Reklam

2022 KPSS Kayseri Üniversitesi Personel Alımı

2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 7 sözleşmeli personel alınacaktır

Reklam

2022 KPSS Kayseri Üniversitesi Personel Alımı Büro Personeli Destek Personeli
(Temizlik Hizmetleri) ve Kasap Bulaşıkçı Alımı Yapılacağı Duyuruldu.

2022 KPSS Kayseri Üniversitesi Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir?

 

 2022 KPSS Kayseri Üniversitesi Personel Alımı

NİTELİK KODU*
4062- -İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak.
2001- -Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.
2051- -Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanı ve Dallarından mezun olmak.
ÖZEL KOŞUL KODU**
5001- -Son 5 yıl içerisinde YÖKDİL/ÜDS/YDS/KPDS’den (İngilizceden) en az 85 puan
almış olmak.
5002- -İnşaat alanında en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. Tecrübe bilgisini,
barkotlu SGK hizmet dökümü ve çalıştığı kurumdan alınacak görev / pozisyon bilgisini içerir
onaylı belge ile ibraz etmek.
5003- -MEB onaylı veya Yükseköğretim Kurumları Sürekli Eğitim Merkezleri tarafından
verilen Hijyen Sertifikasına sahip olmak.
5004- -Kasap olarak en az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak. Tecrübe bilgisini,
barkotlu SGK hizmet dökümü ve çalıştığı kurumdan alınacak görev / pozisyon bilgisini içerir
onaylı belge ile ibraz etmek.

ÖNEMLİ NOT: Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen
hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme
yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar
herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak. (Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek
sınıfa geçirilmiş olmak.)
3- Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
4- KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
5- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, ilanın ilk
başvuru tarihi itibariyle aranan nitelik ve özel koşulları taşımak ve belgelendirmek.
6- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
7- “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci
maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı
hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi
içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe
kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam
edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları
yapılmayacaktır.
8- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan
Güvenlik Soruşturması/Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.
9- Her aday ilan edilen bir kadroya başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla kadroya başvuruda
bulunan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
10- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan özel nitelikler, özel koşullar ile Genel ve Özel
Şart olarak belirtilen şartları birlikte taşıyor olmak.
11- Adayların yirmi dört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekânlarda çalışmasına
engel durumu bulunmamak.
12- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe alınması
açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe
alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde
hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
13- Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg
formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
14- Tüm pozisyonlar ilave şart; Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış
olmak.
15- -Lisans mezunları için; 2022 yılı KPSSP3’ den en az 60 puan almış olmak.
Ortaöğretim Mezunları için; 2022 yılı KPSSP94’ den en az 60 puan almış olmak.
ÖNEMLİ NOT: Atanmaya hak kazanan adaylar; İhtiyaç dahilinde Üniversitemizin
merkez kampüsünde ve Üniversitemize bağlı (ilçelerde bulunan) kampüslerde
görevlendirileceklerdir. Adaylar bu koşulları kabul etmiş sayılacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 

1. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Kayseri Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe
Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet
adresi üzerinden 15/12/2022 – 29/12/2022 tarihleri arasında alınacaktır.
2. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
3. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet
üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı temin edileceğinden adaylardan
başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata
mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri
yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca
yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel
bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini
pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.
4. Adayların aranan nitelikler kısmında istenilen Sertifikaları “Diğer Belgeleriniz” sekmesi
altında bulunan “belgeler” alanındaki ilgili alana pdf formatında mutlaka yüklemeleri
gerekmektedir.
5. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer
Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan
“Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
6. 1002 ve 1004 nolu kadro pozisyonu için, Detaylı Hizmet Dökümü (e-Devletten SGK
tescil ve hizmet dökümü/barkotlu belge oluştur seçeneği kullanılmalıdır) belgesini “Diğer
Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan ilgili alana pdf formatında mutlaka yüklemeleri
gerekmektedir. SGK dökümünde meslek kodu yazmıyorsa ilave olarak SGK dökümünü
destekleyen belge eklemeleri zorunlu olup, bu belgeyi “Diğer Belgeleriniz” sekmesi
altında bulunan ilgili alana pdf formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
7. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla
gerçekleştirilmiştir…”ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye
alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını
kontrol etmelidirler.
8. Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine
aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm
haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem
başlatılacaktır.

Reklam

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI 

1- Üniversitemiz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı
ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda
belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.
2- Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, Lisans mezunları
için; 2022 KPSSP3, Ortaöğretim mezunları için; 2022 KPSSP94 (B) grubunun ilgili puan
türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak
suretiyle ilan edilen unvanların nitelik kodlu pozisyon adedi kadar asıl ve asıl aday
sayısının 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
3- Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile asıl adayların işe başlamaları için
gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Kayseri Üniversitesi resmi
internet sayfasında www.kayseri.edu.tr yayımlanacak olup, sonuç ilanları tebliğ
mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

4- Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak
başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek
adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde
mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya
öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı
üzerinden ulaşabilecektir.
5- KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek
başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlar ile aranan niteliklere
sahip olmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış,
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden
değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
6- Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz,
sözleşme yapılmış olsa dahi feshedilir. İdare tarafından kendilerine herhangi bir bedel
ödenmiş ise bu bedel yasal faiziyle birlikte tazmin edilecek ve ilgililer hakkında gerekli
yasal işlemler başlatılacaktır.
7- Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet
sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların
sözleşmeleri bir (1) ay içerisinde feshedilecektir.
8- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
NOT: Gerekli görülmesi halinde ilanın her safhasında Rektörlüğümüzce ilanda değişiklik ve
ilan iptali yapılabilir.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

İLETİŞİM:
Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak Personel Daire Başkanlığına aşağıdaki iletişim
bilgilerinden ulaşılabilir. Telefon: 0352 432 38 38 Dâhili: 10605, 10613, e-Posta:
[email protected] 

2022 KPSS Kayseri Üniversitesi Personel Alımı

Reklam

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.    

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*