Reklam

2021- 2022 KPSS DSİ 1273 Sözleşmeli Personel Alımı

2021 - 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 1273 sözleşmeli personel alınacaktır

Reklam

2021- 2022 KPSS DSİ 1273 Sözleşmeli Personel Alımı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne  1273 sözleşmeli
personel Alımı Yapılacağı Duyuruldu. Başvurular 11.01.2023 – 23.01.2023 tarihleri arasında alınacaktır. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:
DÜZELTME İLANI
11 Ocak 2023 tarihli ve 32070 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun yayımlanan
Sözleşmeli Personel Alım ilanımız aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir:
Söz konusu ilanın;
1 inci paragrafı;
“Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 4’üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve
7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ek’li “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esasların” ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2022 yılı KPSS (B)
grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 1273
sözleşmeli personel alınacaktır.” şeklinde,
Genel Şartlar Bölümünün 5 inci maddesi;
“5- 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için KPSSP3,
önlisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden geçerli
bir puana sahip olmak.” şeklinde
Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları Bölümünün 2 nci maddesi;
“2- Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 yılı
KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak
sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların adedi kadar asil ve asil aday sayısının 2
(İki) katı kadarda yedek aday belirlenecektir.” şeklinde,
değiştirilmiştir.
İlanen duyurulur.

2021- 2022 KPSS DSİ 1273 Sözleşmeli Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

2021- 2022 KPSS DSİ 1273 Sözleşmeli Personel Alımı  

2021- 2022 KPSS DSİ 1273 Sözleşmeli Personel Alımı

2021- 2022 KPSS DSİ 1273 Sözleşmeli Personel Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.

2021- 2022 KPSS DSİ 1273 Sözleşmeli Personel Alımı

Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 4’üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06/06/1978 tarihli ve
7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına Ek’li “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esasların” ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda 2021 – 2022 yılı KPSS
(B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 1273 sözleşmeli
personel alınacaktır.
Sıralamaya girenlerin 2 (İki) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil kazananlardan
müracaat eden olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek
kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

GENEL ŞARTLAR 

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6)
ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.
2- Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak.
3- Seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak.
4- Tercih edilecek pozisyon için aranan nitelikleri taşıyor olmak.
5- 2021-2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans mezunları için KPSSP3,
önlisans mezunları için KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden geçerli
bir puana sahip olmak.
6- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
7- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
8- Herhangi bir sebeple kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
9- Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

Reklam

BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER 

1- Başvurular “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi
üzerinden 11.01.2023 – 23.01.2023 tarihleri arasında alınacaktır.
2- Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
3- Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir.
4- Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet
üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru
aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise
başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları
gerekmektedir. Asil olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.
Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak
giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden
yükleyeceklerdir.
5- Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin Yüksek Öğretim Kurumunca denkliği kabul edilen bölümlerden mezun
olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “ Diğer
Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka
yüklemeleri gerekmektedir.
6- Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla
gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu
nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
7- Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun
olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden,
başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak
talebinde bulunamayacaktır.
8- Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu
kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm
haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem
başlatılacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI 

1- Genel Müdürlüğümüz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup
olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda
belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.
2- Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2021 – 2022
yılı KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak
sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların adedi kadar asil ve asil aday sayısının 2 (İki) katı
kadarda yedek aday belirlenecektir.
3- Belirlenen asil ve yedek adaylara ait isim listesi ile asil adayların işe başlamaları için
gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
resmi internet sayfasında www.dsi.gov.tr son başvuru tarihini takip eden on beş (15) gün içinde
yayımlanacak olup, sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4- Asil olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak
başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek
adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde
mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik
tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden
ulaşabilecektir.
5- KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek
başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar
değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile
bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir
hak iddia edemeyecektir.
6- Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz, sözleşme
yapılmış olsa dahi feshedilir.
7- Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet
sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri
feshedilecektir.
8- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

İLETİŞİM: 

Adres :
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Personel Dairesi Başkanlığı
Mustafa Kemal Mahallesi Anadolu Bulvarı No:9 PK:06530 Çankaya/ANKARA
SANTRAL TELEFON: +90 312 454 54 54
NOT: İlanımızın Genel Şartlar Bölümü 4 üncü maddesinde belirtilen tercih edilecek
pozisyon için aranılan nitelikler, www.dsi.gov.tr ve Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresindeki ilanlarda yer alacaktır.

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Reklam

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*