Reklam

2022 KPSS İzzet Baysal Üniversitesi Personel Alımı

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANI YAYINLANDI.

Reklam

 İzzet Baysal Üniversitesi Personel Alımı Faklı Meslek Dallarında  5 (beş) adet sözleşmeli personel alınacaktır.  Son Başvuru Tarihi : 13.01.2023

 2022 KPSS İzzet Baysal Üniversitesi Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

2022 KPSS İzzet Baysal Üniversitesi Personel Alımı

 

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ 

1- Başvurular, Adaylar tarafından ilanın resmî gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati
bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru şeklinde yapılacaktır.
2- Başvurular Şahsen yapılacağından başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacak olup, eksik belge ile başvuru
yapılmamalıdır. İlan şartlarına uygun olmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. İlanda belirtilen süreler içinde
yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
3- 4-B Sözleşmeli Personel Başvuru Formu Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi http://www.ibu.edu.tr web
adresinden temin edilecektir.
4- Posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 

1- Öğrenim belgesi fotokopisi,
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi,
3- KPSS Sonuç Belgesi Fotokopisi,
4- 1 adet fotoğraf,
5- Başvurulan unvanda eğitim belgesi, sertifika ve sağlık raporu vb. istenmiş ise fotokopisi.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR 

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak ve göreve
başlamasına engel hali bulunmamak,
2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü maddesindeki hükümler saklı kalmak kaydı ile görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.
3) 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP3
puanına, Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSSP93 puanına ve Ortaöğretim mezunları için 2022
KPSS (B) grubu KPSSP94 puanına sahip olmak, aranan KPSS puan türlerinden 55 ve üzeri puan almış olmak.
4) Başvurulacak unvanın aranan nitelikler ile Genel ve Özel Şart olarak belirtilen şartları birlikte taşıyor olmak,
5) İlan Tarihi itibariyle ilanda belirtilen Sertifika ve Belgelere sahip olmak,
6) Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,
7) Erkek adaylar için Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş
ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş olmak,
8) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
9) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
10) “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b)
fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde,
fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında
yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu olmamak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR 

1) Görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak (Atama halinde Sağlık Kurulu Raporu ile belgelendirmek
gerekir.
2) İdarenin ihtiyaç duyması durumunda vardiya sistemi uygulanır. Hizmetin gereği olarak yoğun mesaiye, akşam
saatlerinde ve hafta sonu çalışmaya elverişli olmalıdır.
3) Rektörlük tarafından ihtiyaca binaen Üniversiteye bağlı il merkezi ve ilçelerdeki birimlerde İdari ve Mali İşler
Daire Başkanlığına bağlı olarak görevlendirme yapılır.

Reklam

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI 

1) Başvurulan pozisyonlardan Destek Personeli unvanı için değerlendirme 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas
alınarak başvuru bitiş tarihinden itibaren Komisyon tarafından değerlendirildikten sonra sonuçlar en geç 10 (on)
iş günü içinde http://www.ibu.edu.tr web adresinden sözleşme yapmaya hak kazananların isimleri ile işe
başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman ilan edilecektir.
2) Her kadro için 10 (on) yedek aday belirlenecek olup, asil adaylardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan
şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine atanmaya hak kazanan yedekler sırası ile aynı web adresinden ilan
edilecektir.
3) Başvurulan pozisyonlardan Sınava tabi olan “Çözümleyici, Sistem Programcısı” ve “Programcı” unvanları için
istenilen şartları taşıyanların 2022 KPSS P3 Puan sırası esas alınarak başvuru bitiş tarihinden itibaren Komisyon
tarafından değerlendirildikten sonra her unvan için 10 (on) katı aday (son sıradaki aday ile aynı puanı alanlar da
dâhil) yazılı ve/veya sözlü sınava katılacakların listesi http://www.ibu.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.
4) Sözleşme yapmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde
istenilen belgeleri tamamlayarak, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya
posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Bu süre
içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar, haklarını kaybederler.
5) Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar için yapılacak olan güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması
sonucunun olumlu olması halinde kendileriyle sözleşme yapılacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ 

“Çözümleyici, Sistem Programcısı” ve “Programcı” Unvanları için Sınav konuları uzmanlık konularına uygun
olarak başvurduğu pozisyonun gerektirdiği özel şartlarında belirtilen tüm konuları ve hususları kapsayacaktır.
Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav tarihi ve yeri başvuru bitiş tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içinde
http://www.ibu.edu.tr web adresinden ilan edilecektir. Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınava ilişkin gerekli görülen
bilgiler ve sınavlara ilişkin sonuçlar http://www.ibu.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ
mahiyetinde sayılacaktır.

SINAVA ESAS KADROLARA YERLEŞECEK ADAYLARIN DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN İLANI 

“Çözümleyici, Sistem Programcısı” ve “Programcı” Unvanları için Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav sonucunda
100 tam puan üzerinden her bir sınav için 50 puan ve üzeri alanlar başarılı sayılacaktır. Yazılı sınavdan 50 ve üzeri
puan alanlar sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanacaktır. Atanmaya hak kazananların sıralaması yazılı ve
sözlü/uygulamalı sınav başarı sıralamasına göre gerçekleştirilecek olup; kontenjan sayısının 10 (on) katına kadar
yedek belirlenecektir. Asil kazananların atanmak üzere başvuru yapmadığı veya aranan şartları taşımadığı tespit
edilmesi halinde, ilan edilen yedek kazananlar sırasıyla çağırılacaktır. Ataması yapılacak adayların isimleri, işe
başlamaları için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgiler http://www.ibu.edu.tr adresinde
yayınlanacak olup; İlgililere yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

DİĞER HUSUSLAR 

1) İlanda bulunmayan durumlar için genel mevzuat hükümleri geçerlidir,
2) Adaylar sadece tek bir unvan için unvan kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvan kodlu
unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
3) Adayların KPSS puanlarının eşit olması halinde sırasıyla diploma notu yüksek olan, mezuniyet tarihi önce olan
ve bunların da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan tercih edilecektir.
4) Sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isimleri, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri
ile ilgili bilgilerin http://www. ibu.edu.tr web adresinden takip edilmesi gerekmektedir,
5) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz
etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, haklarında yasal işlem
yapılacaktır,
6) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 inci maddesinin (c) bendi kapsamında başvuracak
adayların (“Çözümleyici, Sistem Programcısı” ve “Programcı” unvanlarına başvuracak adaylar) 2022 KPSSP3
puan sırasına konulmak kaydıyla ilan edilen her bir unvan için 10 (on) katı adayın yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav
başarı sıralaması esas alınacaktır.
7) Adaylar Kurumumuz ilanına başvuruda bulunarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK)
kapsamında; Kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasına muvafakat vermiş sayılırlar.
8) “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar
hakkında güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılacak olup güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması
sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir.
9) Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli
olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan
niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak
feshedilebilir.
10) Üniversitenin Bolu ili dışında teşkilatı bulunmadığından Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma ve il dışına naklen tayini mümkün değildir.
11) Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir barkodlu SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi
veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi ıslak imzalı olarak eklenecektir.
SGK Hizmet Dökümünde e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet Dökümünde yer
alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması gerekir.
12) Öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar
“MEB’den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak” niteliğine sahip olarak değerlendirilecektir.
13) Adaylarla atanmaya hak kazanmaları halinde hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları
yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
14) Başvuran adaylar Üniversitenin tüm yerleşkelerinde ihtiyaç bulunan birimlerinde ve ilçelerinde
görevlendirilecektir.
15) Gerekli görülmesi halinde ilanın her safhasında Rektörlüğümüzce ilanda değişiklik ve ilan iptali yapılabilir.
16) Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Reklam
  • Son Başvuru Tarihi : 13.01.2023

Sözleşmeli Personel Alım İlanı için Tıklayınız.

Sözleşmeli Personel Başvuru Formu için Tıklayınız. 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*