

Reklam

Başvuru formu için tıkl​ayınız​.​​ 

Advertisement. Scroll to continue reading.

2022 KPSS P3 Sözleşmeli Personel Alımı

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*