Reklam

2021 2022 KPSS TÜİK Uzman Yardımcısı Alımı

Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere sınavla, merkez teşkilatına 10 adet ( On ) Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Reklam

2021 2022 KPSS TÜİK Uzman Yardımcısı Alımı ,Türkiye İstatistik Kurumu 10 adet Uzman Yardımcısı  Alımı Yapılacağı Açıklandı. Adaylar başvurularını, 12/12/2022 (09:00) – 23/12/2022 (18:00) tarihleri arasında

2021 2022 KPSS TÜİK Uzman Yardımcısı Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

2021 2022 KPSS TÜİK Uzman Yardımcısı Alımı

I-GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI:
Adaylar başvurularını, 12/12/2022 (09:00) – 23/12/2022 (18:00) tarihleri arasında e-Devlet
üzerinden Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya
Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresinden elektronik
ortamda yapacaklardır.
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adayların
son başvuru tarihi (23/12/2022) itibarıyla aşağıdaki genel ve özel şartları taşımaları gerekir.
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını
doldurmamış olmak (01/01/1987 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),
c) Üniversitelerin en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Fakültelerin; İstatistik, İktisat, Matematik,
Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği ve Elektrik-Elektronik
Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş
yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birisinden mezun olmak,
ç) ÖSYM tarafından 2021 veya 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına
(KPSS) katılmış ve TABLO ’da belirtilen puan türlerinin herhangi birinden en az 80 puana
sahip olmak (Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden
yapabilecekleri için sahip oldukları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine
olacaktır),
d) İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Rusça, Çince ve Arapça dillerinden birinden
Yabancı Dil Sınavından (YDS) 70 ve üzerinde puan almış olmak ya da buna denk kabul edilen
ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak.
e) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.

II-GİRİŞ SINAV BAŞVURUSU 

a) 2021 2022 KPSS TÜİK Uzman Yardımcısı Alımı  Başvurular, 12/12/2022 (09:00) – 23/12/2022 (18:00) tarihleri arasında e-Devlet üzerinden
“Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer
Kapısı” (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresinden elektronik ortamda
yapacaklardır.
Süresi içerisinde yapılmayan ve nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları ile şahsen,
kargo veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Elektronik ortamda
meydana gelebilecek veya oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle, başvuruların son güne
bırakılmaması gerekmektedir.
b) Adaylar ancak bir puan türünü kullanmak suretiyle TABLO’da yer alan öğrenim
durumlarına uyan sadece bir bölüm için başvuruda bulunabilecektir. Birden fazla tercihte
bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacak, bu durumda olan adaylar herhangi bir hak
talebinde bulunamayacaktır.
c) Giriş sınavına başvuracak adayların diploma veya mezuniyet belgesi (Bu bilgi e-Devlet
üzerinden otomatik olarak gelmektedir.) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim
kurumlarından mezun olup, ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denklik belgesi olan
adayların, diploma veya mezuniyet belgesi ile birlikte denklik belgesini de sisteme yüklemeleri
gerekmektedir.
ç) Giriş sınavına başvuracak adayların KPSS sonuç belgesi (Bu bilgi e-Devlet üzerinden
otomatik olarak gelmektedir.)
d) Giriş sınavına başvuracak adayların YDS sonuç belgesi (Bu bilgi e-Devlet üzerinden
otomatik olarak gelmektedir.) veya buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği
bulunup geçerlilik süresi dolmamış belge (Onaylı belgenin sisteme yüklenmesi gerekmektedir.)
e) Erkek adayların askerlik durum belgesi (Bu bilgi e-Devlet üzerinden otomatik olarak
gelmektedir.)
f) e-Devlet Kapısı üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen
hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin
tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
g) e-Devlet Kapısı üzerinden başvuru tarihleri içerisinde yapılan başvuru sırasında;
“Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan “Başvuru Henüz
Tamamlanmadı” sürecindeki başvurular “Güncelle” butonu ile güncellenebilecektir.
ğ) Başvuru tarihleri içerisinde başvurusunu tamamlayan ancak başvurusunu tekrar güncellemek
isteyen adaylar; “Başvurularınız” ekranındaki “Başvuru Durumu” sütununda yer alan “Başvuru
Alındı” sürecindeki başvurusunu, öncelikle “İşlem” sütununda yer alan “İptal Et” butonuna
basarak “Başvurumu İptal Et” butonu ile mevcut başvurusunu iptal edecektir. İptal işlemi
gerçekleştirildikten sonra “Başvuru Durumu” sütununda “Başvuru İptal Edildi” ibaresi yer
aldığında, ekranın sağ üst köşesinde bulunan “Yeni Başvuru” butonuyla tekrar başvuru
yapılabilecektir.
h) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, aday
sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
ı) Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun
kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
i) Başkanlık, sisteme yüklenen belgelerin asıllarını, başvuru ve sınavın her aşamasında
adaylardan isteyebilir.

III- SINAVA KATILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ
2021 2022 KPSS TÜİK Uzman Yardımcısı Alımı Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar TABLO’da yer alan her bölüm için ayrı ayrı
belirlenecektir.
Her bölüm için ayrı ayrı belirlenmek üzere; TABLO’da belirtilen kontenjan sayısının 4
(Dört) katına kadar aday giriş sınavına katılmaya hak kazanır. TABLO’da belirlenen her
bölüm için kontenjan sayısının 4 (Dört) katından fazla başvuru olması halinde sınava
katılmaya hak kazanan aday, giriş sınavına başvurduğu KPSS puanına göre sıralama yapılmak
suretiyle belirlenecektir. En yüksek puanlı adaydan başlamak üzere KPSS puanına göre
yapılacak sıralamaya göre kontenjan sayısının en fazla 4 (Dört) katı kadar aday o bölüm için
yapılacak giriş sınavına katılmaya hak kazanır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da
giriş sınavına çağırılacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

IV- SINAV ŞEKLİ VE KONULARI 

Advertisement. Scroll to continue reading.

2021 2022 KPSS TÜİK Uzman Yardımcısı Alımı Giriş sınavı sözlü şeklinde ve tek aşamalı olarak yapılacaktır.
Sözlü giriş sınavı, adayların; mezun olduğu bölüm ile ilgili konulardaki bilgilerinin,
kavrayışlarının, kendilerini ifade etme yeteneği, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin
Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcılığına uygunluğunun değerlendirildiği bir sınav
olacaktır.
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi. (50 puan)
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü. (10 puan)
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu. (10 puan)
ç) Özgüveni ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı. (10 puan)
d) Genel yetenek ve genel kültürü. (10 puan)
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı. (10 puan)
Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

Reklam
Reklam

V- SINAV TARİHİ VE YERİ 

2021 2022 KPSS TÜİK Uzman Yardımcısı Alımı Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi, sözlü sınavın yeri ve tarihi Kurumumuz
internet sitesi (https://www.tuik.gov.tr/ ) adresinden ilan edilecek olup, adaylar sınava ilişkin bilgilere
Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) Platformundan
Sınavlarım/Mülakatlarım menüsünden de ulaşabileceklerdir.
Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınava katılma hakkını elde
edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

VI-SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI 

Sözlü giriş sınavında başarılı sayılabilmek için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak
gerekir.
Sözlü sınav puanı esas alınarak, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle nihai başarı puanı
tespit edilir. İlan edilen kadro sayısı kadar aday başarı sırasına göre asıl liste oluşturulur.
Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından fazla ise, en yüksek puan alan
adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, belirtilen kadro sayısı kadar aday giriş sınavını
başarmış kabul edilecektir. Sınav Komisyonu, yapılan sınavda başarılı olmak şartıyla giriş
sınavı duyurusunda belirtilen TÜİK Uzman Yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek
üzere puan sırasına göre yedek aday belirleyecektir. Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan
almış olmak, bu sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez. Sınavda başarılı
olanların sayısı ilan edilen kadro sayısından daha az ise, sadece başarılı olanlar sınavı kazanmış
kabul edilir.
Nihai başarı listesi http://www.tuik.gov.tr adresinde ilan edilecek olup, adaylar sonuçlarını
Kariyer Kapısı Platformunda da görüntüleyebileceklerdir. Sözlü sınavı kazanan (asıl ve yedek)
adayların adreslerine ayrıca posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. Kurum internet sayfasında
atamasının yapılacağı ilan edilen adayların, atama işlemlerinin yapılması için 15 gün içerisinde
Personel Daire Başkanlığına müracaat etmeleri gerekir. İnternet sayfasında ilan edilen süre
içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.
Müracaat etmeyen asıl adayların yerine, yedek aday listesinden en yüksek puan alandan
başlamak üzere atama yapılır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

VII-ATAMA VE DİĞER HUSUSLAR
a) Giriş sınavını kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav
sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.
Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri
uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
b) Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmaz.
c) Atamaları yapılanlardan yasal süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir.
ç) Bir bölüm için belirlenen kontenjanın herhangi bir nedenle boş kalması halinde, diğer
bölümlerin yedekleri arasından giriş sınavı puanı dikkate alınmak suretiyle boş kalan
kontenjanlara yukarıdaki usul ve esaslara göre atama yapılabilir.
d) Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik
belgesini ( T.C. kimlik numarası olan kimlik kartı veya pasaport) yanlarında bulunduracaktır.
e) Atamaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Kanunu ve ilgili Kanuna dayanılarak çıkarılan Güvenlik Soruşturması Arşiv
Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması
yapılacaktır. (Söz konusu güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması
halinde ilgililerin ataması yapılacaktır.)
İletişim Bilgileri:
Adres:
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
Devlet Mah. Necatibey Cad. No:114 06420 Çankaya / ANKARA
Personel Daire Başkanlığı,
İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı,
Kadro ve Atamalar Müdürlüğü 7. Kat Oda No:719
Tel : 0 (312) 454 72 95 – 454 72 97 – 454 73 18
Faks : 0 (312) 454 83 1

2021 2022 KPSS TÜİK Uzman Yardımcısı Alımı

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.   

Reklam

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar *** 

   WEB SİTEMİZDEKİ YENİ GÜNCEL 

İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*