Reklam

2021-2022 KPSS 55 Uzman Yardımcıları Alımı

Strateji ve Bütçe Başkanlığına 55 Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alımı için giriş sınavı yapılacaktır.

Reklam

2021-2022 KPSS 55 Uzman Yardımcıları Alımı,  55 adet kadro için alınacak Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılarının bölüm ve kontenjanları aşağıda belirtilmiştir.

 

2021-2022 KPSS 55 Uzman Yardımcıları Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

2021-2022 KPSS 55 Uzman Yardımcıları Alımı

1) 2021-2022 KPSS 55 Uzman Yardımcıları Alımı Sınava Katılma Şartları:
Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınavına katılabilmek için adayların;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen Devlet memuru olma şartlarını
haiz olması,
b) 2021-2022 KPSS 55 Uzman Yardımcıları Alımı En az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının; İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi,
Uluslararası İlişkiler, Hukuk, Maliye, Sosyoloji, İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri
Mühendisliği bölümlerinden veya yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının YÖK
tarafından bu bölümlere denk kabul edilen bölümlerinden mezun olması (Adayların, söz konusu bölümlere
denk sayılan bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini PDF
formatında tarayarak müracaatları sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.),
c)2021-2022 KPSS 55 Uzman Yardımcıları Alımı  Giriş sınavının yazılı kısmının yapılacağı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş (35) yaşını
doldurmamış olması (01/01/1988 ve daha sonra doğmuş olmak),
ç) 2021-2022 KPSS 55 Uzman Yardımcıları Alımı İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça dillerinden en az biri için sınav tarihinden önceki beş
yıl içinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az yetmiş (70) puan almış olması
veya dil yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan
başka bir sınavda buna denk veya üstü puan almış olması gerekmektedir (Yükseköğretim Kurumları Yabancı
Dil Sınavı (YÖK-DİL) puanı, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanı yerine kullanılmamakta
olup YÖK-DİL puanı ile başvuran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.). 

Advertisement. Scroll to continue reading.

d) 2021-2022 KPSS 55 Uzman Yardımcıları Alımı T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından 01, 07, 08 Ağustos
2021 veya 18, 24, 25 Eylül 2022 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarına katılmış olup
bölümler itibarıyla aşağıda belirtilen puan türlerinden;

2021-2022 KPSS 55 Uzman Yardımcıları Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.

yapılacak olan yazılı sınava girmeye hak kazanacaktır. Ancak son sıradaki adayla aynı puanı almış adaylar da
yazılı sınava katılmaya hak kazanacaktır. Sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların listesi
22/12/2022 tarihinden itibaren www.sbb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Adaylar bu tarihten
itibaren üç iş günü içerisinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı Genel Evrak Birimine verecekleri bir dilekçe ile
Başkanlığa yazılı olarak itiraz edebilirler.

Reklam

2) İstenen Belgeler:
2021-2022 KPSS 55 Uzman Yardımcıları Alımı Sınava gireceklerin https://www.sbb.gov.tr/  internet adresindeki Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınav
Başvurusu bağlantısından talep edilen bilgileri elektronik ortamda girmesi ve
a) Diploma veya geçici mezuniyet belgesini (Adayların, söz konusu bölümlere denk sayılan
bölümlerden mezun olmaları halinde YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini PDF formatında
tarayarak müracaatları sırasında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.),
b) KPSS sonuç belgesini,
c) YDS/e-YDS’den veya buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası geçerliliği
bulunan başka bir dil sınavından alınan sonuç belgesini (Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil
Sınavı (YÖK-DİL) puanı, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanı yerine kullanılmamakta
olup YÖK-DİL puanı ile başvuran adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.),
ç) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişini (Düz yazı şeklinde yazılacaktır.),
d) 1 adet yeni çekilmiş 4,5×6 cm ebadında vesikalık fotoğrafını,
e) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı kimlik kartı / nüfus cüzdanı fotokopisini (ön ve arka
yüzü aynı sayfada olacak şekilde) tarayarak sisteme yüklemeleri ve 29/11/2022 tarihinden itibaren
13/12/2022 günü mesai bitimine (saat 18:00) kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.
Şahsen veya posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3) Yazılı Sınav
2021-2022 KPSS 55 Uzman Yardımcıları Alımı Yazılı sınav 15/01/2023 tarihinde saat 10:00’da Ankara’da yapılacaktır. Adayların sınava
girecekleri adresler 06/01/2023 tarihinden itibaren www.sbb.gov.tr internet adresinden duyurulacak, ayrıca
tebligat yapılmayacaktır. Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır
bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (T.C. kimlik numarası yazılı kimlik kartı / nüfus
cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir.

Reklam

Yazılı sınav test şeklinde yapılacaktır. Adaylara kendi mesleki alanlarından 40 soru, Genel İktisat
alanından da 10 soru olmak üzere toplam 50 sorudan oluşan bir test uygulanacaktır. Sorular adayların başvuru
yaptıkları bölümlerin alan müfredatını ve Strateji ve Bütçe Başkanlığının görev alanını içeren konulardan
oluşacaktır. Yazılı sınavda bölümler itibarıyla sorulacak soruların ağırlıkları; İktisat alanından sınava giren
adaylar için %100 alan bilgisi, diğer alanlardan sınava giren adaylar için ise %80 alan bilgisi ve %20 genel
iktisat şeklinde olacaktır.
Değerlendirme doğru cevaplar üzerinden yapılacaktır. Sonuçlar www.sbb.gov.tr internet adresinden
duyurulacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Yazılı sınav sonuçlarına, açıklandığı tarihten itibaren beş gün
içinde Strateji ve Bütçe Başkanlığı Genel Evrak Birimine verilecek bir dilekçe ile yazılı olarak itiraz edilebilir.
Yazılı sınav puanı 70 ve daha yüksek olan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere, belirlenen
kontenjanların dört katı aday (en son sıradaki aday ile aynı puanı alan adaylar dahil) başarılı sayılarak sözlü
sınava girmeye hak kazanacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

4) Sözlü Sınav:
2021-2022 KPSS 55 Uzman Yardımcıları Alımı Sözlü sınav tarihi ve yeri www.sbb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Sözlü sınavda başarılı
sayılmak için, Sınav Komisyonu Başkan ve Üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik
ortalamasının en az 70 olması şarttır.
Sözlü sınav, adayların; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade
yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, özgüveni,
ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı
yönlerinden değerlendirildiği bir sınav olacaktır.
Sözlü sınav sonuçlarına, açıklandığı tarihten itibaren beş gün içinde itiraz edilebilir. İtiraz Strateji ve
Bütçe Başkanlığı Genel Evrak Birimine verilecek bir dilekçe ile yazılı olarak yapılır.

5) Değerlendirme ve Atama:
2021-2022 KPSS 55 Uzman Yardımcıları Alımı Sınavın nihai başarı listesi, adayların yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınarak
belirlenecektir. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak üzere ilanda belirtilen uzman yardımcısı
kadro sayısı kadar asıl adayın listesi ilan edilecektir. Yapılan sınavlarda başarılı olmak şartıyla, ilanda
belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısının yarısını geçmemek üzere, öğrenim dalları itibarıyla Sınav
Komisyonu tarafından belirlenecek sayıda yedek adayların isimlerini kapsayan bir liste ilan edilecektir.
Ancak, belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan
kontenjanlar, Sınav Komisyonunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş
adayların sınavdaki başarı sırasına göre atanması suretiyle doldurulabilir.
Asıl listedeki adaylardan müracaat etmeyenler veya hukuki nedenlerle ataması yapılamayanlar olduğu
takdirde, gerekli görülürse sınav sonucunun ilanından itibaren üç ay içinde bu kadrolara aynı öğrenim dalına
ilişkin yedek listedeki adaylardan başarı puanı sırasına göre atama yapılabilir. Yedek listedeki adayların
hakları, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
Başkanlık, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan
edilenden daha az sayıda uzman yardımcısı alma hakkına sahiptir.
Kazanan adayların listesi www.sbb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek, ayrıca adayların
adreslerine yazılı olarak da tebligat yapılacaktır. Kazanan adaylardan Başkanlıkça belirtilen tarihe kadar
müracaat edenlerin atamaları yapılacaktır.
Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve
ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Reklam

2021-2022 KPSS 55 Uzman Yardımcıları Alımı
Sınav İrtibat Telefon Numaraları : 0 (312) 294 50 00/5209/5215/5240/5249
Başkanlık Internet Sayfası : www.sbb.gov.tr
Başkanlık Adresi : Necatibey Caddesi No:110/A, 06100 Yücetepe/ANKARA 

Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınavı ilan metni için tıklayınız…

Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcılığı Sınav Başvurusu için tıklayınız…  

2021-2022 KPSS 55 Uzman Yardımcıları Alımı

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*