Reklam

2022 KPSS OGM 249 Orman Mühendisi Alımı

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 249 adet mühendis (orman mühendisi) alımı yapılacaktır.

Reklam

2022 KPSS OGM 249 Orman Mühendisi Alımı Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatına 249 Mühendis Alımı Yapacağını Duyurdu. Adaylar 15/01/2023 – 25/01/2023 tarihleri arasında

2022 KPSS OGM 249 Orman Mühendisi Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

2022 KPSS OGM 249 Orman Mühendisi Alımı

2022 KPSS OGM 249 Orman Mühendisi Alımı

2022 YILI SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS (ORMAN MÜHENDİSİ) ALIM İLANI
Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.
Maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav
Şartı” başlıklı Ek 2 nci maddesine 10/1/2019 tarihli ve 579 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile
eklenen hüküm çerçevesinde EK-1 de yer alan iller için sözlü ve uygulamalı sınavla sözleşmeli
personel pozisyonunda 249 adet mühendis (orman mühendisi) alımı yapılacaktır.
Adaylara yapılacak tüm tebligat/duyurular (Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan ve bu
suretle işlemleri sonlandırılan adayların bilgilendirilmesi dahil) Orman Genel Müdürlüğünün
www.ogm.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

1. ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel ve özel
şartlara sahip olmak. b) 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2022-KPSSP3)
en az 70 puan almış olmak. c) Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Orman
Mühendisliği bölümünden mezun olmak.
ç) Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir
ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan
adaylardan istenecektir.)
d) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel
statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1’de yer alan sözleşmeli
personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun 4
üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin
üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde
bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına
girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.
e) Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların
tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve
belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz
ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların
“Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal
işlem yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile
birlikte tazmin edilecektir.

2. BAŞVURU YERİ VE TARİHLERİ 

Adaylar 15/01/2023 – 25/01/2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Orman Genel
Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden e-devlet şifreleri ile başvuru
yapacaklardır. Başvuru işlemleri 25/01/2023 gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre
kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul
edilmeyecektir. Adayların başvuru işleminden önce e-devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.
Adayların KPSS puanı, mezuniyeti, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet
üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru
aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise
başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları
gerekmektedir.
Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun
olarak yapılmasından başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen
adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

3. SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVA ALINACAK ADAY SAYISI, YERİ VE TARİHİ
2022 yılı KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak yapılacak sıralama sonucu,
belirlenen pozisyon sayısının (249) 4 katına kadar aday ve son adayla eşit puana sahip adayların
olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak
kazanacaktır.
Sözlü ve uygulamalı sınava katılmaya hak kazanan adayların sınavları Ankara ilinde yer
alan Orman Genel Müdürlüğü Beştepe Mah. Söğütözü Cad. No: 8/1 06560
Yenimahalle/ANKARA adresinde yapılacak olup adayların isimleri, sınava katılacakları tarih ve
saati Genel Müdürlüğümüz internet adresinde (www.ogm.gov.tr) duyurulacaktır. Sözlü ve
uygulamalı sınavların ilk başlangıç tarihi 13/02/2023 olarak öngörülmektedir, ayrıca ilgililere
tebligat yapılmayacak olup adayların Genel Müdürlüğümüz internet adresini (www.ogm.gov.tr)
takip etmeleri önemle rica olunur.
Adayların sınava gelirken yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı,
sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları zorunludur.

Reklam

4. SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV KONULARI VE PUANI
Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıda belirtilen sözlü ve
uygulama sınav konularından sınava tabi tutulacaktır.
1- Sözlü sınav konuları;
a) Genel kültürü, 10 puan
2- Uygulamalı sınav konuları;
a) Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar, 25 puan
b) Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar, ormanların yasadışı
faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar, orman sağlığını tehdit eden zararlı
organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemlerine ilişkin
uygulamalar, 20 puan
c) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar, 20 puan
ç) Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu
elde etmeye yönelik boylama (TS 1350 ve TS 2378) ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar,
25 puan
Sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve
üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü
ve uygulamalı sınav puanı tespit edilir. Sözlü ve uygulamalı sınavda yüz üzerinden toplam en az
70 puan alanlar başarılı sayılır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

5. ASİL VE YEDEK NİHAİ BAŞARI LİSTESİ
Adayların, 2022-KPSSP3 puanı ile sözlü ve uygulamalı sınavda aldıkları puanların
aritmetik ortalaması alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, başarı sırası
belirlenecektir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik
tanınır. Ayrıca başarılı olanlar arasından sınav ilanında belirtilen pozisyon sayısı kadar yedek liste
belirlenir. Sözlü ve uygulamalı sınav sonuçlarına ilişkin ilan Genel Müdürlüğümüz internet
adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır.

6. YERLEŞTİRME İŞLEMİ
Yapılacak sözlü ve uygulamalı sınav neticesinde asil olarak başarılı kabul edilen adaylar
Ek-1’de yer alan iller arasından tercihte bulunmak suretiyle tercihleri ve başarı puanları
doğrultusunda yerleştirilecektir.
Tercih işlemlerine ilişkin hususlar ile EK-1 de yer alan illere yerleştirmesi yapılarak
sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların işe başlamaları için gerekli belgeleri, bu belgelerin
teslim edileceği yer ve zaman, Genel Müdürlüğümüz internet adresinden (www.ogm.gov.tr)
duyurulacak olup ayrıca ilgililere tebligat yapılmayacaktır. Genel Müdürlüğümüz internet
adresinde yayımlanacak olan duyuruda belirtilecek süre içerisinde istenilen belgeleri teslim
etmeyen veya müracaat etmeyen adaylar hakkını kaybetmiş sayılır.
Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine
aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını
kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
Bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama işlemleri iptal edilir ve İdare
tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir,
sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir.
Yerleştirme işlemine ilişkin sonuçlar, evrakların kontrolü sonucunda adayların başvuru
şartlarını sağlama durumlarına göre kesinlik arz edeceğinden, yerleştirme işlemleri adaylar için
tek başına bir hak doğurmamaktadır.
Asil olarak başarılı olanlardan;
• Belirtilen tarihler arasında evraklarını teslim etmeyen,
• Sözleşme imzalamaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde müracaat etmeyen,
• İlanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilen,
• Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması tahkikatı olumsuz sonuçlanan,
Adayların yerine, yedek olarak belirlenen listede yer alan adaylardan tercih alınmak
suretiyle yerleştirmeleri yapılacak olup yedeklerin yerleştirilmesine ilişkin ilan Genel
Müdürlüğümüz internet adresinden (www.ogm.gov.tr) duyurulacaktır. Ayrıca ilgililere tebligat
yapılmayacaktır. Yedek listenin geçerlilik süresi yeni sınav yapılmaması halinde altı ay olup
başvurusu kabul edilen ve yerleştirmesi yapılmak suretiyle Hizmet Sözleşmesi imzalayan ve
görevine başlayan personelin pozisyonunun sonradan herhangi bir sebepten dolayı boşalması
durumunda bu pozisyona yerleştir me yapılamayacaktır.
Orman Genel Müdürlüğü gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya
değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Reklam

Başvuru Kılavuzu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.   

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*