Reklam

2022 KPSS Güvenlik Görevlisi Alımı

Kayseri Üniversitesine 5 Güvenlik Görevlisi sözleşmeli personel alınacaktır. Detaylar İlgili İlan Yazımızda.

Reklam

2022 KPSS Güvenlik Görevlisi Alımı Kayseri Üniversitesine Koruma ve Güvenlik
Görevlisi (Erkek / Bayan) Alımı Yapılacağı Açıklandı. Başvurular 01/12/2022 – 15/12/2022 tarihleri arasında alınacaktır.

 

Reklam

2022 KPSS Güvenlik Görevlisi Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

2022 KPSS Güvenlik Görevlisi Alımı

NİTELİK KODU*
2022 KPSS Güvenlik Görevlisi Personeli Alımı 3389- -Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve
Asayişin Sağlanması önlisans programlarının birinden mezun olmak.
2001- -Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

ÖZEL KOŞUL KODU**
2022 KPSS Güvenlik Görevlisi Personeli Alımı 5001- -Erkek adaylarda 170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2
rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması. (Örneğin;170 cm boyunda
olan bir adayın kilosunun 70+15=85’ten fazla, 70-13=57’ten az olmaması gerekmekte olup,
bu durumun başvuru süresi içerisinde Resmi Sağlık kuruluşlarından alınacak rapor ile
belgelendirilmesi gerekmektedir)
5002- -Kadın adaylarda 160 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2
rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 den az olmaması. (Örneğin;160 cm boyunda
olan bir adayın kilosunun 60+15=75’ten fazla, 60-13=47’ten az olmaması gerekmekte olup,
bu durumun başvuru süresi içerisinde Resmi Sağlık kuruluşlarından alınacak rapor ile
belgelendirilmesi gerekmektedir)
5003- -Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak en az bir yıl çalışmış olmak. (Koruma ve
Güvenlik Görevlisi olarak çalıştığını SGK dökümü ile belgelendirmek gerekir)
5004- -Son başvuru tarihi itibariyle silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartının
geçerlilik süresinin dolmasına en az 1 yıl kalmış olmak.
5005- -2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 60 puan almış olmak.
5006- –2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 60 puan almış olmak. 

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:
1- 2022 KPSS Güvenlik Görevlisi Personeli Alımı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak. (Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek
sınıfa geçirilmiş olmak.)
Sayfa 2 / 4
3- Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
4- KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
5- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, ilanın ilk
başvuru tarihi itibariyle aranan nitelik ve özel koşulları taşımak ve belgelendirmek.
6- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
7- “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci
maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı
hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi
içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe
kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam
edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları
yapılmayacaktır.
8- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan
Güvenlik Soruşturması/Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.
9- Her aday ilan edilen bir kadroya başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla kadroya başvuruda
bulunan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
10- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan özel nitelikler, özel koşullar ile Genel ve Özel
Şart olarak belirtilen şartları birlikte taşıyor olmak.
11- Adayların yirmi dört saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve iç/dış mekânlarda çalışmasına
engel durumu bulunmamak.
12- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe alınması
açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe
alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde
hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
13- Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg
formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
14- Tüm pozisyonlar ilave şart; Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış
olmak.
15- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları için genel şartlara ilave olarak;
a. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde yer alan
şartları taşımak,
b. Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,
c. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel
engeli, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engelleri ile vücutta görünecek şekilde dövmesi
bulunmamak.
ÖNEMLİ NOT: Atanmaya hak kazanan adaylar; İhtiyaç dahilinde Üniversitemizin
merkez kampüsünde ve Üniversitemize bağlı (ilçelerde bulunan) kampüslerde
görevlendirileceklerdir. Adaylar bu koşulları kabul etmiş sayılacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ  

1. 2022 KPSS Güvenlik Görevlisi Personeli Alımı Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Kayseri Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe
Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet
adresi üzerinden 01/12/2022 – 15/12/2022 tarihleri arasında alınacaktır.
2. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
3. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet
üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı temin edileceğinden adaylardan
başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata
mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri
Sayfa 3 / 4
yaptırmaları gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca
yayımlanacaktır. Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel
bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini
pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.
4. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer
Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan
“Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
5. 1002 nolu ilanda istenilen Detaylı Hizmet Dökümü (e-Devletten SGK tescil ve hizmet
dökümü/barkotlu belge oluştur seçeneği kullanılmalıdır) belgesini “Diğer Belgeleriniz”
sekmesi altında bulunan ilgili alana pdf formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
6. Ayrıca Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına müracaat eden adayların; her iki
yüzü de görünecek şekilde özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını ve Genel Şartlar
Bölümünün (e) maddesinde belirtilen boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık
kuruluşundan alacakları belgeyi “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan belgeler
bölümündeki ilgili alana pdf formatında mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
7. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla
gerçekleştirilmiştir…”ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye
alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını
kontrol etmelidirler.
8. Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun
olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden,
başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir
hak talebinde bulunamayacaktır.
9. Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine
aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm
haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem
başlatılacaktır.

Reklam

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI:
1- Üniversitemiz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı
ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda
belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.
2- Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, Önlisans
mezunları için; 2022 KPSSP93, Ortaöğretim mezunları için; 2022 KPSSP94 (B) grubunun
ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas
alınmak suretiyle ilan edilen unvanların nitelik kodlu pozisyon adedi kadar asıl ve asıl
aday sayısının 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
3- Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile asıl adayların işe başlamaları için
gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Kayseri Üniversitesi resmi
internet sayfasında www.kayseri.edu.tr yayımlanacak olup, sonuç ilanları tebliğ
mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4- Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak
başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek
adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde
mezuniyet tarihi önce olana, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya
öncelik tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı
üzerinden ulaşabilecektir.
5- KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek
başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlar ile aranan niteliklere
sahip olmayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış,
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden
değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
6- Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz,
sözleşme yapılmış olsa dahi feshedilir. İdare tarafından kendilerine herhangi bir bedel
ödenmiş ise bu bedel yasal faiziyle birlikte tazmin edilecek ve ilgililer hakkında gerekli
yasal işlemler başlatılacaktır.
7- Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet
sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların
sözleşmeleri bir (1) ay içerisinde feshedilecektir.
8- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
NOT: Gerekli görülmesi halinde ilanın her safhasında Rektörlüğümüzce ilanda değişiklik ve
ilan iptali yapılabilir.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

İLETİŞİM:
2022 KPSS Güvenlik Görevlisi Personeli Alımı Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak Personel Daire Başkanlığına aşağıdaki iletişim
bilgilerinden ulaşılabilir. Telefon: 0352 432 38 38 Dâhili: 10605, 10613, e-Posta:
[email protected]  

Advertisement. Scroll to continue reading.

2022 KPSS Güvenlik Görevlisi Alımı

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.   

Reklam

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*